Aktualności

Nowe limity w podatku dochodowym w 2020 r. - według kursu euro z 01.10.2019 r.

15.10.2019
Wysokość limitów wynikających z ustaw o podatku dochodowym, które ustawodawca określił w euro, co roku ulegają zmianie ze względu na zmianę kursu waluty. Takie limity przeliczamy na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dowiedz się więcej

Schematy podatkowe MDR – obowiązek przekazywania informacji - przez Promotora

14.10.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - "Informacje o schematach podatkowych" (art. 86a-86o).

Dowiedz się więcej

Odliczenie VAT a dodatkowe dowody potwierdzające wykonanie przez podatnika usług niematerialnych - wyrok WSA 2019

11.10.2019
Podstawowym dokumentem potwierdzającym nabycie usługi niematerialnej jest faktura. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia usług czy dokonania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi.

Dowiedz się więcej

Kolejność zmian w podatku VAT – od stycznia do lipca 2020 r.

10.10.2019
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 2020 r. dokonano wielu istotnych zmian.

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe pracowników – Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika

09.10.2019
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dowiedz się więcej

Kiedy podatnik musi (nie musi) stawić się na wezwanie Urzędu Skarbowego

08.10.2019
Jeżeli jest to niezbędne dla załatwienia danej sprawy, Urząd skarbowy może wezwać podatnika do osobistego stawienia się w celu udzielenia wyjaśnień, złożenia zeznań czy też przedłożenia wymaganych dokumentów. Należy przy tym pamiętać, że za brak stawiennictwa w wyznaczonym terminie grozi podatnikowi wysoka kara porządkowa.

Dowiedz się więcej

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) już od 1 listopada 2019 r.

04.10.2019
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie tzw. wiążącej informacji stawkowej czyli WIS, która ma być wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Dowiedz się więcej

Nowy JPK – nowe obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w 2020 r.

03.10.2019
Od 1 kwietnia 2020 r. część podatników (duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) będzie zobowiązana do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT. Od 1 lipca 2020 r. powyższy obowiązek będzie dotyczył już wszystkich podatników. Nowy plik JPK_VAT obejmie zarówno ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT, jak również deklarację VAT (VAT-7 i 7K).

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe pracowników – należności z tytułu krajowej podróży służbowej pracownika

02.10.2019
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dowiedz się więcej

Przychody ze sprzedaży – na przełomie dwóch lat podatkowych

01.10.2019
Przychód jednostki ewidencjonuje się w momencie wykonania usługi lub wydania składnika majątku, dlatego w księgach rachunkowych przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, produktów i usług przyporządkowuje się do okresu, którego one dotyczą.

Dowiedz się więcej

Schematy podatkowe MDR – co to jest schemat podatkowy

30.09.2019
Obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych MDR jest następstwem powstania nowych regulacji unijnych w postaci Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (dyrektywy MDR), zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej, automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Dowiedz się więcej

Prosta spółka akcyjna

27.09.2019
Na mocy przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do Kodeksu spółek handlowych wprowadzony zostanie nowy rodzaj spółki prawa handlowego o nazwie prosta spółka akcyjna. Normują ją przepisy art. 300(1)-300(134) K.s.h. dodane w tytule III, w nowym dziale Ia.

Dowiedz się więcej

Należyta staranność w podatku VAT – korzystne orzecznictwo sądowe 2019 r.

26.09.2019
Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz NSA, organy podatkowe mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT, jeżeli obiektywne przesłanki wskazują, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie podatku VAT.

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne) – zasady ogólne

25.09.2019
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dowiedz się więcej

Przychody ze sprzedaży – zaliczane do rozliczeń międzyokresowych

24.09.2019
Jeśli sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty jeszcze przed wykonaniem usługi lub wydaniem rzeczy, równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahenta środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, ujmuje się w księgach rachunkowych jako tzw. rozliczenie międzyokresowe przychodów.

Dowiedz się więcej

 z  55 następna

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać