Obowiązkowa kasa on-line od 1 lipca 2021 r.

11.06.2021
Kolejna grupa podatników od 1 lipca 2021 r. będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tylko przy zastosowaniu kas on-line.

Dowiedz się więcej

Rozpoznanie przychodu z usługi budowlanej

09.06.2021
Zasadniczo w księgach rachunkowych przychód ze sprzedaży przyporządkowuje się do okresu, którego ten przychód dotyczy. Przychód ze sprzedaży usług (w tym również budowlanych) powstaje w momencie ich wykonania. W przypadku usług budowlanych moment wykonania usługi określa się na podstawie dokumentów potwierdzających ich przyjęcie i wykonanie, może to być przykładowo protokół zdawczo-odbiorczy.

Dowiedz się więcej

Czy spółka komandytowa może być małym podatnikiem CIT

07.06.2021
Spółki komandytowe z siedzibą w Polsce już od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. uzyskały status podatnika CIT.

Dowiedz się więcej

Nowe wzory deklaracji dla spółek kapitałowych

04.06.2021
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określono nowe wzory deklaracji CIT-8E oraz informacji CIT/EZ (Dz. U. z 2021 r. poz. 912).

Dowiedz się więcej

Leasing finansowy w walucie obcej a podatek dochodowy

02.06.2021
Generalnie dla celów podatku dochodowego (CIT/PIT) koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przy czym za koszt poniesiony uważa się w tym przypadku koszt wynikający z otrzymanej faktury, rachunku albo innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku.

Dowiedz się więcej

Leasing finansowy w walucie obcej a podatek VAT

31.05.2021
W przypadku gdy polski podatnik wystawia polskiemu kontrahentowi fakturę w walucie obcej kwotę VAT wykazuje w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania (przepis art. 106e ust. 11 ustawy o VAT).

Dowiedz się więcej

Leasing finansowy w walucie obcej dla celów bilansowych

28.05.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają szczegółowych metod ewidencji oraz zasad rozliczania leasingu finansowego. Zasady rozliczania umów leasingu (również w walutach obcych) zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). Należy przy tym mieć na uwadze, że w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, jednostki przyjmując zasady (politykę) rachunkowości mogą (nie muszą) stosować krajowe standardy rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Planowane zmiany w ubezpieczeniach ZUS

27.05.2021
Projekt przepisów o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu w dniu 12 maja 2021 r. zakłada wprowadzenie kilku istotnych zmian.

Dowiedz się więcej

Spółka komandytowa podatnikiem CIT – wyjaśnienia organów podatkowych

24.05.2021
Od dnia 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uzyskały status podatnika CIT, przy czym spółka komandytowa mogła postanowić, że stanie się takim podatnikiem dopiero od 1 maja 2021 r.

Dowiedz się więcej

Mikrorachunek podatkowy – wykaz możliwości realizacji podatków i opłat

21.05.2021
W Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2021 r., pod poz. 690, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Dowiedz się więcej

Wydłużone terminy na złożenie informacji o cenach transferowych - TPR

19.05.2021
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wydłużyła termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Dowiedz się więcej

Odroczenie terminu zapłaty składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej a koszty uzyskania przychodu pracodawcy

17.05.2021
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części przez nich finansowanej, stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy na zasadach CIT określonych dla wynagrodzeń pracowniczych. Przy tym nie ma znaczenia termin opłacenia tych składek do ZUS.

Dowiedz się więcej

Podpisanie sprawozdania finansowego przez biuro rachunkowe

14.05.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują wprost jakie informacje mają być widoczne w kwalifikowanym podpisie elektronicznym złożonym pod sprawozdaniem finansowym

Dowiedz się więcej

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania CRBR

12.05.2021
Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu już niedługo zostaną istotnie zmieniona ustawą nowelizującą (Dz. U. z 2021 r. poz. 815). Przepisy (poza kilkoma wyjątkami) wejdą co do zasady w życie z dniem 15 maja 2021 r.

Dowiedz się więcej

Zmiana obostrzeń związanych z COVID-19

10.05.2021
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, weszły w życie z dniem 8 maja 2021 r. i złagodziły obostrzenia związane z pandemią.

Dowiedz się więcej

 z  74 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij