Schematy podatkowe MDR – co to jest schemat podatkowy

30.09.2019
Obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych MDR jest następstwem powstania nowych regulacji unijnych w postaci Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (dyrektywy MDR), zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej, automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Dowiedz się więcej

Prosta spółka akcyjna

27.09.2019
Na mocy przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do Kodeksu spółek handlowych wprowadzony zostanie nowy rodzaj spółki prawa handlowego o nazwie prosta spółka akcyjna. Normują ją przepisy art. 300(1)-300(134) K.s.h. dodane w tytule III, w nowym dziale Ia.

Dowiedz się więcej

Należyta staranność w podatku VAT – korzystne orzecznictwo sądowe 2019 r.

26.09.2019
Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz NSA, organy podatkowe mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT, jeżeli obiektywne przesłanki wskazują, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie podatku VAT.

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne) – zasady ogólne

25.09.2019
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dowiedz się więcej

Przychody ze sprzedaży – zaliczane do rozliczeń międzyokresowych

24.09.2019
Jeśli sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty jeszcze przed wykonaniem usługi lub wydaniem rzeczy, równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahenta środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, ujmuje się w księgach rachunkowych jako tzw. rozliczenie międzyokresowe przychodów.

Dowiedz się więcej

Schematy podatkowe MDR – podstawowe definicje (2)

23.09.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - Informacje o schematach podatkowych (art. 86a-86o).

Dowiedz się więcej

Przyspieszony zwrot VAT - w terminie 25 dni – zmiany od 1 września 2019 r.

20.09.2019
Czynnemu podatnikowi VAT przysługuje zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym zwykle w terminie 60 dni. Termin ten można jednak skrócić ponieważ przepisy przewidują możliwość otrzymania zwrotu VAT także w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji.

Dowiedz się więcej

30 września 2019 r. mija termin zgłoszenia przez podatników schematów z 2018 r.

19.09.2019
Tzw. promotorzy mieli czas do końca czerwca 2019 r., aby zgłosić schematy podatkowe, których wdrażanie rozpoczęło się w 2018 r. Jeżeli ten obowiązek nie został przez nich dopełniony wymóg przesłania raportu przechodzi na korzystających z takich uzgodnień. Termin realizacji tego obowiązku przez tzw. korzystających upływa 30 września 2019 r.

Dowiedz się więcej

Reprezentacja czy reklama – wyjaśnienia Dyrektora KIS

18.09.2019
Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 23 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 updop kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dowiedz się więcej

Przychody ze sprzedaży – Przychody ze świadczenia usług ciągłych

17.09.2019
Szczególny charakter mają przychody z tytułu usług i dostaw ciągłych. Wynikają one najczęściej z umów zawartych na dłuższy czas i są rozliczane w okresach cyklicznych. Zalicza się do nich przykładowo usługi najmu, usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, wodociągowe oraz dostawy i dystrybucję energii elektrycznej, cieplnej oraz dostawy gazu.

Dowiedz się więcej

Schematy podatkowe MDR – podstawowe definicje

16.09.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - Informacje o schematach podatkowych (art. 86a-86o).

Dowiedz się więcej

Zaległy urlop pracownika powinien być wykorzystany do 30 września 2019 r.

13.09.2019
Jeśli nie zachodzą żadne subiektywne czy obiektywne przeszkody, urlop pracowniczy powinien być wykorzystywany na bieżąco, tj. zgodnie z planem urlopów lub w terminach uzgodnionych z pracownikami - w roku kalendarzowym, za który on przysługuje.

Dowiedz się więcej

Nadgodziny i praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca w 2019 roku

12.09.2019
Praca w nadgodzinach może być wykonywana, tylko jeżeli jest związana ze szczególnymi potrzebami po stronie pracodawcy. Maksymalna liczba nadgodzin jest limitowana. Również praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca nie może odbywać się bez ograniczeń.

Dowiedz się więcej

Rachunek podatkowy - ważne zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 r.

11.09.2019
4 lipca 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wpływają również na przepisy Ordynacji podatkowej.

Dowiedz się więcej

Przychody ze sprzedaży – Moment powstania przychodu ze sprzedaży

10.09.2019
Ustawa o rachunkowości definiuje przychody jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij