Sprawozdanie z działalności jednostki

05.10.2022
Sprawozdanie z działalności dla niektórych jednostek stanowi uzupełnienie sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

Złożenie sprawozdania finansowego w KRS

03.10.2022
Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS) roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (gdy podlegało obowiązkowo badaniu), odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku/pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki.

Dowiedz się więcej

Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w ustawowym terminie

30.09.2022
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego do 30 czerwca następnego roku, jednak na mocy osobnego rozporządzenia jednostka, której rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 roku, może zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok aż do 30 września 2022 roku (podstawowy termin został przedłużony o 3 miesiące).

Dowiedz się więcej

Ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

28.09.2022
Na posiedzeniu w dniu 26 września 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej

30 września 2022 roku mija termin zakończenia prekonsultacji dokumentu „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”

26.09.2022
Ministerstwo Finansów zaprasza przedsiębiorców korzystających z usług księgowych oraz osoby związane z zawodem księgowego do podzielenia się opinią na temat przyszłości zawodu księgowego.

Dowiedz się więcej

Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok 2022

23.09.2022
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna zostać podpisana z firmą audytorską w terminie umożliwiającym udział firmy/biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Dowiedz się więcej

Zmiany do ustawy o dodatku węglowym - jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem

21.09.2022
20 września br. weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Dowiedz się więcej

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku

19.09.2022
13 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Dowiedz się więcej

Nowe kryteria niekaralności dla funkcjonariuszy spółki od 13 października 2022 r.

16.09.2022
W świetle art. 18 § 2 K.s.h. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) nie może być członkiem organu, likwidatorem albo prokurentem (między innymi spółki z o.o.) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa (wymóg niekaralności stawiany wymienionym funkcjonariuszom spółki).

Dowiedz się więcej

Wątpliwości dotyczące interpretacji art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

15.09.2022
Interpretacja art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dowiedz się więcej

Zmiany KSH - w tym protokołowanie uchwał zarządu Sp. z o.o. już od 13.10.2022 r.

14.09.2022
Już od 13 października 2022 r. art. 208¹ K.s.h. będzie stanowić, że uchwały zarządu są obowiązkowo protokołowane.

Dowiedz się więcej

Istotne zmiany w funkcjonowaniu Rad Nadzorczych już od 13 października 2022 r.

12.09.2022
Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy oraz będzie należeć po zmianach w dniu 13 października 2022 r. - ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Nowością będzie konieczność sporządzenia i przedłożenia zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (tzw. sprawozdanie rady nadzorczej/sprawozdanie dyrektorów niewykonawczych).

Dowiedz się więcej

Zakup garnituru w kosztach uzyskania przychodu – interpretacja indywidualna

09.09.2022
Zgodnie z interpretacja indywidualną Dyrektora KIS z 25 lipca 2022 roku (nr 0112-KDIL2- 2.4011.483.2022.1.AA), wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na zakup garnituru - to wydatek o typowym charakterze osobistym, więc nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Od 1 września 2022 roku obowiązuje nowy wzór wniosku dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o refundację składek ZUS (Wn-U-G)

08.09.2022
Złożenie wniosku Wn-U-G po 31 sierpnia 2022 roku (refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców) w formie papierowej na niewłaściwym formularzu spowoduje odrzucenie dokumentu i wezwanie do jego uzupełnienia.

Dowiedz się więcej

Preferencyjna stawka CIT 9%

07.09.2022
Podatnicy rozliczających podatek CIT według zasad ogólnych, płacą podstawową stawkę podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy opodatkowania, niektórzy podatnicy mogą stosować obniżoną stawkę podatku CIT wynoszącą 9% podstawy opodatkowania.

Dowiedz się więcej

 z  87 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij