Od 2019 r. wejdzie w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

30.11.2018
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. zakłada utworzenia systemu dobrowolnego gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę pracownika.

Wpłaty mają obejmować:
•    pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
•    pracodawcę,
•    państwo.

Pracownicze plany kapitałowe mają być finansowane w następujący sposób:
...

Dowiedz się więcej

Główne zmiany w podatkach dochodowych w 2019 r.

29.11.2018
Główne zmiany w podatku CIT i PIT dotyczyć będą:
•    używania samochodów osobowych
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 r. – Wycena aktywów i pasywów - zagadnienia ogólne

28.11.2018
Do wyceny aktywów i pasywów posługujemy się:

•    Ceną nabycia
...

Dowiedz się więcej

Rozpoczęcie sprzedaży bez uzyskania numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej

27.11.2018
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas, rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy przez podatnika powinno być poprzedzone złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu ich używania, według określonego wzoru.

Przed tym terminem powinna nastąpić również tzw. „fiskalizacja” kasy. Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas i polega na jednokrotnym i niepowtarzalnym uaktywnieniu trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej...

Dowiedz się więcej

Korzystniejsza ulga mieszkaniowa w 2019 r.

26.11.2018
Podatnicy – osoby fizyczne, które planują zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych poza działalnością gospodarczą i chcą skorzystać z tzw. „ulgi mieszkaniowej” powinni zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i być może ze względu na zmiany przesunąć ten termin na przyszły rok. Zmiany w tym zakresie są bowiem korzystne i umożliwią zastosowanie tej preferencji większej grupie podatników, którzy środki uzyskane z takiej transakcji wydatkują na własne cele mieszkaniowe.
...

Dowiedz się więcej

Zmiana współczynnika do ustalania ekwiwalentu za urlop od 8 listopada 2018 r.

23.11.2018
Zmianę współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 20,92 na 20,83 spowodowały przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
...

Dowiedz się więcej

Kara za niezłożenie oświadczenia w sprawie cen transferowych

22.11.2018
Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych za 2017 r. należało dokonać do dnia 1 października 2018 r.
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 r. – Zdarzenia gospodarcze ujawnione po dniu bilansowym

21.11.2018
Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe jednostka powinna mieć również na uwadze tzw. „zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym” czyli zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, o których jednostka dowiedziała się jeszcze przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego.
...

Dowiedz się więcej

Jakie zmiany przewiduje MF w zakresie podzielonej płatności w 2019 r.

20.11.2018
Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od 1 lipca 2018 r. Zgodnie z nim przedsiębiorca może dobrowolnie przekazać całość lub część podatku VAT wykazanego na fakturze na rachunek VAT a całość lub część kwoty netto z faktury na rachunek bankowy, rachunek SKOK lub rozliczyć w inny sposób.

Pomimo niedługiego czasu obowiązywania tego rozwiązania Minister Finansów już zapowiada możliwość wprowadzenia następujących zmian:

•    możliwość opłacania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT również podatków dochodowych PIT i CIT, akcyzy oraz składek ZUS...

Dowiedz się więcej

Nowe terminy sporządzania deklaracji PIT w 2019 r.

19.11.2018
W dniu 26 października 2018 r. została uchwalona kolejna nowelizacja ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmiany w terminach składania zeznań podatkowych. W związku z powyższym zmianie ulegają obowiązki płatników pdof w zakresie sporządzania oraz przekazywania rozliczeń i informacji podatkowych PIT.

•    do końca stycznia należy sporządzić i przekazać do Urzędu Skarbowego zeznanie PIT-R, PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A
Termin przekazania w/w zeznań do Urzędu Skarbowego uległ skróceniu o jeden miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia)...

Dowiedz się więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy na podstawie projektu ustawy wdrażającej RODO

16.11.2018
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowy projekt ustawy wprowadzającej przepisy RODO, której celem jest dostosowanie regulacji RODO poprzez zmianę przepisów znajdujących się w różnych ustawach, na mocy jednej ustawy zmieniającej.

Projekt wyżej wymienionej ustawy przewiduje również zmiany w Kodeksie pracy.

Nowelizacji zostanie poddany:
•    art. 22¹ § 1-3 Kodeksu pracy, który określa kategorie danych osobowych niezbędnych do pozyskania przez pracodawcę przed zawarciem umowy o pracę w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym oraz kategorie danych osobowych niezbędnych do uzyskania przez pracodawcę już po zawarciu umowy o pracę...

Dowiedz się więcej

Ułatwienia podatkowe i gospodarcze w 2019 r.

15.11.2018
9 listopada 2018 r. uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców zarówno w prawie podatkowym jak i gospodarczym.

Ustawa przewiduje między innymi:

•    możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł
        Dopiero nadwyżka ponad kwotę 5 mln zł ma być rozliczana na dotychczasowych zasadach, czyli maksymalnie 50% w jednym roku podatkowym.

•    podwyższenie do 2 mln euro progu sprzedaży dla tzw. „małego podatnika”
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 - Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - koszty

14.11.2018
W myśl Ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Przez okres sprawozdawczy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych (stosowany również do celów podatkowych). Jednocześnie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych obowiązuje podstawowa zasada rachunkowości, czyli zasada memoriału, która wymaga ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty....

Dowiedz się więcej

Koszty podatkowe a zakup artykułów spożywczych dla pracowników

09.11.2018
Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 sierpnia 2018 r., wydatki na artykuły spożywcze przeznaczone do konsumpcji przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych są kosztami uzyskania przychodów jednostki w myśl ustaw podatkowych.

W tej interpretacji indywidualnej organ podatkowy podkreślił, że o możliwości obciążenia kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników CIT decyduje treść art. 15 ust. 1 updop....

Dowiedz się więcej

Nowelizacja PIT i CIT – w tym zmiany dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych w 2019 r.

08.11.2018
Niektóre z ustaw nowelizujących, w których zapisano zmiany w zakresie podatku CIT i PIT zostały już uchwalone i oczekują na podpis Prezydenta.
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij