e-sprawozdania finansowe – ogłoszenie w MSiG

15.05.2019 2019-05-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/748/e-sprawozdania-finansowe-ogloszenie-w-msig
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ogłoszenie e-sprawozdania finansowego w MSiG
Obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym objęte są roczne sprawozdania finansowe jednostek niepodlegających wpisowi do KRS, które muszą obowiązkowo poddać swoje sprawozdania badaniu.
Jak wynika z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy do ogłoszenia w MSiG taka jednostka powinna złożyć:
•    wprowadzenie do sprawozdania finansowego (część informacji dodatkowej),
•    bilans,
•    rachunek zysków i strat,
•    zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym,
•    rachunek przepływów pieniężnych,
•    sprawozdanie z badania,
•    odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania,
•    odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o podziale zysku/pokryciu straty.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z wprowadzonym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdanie finansowe podpisuje (art. 52 ustawy o rachunkowości) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki (jeżeli jest to organ wieloosobowy – sprawozdanie popisują wszyscy członkowie tego organu).

Natomiast sprawozdanie z badania biegłego rewidenta - powinno zawierać dane podmiotu badającego, datę wystawienia i podpis biegłego rewidenta.

Do ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowe są składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w wyznaczonych Sądach, można je również złożyć indywidualnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Elektroniczny dostęp do KRS) przez osobę, której po zarejestrowaniu się jako użytkownik został przydzielony unikalny adres internetowy (posiada konto użytkownika), powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem i posiadającą ważny kwalifikowany certyfikat użytkownika. Warunkiem złożenia sprawozdania drogą elektroniczną jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego jest stała i wynosi 500 zł, uiszcza ją się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zobacz także wcześniejsze artykuły z cyklu "e-sprawozdania finansowe":
1. Podstawowe wymogi sporządzania e-sprawozdań finansowych
2. Zasady podpisywania
3. Zasady składania
4. e-sprawozdania finansowe dla Stowarzyszeń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij