Pakiet "SLIM VAT 3" od 1 kwietnia 2023 roku

01.02.2023
Pakiet SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd, to pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Dowiedz się więcej

Zmiany w JPK_VAT w 2023 r.

31.01.2023
Od początku 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (JPK_VAT) oraz w ewidencji w zakresie podatku VAT.

Dowiedz się więcej

Podstawowe terminy sprawozdawcze do 31 stycznia 2023

30.01.2023
31 stycznia 2023 r. upływa wiele ważnych dla przedsiębiorcy terminów sprawozdawczych z zakresu księgowo–kadrowego.

Dowiedz się więcej

Autozapis do PPK w 2023 roku

25.01.2023
Każdy podmiot zatrudniający (pracodawca) zobowiązany jest co 4 lata ponowić zapis do PPK w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 r., a terminy autozapisu są stałe dla wszystkich podmiotów zatrudniających (pracodawców), niezależnie od daty wdrożenia PPK.

Dowiedz się więcej

Działalność nierejestrowa w 2023 r.

23.01.2023
Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24, 974, 1570) nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ((Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą w 2023 r.

20.01.2023
Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają ZUS na zasadach ogólnych, mogą w określonych przypadkach przez 2 lata opłacać składki na zasadach preferencyjnych lub płacić tzw. mały ZUS.

Dowiedz się więcej

Składki ZUS pracodawcy w kosztach podatkowych 2023 roku

19.01.2023
W 2023 roku składki ZUS od należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez pracodawcę (również składki na FP, FS, FGŚP) stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który te należności (wynagrodzenia) są należne.

Dowiedz się więcej

Podatek od przerzuconych dochodów w 2023 r.

17.01.2023
Od początku 2023 roku doprecyzowano w przepisach zakres kosztów objętych podatkiem od przerzuconych dochodów, przy czym za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym koszty poniesione przez podatnika na rzecz niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu powiązanego z tym podatnikiem (art. 24aa ust. 2 ustawy o PDOP).

Dowiedz się więcej

Amortyzacja podatkowa nieruchomości o charakterze mieszkalnym w 2023 r.

16.01.2023
Jeżeli podatnik posiada nieruchomość lub prawo majątkowe o charakterze mieszkalnym, począwszy od 1 stycznia 2023 r. (bez względu na datę ich nabycia lub wytworzenia) nie będzie mógł od wartości początkowej takiej nieruchomości, lokalu lub prawa naliczać podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Dowiedz się więcej

Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych – obowiązkowo od 1 lutego 2023 r.

12.01.2023
Od 1 lutego 2023 r. usługi myjni samochodowych (mycie, czyszczenie samochodów i podobne usługi zgodne z PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczone przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), będą objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dowiedz się więcej

Nowy podatnik VAT w 2023 – Grupa VAT

09.01.2023
W 2023 roku podatnikiem VAT może być grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.

Dowiedz się więcej

Preferencyjne stawki VAT w 2023 roku

05.01.2023
Stosowanie preferencyjnej 0% stawki VAT przedłużono na rok 2023 ale tylko do tzw. podstawowych produktów spożywczych (towarów wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, np. mięsa, produktów mleczarskich, warzyw i owoców - innych niż klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem w PKWiU 56).

Dowiedz się więcej

Podstawowe limity podatkowe i bilansowe 2023 wyrażone w euro

04.01.2023
Na gruncie ustaw podatkowych PIT/CIT/VAT oraz ustawy o rachunkowości funkcjonują limity wyrażone w euro. Limity te przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. Ze względu na to, że 1 października przypadał w roku 2022 w sobotę, do ustalenia na 2023 r. stosuje się średni kurs NBP z 3 października 2022 r.

Dowiedz się więcej

Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z art. 44 Prawa energetycznego

30.12.2022
Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne do sporządzania i ujawniania sprawozdań finansowych w podziale na prowadzone działalności.

Dowiedz się więcej

Spis z natury na koniec roku podatkowego

28.12.2022
Sporządzenie spisu z natury na koniec roku podatkowego jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi (PKPiR).

Dowiedz się więcej

 z  90 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij