Przedawnienie zobowiązania podatkowego a sprawy karno-skarbowe podatnika

31.05.2019 2019-05-31T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/761/przedawnienie-zobowiazania-podatkowego-a-sprawy-karno-skarbowe-podatnika
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wszczęcie postępowania karnego skarbowego w sprawie nadużyć skarbowych pozwala organom podatkowym zyskać zdecydowanie większą ilość czasu na weryfikację rozliczeń i dochodzenie zapłaty należności od podatników. Chociaż przepisy w tym zakresie obowiązują już od kilku lat, ich stosowanie nadal budzi wątpliwości.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg terminu przedawnienia wydłuża się jednak w wyniku wszczęcia postępowania karnego skarbowego, którego podstawą podjęcia może być podejrzenie nieewidencjonowania obrotu, popełnienia oszustwa podatkowego, odliczania podatku z „pustych faktur” itp. Wszczęcie postępowania karnego skarbowego powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ramy czasowe takiego zawieszenia określają art. 70 § 6 pkt 1 i § 7 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Dopiero od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania karnego skarbowego nierozpoczęty termin przedawnienia rozpoczyna się, a zawieszony biegnie dalej. Przesłankę zawieszenia biegu terminu przedawnienia stanowi samo wszczęcie postępowania w sprawie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Nie jest przy tym wymagane przedstawienie zarzutów konkretnej osobie.

Warunkiem koniecznym zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia sprawy karnej skarbowej jest poinformowanie o tym podatnika (art. 70c Ordynacji podatkowej). Informacja nie musi więc być przekazana jednocześnie z wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Zawiadomienie nie musi zawierać szczegółów sprawy karnej skarbowej, w tym wskazywać przepisu określającego czyn zabroniony, który był przyczyną jej podjęcia. Kwestię, co powinno zawierać zawiadomienie, rozstrzygnął ostatecznie NSA w uchwale z dnia 18 czerwca 2018 r., sygn. akt I FPS 1/18. Obowiązek informacyjny powinien być realizowany z uwzględnieniem roli pełnomocnika podatnika. Skutkiem pominięcia pełnomocnika przy doręczaniu jest niezawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przy czym zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie musi być odebrane, aby zostało uznane za doręczone.

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatku z powodu sprawy karnej skarbowej:
•    wszczęcie postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (nie musi być przy tym wszczęte postępowanie wobec danej osoby),
•    związek postępowania karnego skarbowego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego,
•    zawiadomienie podatnika lub jego pełnomocnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnego skarbowego,
•    doręczenie zawiadomienia przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij