Statut Fundacji Rozwoju
Rachunkowości

Statut niepublicznej placówki
kształcenia ustawicznego

Statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego

Warszawa, 12.09.2011 r

S T A T U T

CENTRUM SZKOLENIOWEGO FRR - NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Postanowienia ogólne

 1. Jednostką prowadzącą placówkę jest Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000340648 (Placówka) jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.
 2. Placówka działa pod adresem 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 wejście F, VI piętro
 3. Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach i seminariach z zakresu rachunkowości, podatków, finansów, ubezpieczeń społecznych, kadr i płac, języków obcych (specjalistycznych) oraz innych związanych z obrotem gospodarczym i prowadzeniem przedsiębiorstwa, jak również w zakresie rozwoju osobistego.
 4. Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.
 5. Seminarium (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte, warsztat) jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem przyjętym przez organizatora kształcenia.
 6. Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.
 7. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 art. 82 i 84 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz.U.2006 r. Nr 31 poz. 216 oraz niniejszego Statutu.    
   

Kierownictwo Placówki

 1. Placówką kieruje Dyrektor Placówki.
 2. Do zadań Dyrektora Placówki należy w szczególności:
  • Organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
  • Organizowanie kształcenia;
  • Angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;
  • Wyposażenie dydaktyczne Placówki;
  • Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy;
  • Określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
  • Zatwierdzanie programów nauczania;
  • Tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia i nadzór jej przebiegiem;
  • Powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz określanie zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu;
  • Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej;
  • Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki jako organizatora profesjonalnego i wysokiej jakości kształcenia;
    

Kadra dydaktyczna - Wykładowcy

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby (wykładowcy), których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym również dydaktycznego jest odpowiedni do prowadzonego kształcenia.
 2. Wykładowcą może być wyłącznie osoba, która posiada:
  • wyższe wykształcenie kierunkowe na poziomie co najmniej magisterskim. Pożądane jest uzupełnienie wykształcenia podstawowego drugim kierunkiem studiów, studiami podyplomowymi lub doktoranckimi lub uprawnieniami zawodowymi radcy prawnego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, usługowego prowadzenia ksiąg;
  • umiejętność stosowania programów informatycznych, w tym aplikacji w środowisku Windows;
  • doświadczenie zawodowe – praktyczną, dogłębną i specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie;
  • umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich;  
  • wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów,
  • wysoką kulturę osobistą – poprawny język, schludny wygląd, przyjazny sposób bycia, spokój, opanowanie,
  • etyczny sposób postępowania – poufność informacji, prawa autorskie, poszanowanie konkurencji,
 3. Decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Placówki na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Współpraca zawierana jest w perspektywie długofalowej na podstawie umowy o współpracy.
 4. Do obowiązków Wykładowcy należy, w szczególności:
  • Stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami dydaktycznymi dla słuchaczy;
  • Dostosowanie odpowiedniej metody nauczania;
  • Wykorzystanie środków dydaktycznych, zgodnie z programem;
  • Prezentowanie aktualnego stanu wiedzy;
  • Wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem;
  • Przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;
  • Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy;
  • Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;
  • Poszanowanie godności osobistej słuchaczy;
  • Przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;
  • Dochowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi miał możliwość zapoznać się w trakcie prowadzenia zajęć;  
 5. Wykładowca ma prawo do:  
  • Poznania strategii działania Placówki;
  • Odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych;
  • Wsparcia organizacyjno-sekretarskiego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;
  • Zagregowanej informacji o poziomie wiedzy, doświadczenia i wykonywanego zawodu grupy, która będzie kształcona;  
  • Zagregowanej oceny słuchaczy na temat przygotowania wykładowcy i prowadzonych zajęć;
  • Zgłaszania Dyrektorowi Placówki wszelkich uwag dotyczących kształcenia;
  • Rocznej oceny Dyrektora Placówki;
  • Udziału – w charakterze słuchacza – w kursach i seminariach organizowanych przez Placówkę;
  • Poszanowania godności osobistej;
  • Wynagrodzenia;
    

Pracownicy 

 1. Pracownicy Placówki zatrudnieni na stanowiskach menedżera szkoleń i asystenta szkoleń mają obowiązek ścisłej współpracy z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego  kształcenia.
 2. Do zadań menedżera szkoleń należy realizowanie polityki Placówki w zakresie sprzedaży i organizacji kształcenia w przydzielonym segmencie, w tym w szczególności:
  • Przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy;
  • Powielenie dla każdego słuchacza materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę;
  • Przekazywanie wykładowcy wszelkich informacji na temat potrzeb i oczekiwań słuchaczy w zakresie kształcenia;
  • Opracowanie zagregowanej opinii na temat jakości kształcenia na podstawie ankiet wypełnianych przez słuchaczy i powiadamianie o niej wykładowcę, po zakończeniu każdego wykładu;
  • Współpraca z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia;
  • Przestrzeganie procedur w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych i organizacji kształcenia;
  • Efektywna, dwustronna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia;  
  • Prowadzenie rozliczeń i pełnej dokumentacji kształcenia;  
 3. Do zadań asystenta szkoleń należy przygotowanie sal dydaktycznych i wyposażenia oraz  organizacyjna obsługa wykładów w trakcie ich trwania, w tym w szczególności:
  • Otwarcie sal dydaktycznych dla słuchaczy na co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem wykładu;
  • Przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego;
  • Przygotowanie serwisu kawowego;
  • Sprawdzenie listy obecności;
  • Rozdanie słuchaczom materiałów dydaktycznych;
  • Rozdanie i zebranie od słuchaczy ankiet na temat jakości wykładu;
    

Zasady przyjmowania słuchaczy    

 1. Organizator kształcenia prezentuje katalog oferowanych kursów/seminariów za pośrednictwem strony internetowej www.frr.pl, jak również za pośrednictwem portali gospodarczych i społecznościowych. Każda jednostkowa oferta zawiera stale elementy takie, jak: temat kursu/seminarium, cel i korzyści, program nauczania, czas trwania i miejsce prowadzenia zajęć, adresatów, do których kierowana jest oferta oraz cenę.
 2. Słuchaczem kursu/seminarium jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Placówki (przyjęcie oferty) za pośrednictwem strony internetowej  www.frr.pl, listem, faxem lub e-mailem, a jego przyjęcie zostało potwierdzone przez menedżera szkoleń i opłacone w całości w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Liczba miejsc na poszczególnych kursach/seminariach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania. W trosce o wysoką jakość kształcenia liczba ta nie jest przekraczana.  
 4. Słuchacze przyjmowani są do Placówki według kolejności zgłoszeń.
   

Zasady skreślania z listy słuchaczy

 1.  Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku gdy:
  • Uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie;
  • Stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy;
 2. Decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Placówki na wspólny wniosek wykładowcy i menedżera szkoleń. Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  
 3. Słuchacz może odwołać się od tej decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.  
 4. Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, w całości lub w części.
   

Prawa i obowiązki słuchaczy 

 1. Słuchacz może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i jest zwolniony z obowiązku zapłaty za kurs/seminarium po złożeniu pisemnej rezygnacji w ciągu 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego).
 2. Rezygnacja z udziału w kursie/seminarium złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji gdy - za zgodą słuchacza – kurs/seminarium rozpoczyna się przed upływem 10 dni licząc od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.
 4. Prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty przysługuje w sytuacji gdy warunki umowy przedstawione w ofercie nie są dotrzymane. W przypadku zmiany terminu  przez Organizatora, słuchacz ma prawo do wyboru nowego terminu lub zwrotu w całości wniesionej zapłaty.  
 5. Słuchacz ma prawo do wyrażania własnych opinii na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, poziomu merytorycznego i organizacyjnego zajęć, wypełniając ankiety ewaluacyjne lub bezpośrednio do menedżera szkoleń.
 6. Do obowiązków słuchacza należy:
  • Regularne i punktualne przybywanie na zajęcia;
  • Podpisywanie listy obecności;
  • Sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją treści programowych;  
  • Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego jeżeli taki przewidziany jest w programie nauczania.
  • Poszanowanie godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy  
  • Współdziałanie w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie;  
    

Finansowanie Placówki   

 1. Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z opłat wnoszonych przez słuchaczy lub płatników.
   

Dyrektor Placówki
Piotr Stefańczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły