Regulamin szkoleń

Ogólne zasady uczestnictwa
w naszych szkoleniach

Regulamin szkoleń

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę pod nazwą Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

I. Organizator szkolenia

Szkolenia organizuje Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 piętro VI na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340648. Organizator jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00003/2014 oraz do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 1050 K. Kapitał zakładowy spółki wynosi 102.000 złotych.

II. Uczestnik szkolenia i Zamawiający

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową).
Zamawiającym jest podmiot zawierający umowę z Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. o udział Uczestnika w szkoleniu (dalej jako Zamawiający).
W przypadku braku odmiennego zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik jest Zamawiającym.
Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie frr.pl. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

IV. Zgłoszenie udziału - umowa

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy lub przekazując go w formie elektronicznej e-mailem pod wskazany w formularzu adres. Zgłoszenia można również dokonać za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie frr.pl. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.

V. Rezygnacja z udziału - odstąpienie od umowy

Zamawiającemu będącemu konsumentem lub przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego), bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru na zasadach opisanych poniżej.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia w terminie, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie, a jeśli zapłata została uiszczona, to Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie.
Zamawiający zawierający umowę o świadczenie usługi szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi szkolenia.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie e-mailem na adres szkolenia@frr.pl lub pocztą na adres: ul. Wita Stwosza 32/5, 02-661 Warszawa.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

VI. Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiających i uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

VII. Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników i Zamawiających. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

VIII. Cena szkolenia i warunki płatności

 1. Cena szkolenia jest zależna od wybranej lokalizacji oraz trybu szkolenia. Aktualna cena zawsze jest publikowana przy konkretnym terminie wybranego szkolenia. Na stronie każdego szkolenia w zakładce "cena" opisane jest, co składa się na opłatę przy wybranym szkoleniu i trybie.
 2. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie.
 3. Wpłatę można uiścić na dwa sposoby:
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym
  • płatnością elektroniczną - Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Informujemy, że płatności elektroniczne za zamówienia będą odbywały się za pomocą linków płatności.
W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym.

IX. Rabaty

Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

X. Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia, po tym okresie prawo do złożenia reklamacji wygasa.
Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu będącemu konsumentem lub przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w okresie przysługującej mu rękojmi.
Reklamacja może być złożona na piśmie i wysłana e-mailem na adres szkolenia@frr.pl pocztą na adres: ul. Wita Stwosza 32/5, 02-661 Warszawa.
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona z przyczyn obiektywnych, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Organizator przekaże odpowiedź na reklamację w takiej samej formie i na adres, z którego złożono i wysłano reklamację. Ewentualna forma rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z Zamawiającym.

XI. Poufność danych

 • Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.
 • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zachowania poufności, gdzie zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

Przekazane przez Uczestnika dane osobowe w przesłanych dokumentach zgłoszeniowych będą przetwarzane przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu odpowiedzi na zgłoszenie na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE). 
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO, jest Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-662), ul. Świeradowska 43, piętro VI.
Podanie danych osobowych w dokumentach zgłoszeniowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej świadczonej przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Szkoleniowe FRR obejmuje dane przekazywane przez Zamawiających w ramach korzystania z Serwisu - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia dokumentów księgowych: adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku klienta, niebędącego konsumentem dane o charakterze służbowym (funkcja/stanowisko), numer NIP.
Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów przetwarzających świadczących usługi hostingowe i informatyczne. Mają państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

XIII. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 • Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechnianiu ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 • Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, programy, scenariusze ćwiczeń oraz prezentowane podczas szkoleń know-how stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. W ramach realizacji szkolenia Wykonawca udziela Uczestnikom licencji na korzystanie z tych materiałów wyłącznie na własne potrzeby uczestników.
 • Udostępnione materiały stanowią własność Centrum Szkoleniowego FRR Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi, co oznacza, że nie mogą być rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.
 • Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 • Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym Uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 • Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 • Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę możliwej wizytacji w trakcie realizacji usługi (np. przez opiekuna szkolenia, kierownika jednostki, reprezentanta jednostki nadzorującej z ramienia Bazy Usług Rozwojowych, reprezentanta PARP).
 • Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie i udostępnianie swojego wizerunku. Poprzez udostępnianie wizerunku rozumie się, udostępnianie nagrania wraz z zarejestrowanym wizerunkiem (widokiem z kamery) Uczestnika lub zarejestrowanym głosem Uczestnika. Nagranie może zostać udostępnione: Uczestnikowi, który zgłosił swoją nieobecność na zajęciach, operatorowi dofinansowań na potrzeby kontroli, innym użytkownikom po zakupieniu płatnej licencji do nagrania, pracownikom Organizatora.
 • W szkoleniach online, uczestnicy posiadający dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych zobowiązani są do włączania kamery i w razie potrzeby również mikrofonu oraz wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku.
 • W szkoleniach online zgłoszenie jednego Uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby.
 • W szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie. Zabronione jest udostępnianie i rozpowszechnianie dostępów do platformy oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia Uczestników o włączenie kamer w celu kontroli liczby uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.
 • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia faktury za dostęp większej ilości Uczestników niż zostało to zgłoszone.
 • Każdy Zamawiający niebędący Uczestnikiem jest zobowiązany do zapoznania zgłoszonego przez niego Uczestnika z niniejszym regulaminem i odpowiada za naruszenia Regulaminu przez uczestnika.

XIV. Sytuacje losowe i działanie siły wyższej

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Żadna ze Stron Organizator i Uczestnik nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły wyższej.
 • Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.
 • Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Organizatora co do obowiązku przeprowadzenia szkolenia w wyznaczonym terminie, Organizator niezwłocznie zawiadomi na piśmie Uczestników o powstaniu przeszkody w wykonaniu zobowiązania i zaproponuje nowy termin.
 • Uczestnik, który nie może skorzystać ze szkolenia z powodu działania siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie Organizatora o powstaniu przeszkody i z Organizatorem uzgodni nowy termin udziału w szkoleniu.
 • W przypadku zaistnienia siły wyższej i niemożności zorganizowania szkolenia w formie stacjonarnej, szkolenie zostanie zrealizowane w formie online o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.

Zaktualizowano: 26 lutego 2024 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły