Przedawnienie zobowiązania podatkowego a sprawy karno-skarbowe podatnika

31.05.2019
Wszczęcie postępowania karnego skarbowego w sprawie nadużyć skarbowych pozwala organom podatkowym zyskać zdecydowanie większą ilość czasu na weryfikację rozliczeń i dochodzenie zapłaty należności od podatników. Chociaż przepisy w tym zakresie obowiązują już od kilku lat, ich stosowanie nadal budzi wątpliwości.

Dowiedz się więcej

Badania wstępne pracownika po zmianach w 2019 r.

30.05.2019
Jedną z najważniejszych czynności związanych z zatrudnieniem pracownika jest skierowanie osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania profilaktyczne. Takie badania muszą przejść praktycznie wszyscy nowo zatrudniani pracownicy, chyba że zachodzą określone wyjątki od obowiązku ich przeprowadzenia. Na mocy tzw. ustawy wprowadzającej RODO przepisy przewidujące te wyjątki uległy zmianie w 2019 r.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – badanie sprawozdania w pytaniach (cz. 1)

29.05.2019
Przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2018 r. sporządzonego w wersji elektronicznej budzi wśród firm wiele wątpliwości. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Dowiedz się więcej

9% CIT od dochodów z nieruchomości i odsetek od lokat – interpretacja KIS

28.05.2019
Przychody uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości (stanowiących własność lub współwłasność podatnika), a także przychody z bankowych lokat pieniężnych, stanowią według ustawy podatkowej przychody z innych źródeł. Uzyskane z tego tytułu dochody mogą być przez „małego podatnika” opodatkowane 9% stawką CIT.

Dowiedz się więcej

RODO Rejestr czynności przetwarzania w biurze rachunkowym

27.05.2019
Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania spoczywa na administratorze danych, czyli osobie fizycznej lub prawnej, organie publicznym, jednostce lub innym podmiocie, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Natomiast na podmioty przetwarzające dane osobowe takie jak biura rachunkowe, RODO nakłada obowiązek prowadzenia rejestrów wszystkich kategorii czynności przetwarzania. Są to więc dwa odrębne rejestry o różnym zakresie informacji.

Dowiedz się więcej

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w służbowych jazdach lokalnych 2019

24.05.2019
W sytuacji kiedy pracownik wykorzystuje do celów służbowych prywatny samochód, może na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z pracodawcą otrzymać zwrot kosztów, czyli tzw. ryczałt za używanie prywatnego samochodu do jazd służbowych.

Dowiedz się więcej

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności?

23.05.2019
Pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zaświadczenia o niekaralności wyłącznie wtedy, gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, na które przepisy przewidują obowiązek przedłożenia tego typu dokumentu.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – zatwierdzenie do końca czerwca 2019 r.

22.05.2019
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (które należało przygotować do 31.03.2019 r.), przed udostępnieniem odpowiednim instytucjom, trzeba zatwierdzić do końca czerwca 2019 r. (jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym).

Dowiedz się więcej

Podzielona płatność w księgach rachunkowych – ujęcie należności i zobowiązań

21.05.2019
Podatnicy VAT, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Dla celów bilansowych zaleca się, aby do realizacji przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności utworzyć w ewidencji analitycznej do konta rachunku bankowego jednostki odrębne konto, na którym ujmuje się operacje bankowe na rachunku VAT.

Dowiedz się więcej

RODO Rejestr czynności przetwarzania – przykład rejestru

20.05.2019
Rejestr czynności przetwarzania, dotyczy czynności przetwarzania, konieczne jest więc zdefiniowanie tego pojęcia, natomiast RODO takiej definicji nie zawiera.

Dowiedz się więcej

Leasing operacyjny samochodu osobowego w 2019 r. – wyjaśnienia Dyrektora KIS

17.05.2019
Od początku 2019 r. z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są opłaty wynikające z umowy leasingu (umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze), z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodów osobowych, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy.

Dowiedz się więcej

I rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja 2019 r.

16.05.2019
Przepisy Kodeksu Pracy przewidują, że pracodawca stosownie do możliwości oraz swoich warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Takie postępowanie nie ma charakteru normy bezwzględnie obowiązującej, co znaczy że realizacja zależy od możliwości finansowych oraz organizacyjnych pracodawcy (w przepisach art. 94 pkt 8 K.p., jest zapis o zaspokajaniu socjalnych potrzeb pracowników „w miarę posiadanych środków”).

Dowiedz się więcej

e-sprawozdania finansowe – ogłoszenie w MSiG

15.05.2019
Obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym objęte są roczne sprawozdania finansowe jednostek niepodlegających wpisowi do KRS, które muszą obowiązkowo poddać swoje sprawozdania badaniu.

Dowiedz się więcej

Podzielona płatność w księgach rachunkowych – podstawowe zasady

14.05.2019
Podatnicy VAT, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Dla celów bilansowych zaleca się, aby do realizacji przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności utworzyć w ewidencji analitycznej do konta rachunku bankowego jednostki odrębne konto, na którym ujmuje się operacje bankowe na rachunku VAT.

Dowiedz się więcej

RODO Rejestr czynności przetwarzania – rodzaje i zawartość rejestrów

13.05.2019
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania to jeden z obowiązków wynikających z RODO, który sprawia administratorom danych najwięcej problemów. Właściwe opisanie i pogrupowanie czynności przetwarzania powinno ułatwić administratorowi zarządzanie procesami przetwarzania i ochrony danych. Jest również konieczne na wypadek kontroli Prezesa UODO.

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij