Aktualności

Czy koszty używania prywatnego samochodu osobowego podatnika stanowiącego jego współwłasność mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w 2019 r.

19.04.2019
Zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem firmowego majątku oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki te oraz składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Dowiedz się więcej

Czy nieodliczony podatek VAT od leasingu samochodów osobowych w 2019 r. może być w całości koszem podatkowym

18.04.2019
Prawdopodobną intencją zmian w przepisach dotyczących leasingu samochodów osobowych, było zrównanie leasingu z innymi formami nabycia aut osobowych, typu zakup za gotówkę i objęcie ich limitem kosztów podatkowych w wysokości 150 000 zł.

Dowiedz się więcej

E-sprawozdania finansowe – zasady podpisywania

17.04.2019
Ustawa o rachunkowości nakazuje jednostkom podpisanie sprawozdania finansowego wraz z podaniem daty podpisu, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie podpisują wszystkich członkowie tego organu.

Dowiedz się więcej

Od 1 kwietnia 2019 r. nowe podmioty w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych

16.04.2019
Tak zwane wyspecjalizowane urzędy skarbowe, obsługują (rozliczają) podmioty o tzw. istotnym znaczeniu zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym.

Dowiedz się więcej

Przekazanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatników CIT niewpisanych do KRS

15.04.2019
Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy CIT - z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania (w sytuacji, w której jednostka podlega obowiązkowemu badaniu), w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki przekazują także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Dowiedz się więcej

Nowy wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

12.04.2019
Rada Ministrów w dniu 12 marca 2019 r. przyjęła, przedłożony przez Ministra Finansów, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje utworzenie jednej bazy, zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT (tzw. białej listy podatników). Wprowadzane przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć zainteresowanym kontrahentom wyszukiwanie danych o podmiotach zawartych w tej bazie.

Dowiedz się więcej

Weryfikacja zeznań PIT 2018

11.04.2019
Zbliża się 30 kwietnia 2019 r., czyli ostateczny termin złożenia zeznania rocznego PIT 36, 37, 38, 39 za 2018 r. Żeby nie narażać się na późniejsze kłopoty, rozliczający się podatnik powinien zadać sobie podstawowe pytania przed przekazaniem swojego zeznania do Urzędu Skarbowego.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – podstawowe wymogi sporządzania

10.04.2019
Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - która zmieniła przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także przepisy ustaw o podatku dochodowym – od 1 października 2018 r. został wprowadzony obowiązek sporządzania sprawozdań wyłącznie formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Kary pieniężne za błędy w JPK już od 1 lipca 2019 r.

09.04.2019
Plik JPK_VAT powinien rzetelnie odzwierciedlać dane ujęte w ewidencji VAT. Podatnik, który prześle nierzetelną informację, naraża się na karę grzywny. Ministerstwo Finansów proponuje, aby od 1 lipca 2019 r. za każdy błąd nakładać karę w wysokości 500 zł.

Dowiedz się więcej

Obowiązkowy split payment w drugim półroczu 2019 r.

08.04.2019
Od 1 lipca 2018 r. czynni podatnicy VAT, którzy otrzymują fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonać płatności należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności - split payment. Sposób dokonania płatności za nabywane towary czy usługi zależy wyłącznie od woli nabywcy.

Dowiedz się więcej

Czy można w 2019 r. odliczyć VAT od faktur z imprez okolicznościowych firmy

05.04.2019
Jeżeli jednostka zorganizowała imprezę okolicznościową dla pracowników firmy a koszty takiej imprezy zostały sfinansowane ze środków obrotowych firmy, to powstaje pytanie czy z tego tytułu ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Dowiedz się więcej

Obowiązek posiadania kas on-line od 2020 r.

04.04.2019
W marcu 2019 r. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach, wprowadzająca nowe przepisy w zakresie stosowania kas on-line do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy fiskalne on-line mają przesyłać dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) czyli do tzw. Centralnego Repozytorium Kas.

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS

03.04.2019
Złożenie dokumentów finansowych do KRS w 2019 r. przez przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS następuje wyłącznie drogą elektroniczną. Podstawowym, a także całkowicie bezpłatnym sposobem na przekazanie sprawozdania finansowego i innych wymaganych dokumentów jest złożenie zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości. Zasady podpisywania takiego zgłoszenia określone są przepisami ustawy o KRS, a pod zgłoszeniem swój e-podpis powinna złożyć osoba wymieniona w ustawie, której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Z początkiem kwietnia 2019 r. przepisy zezwalają, aby zgłoszenie za podmiot z KRS złożył również profesjonalny pełnomocnik.

Dowiedz się więcej

Zatankowany samochód służbowy do celów prywatnych a nieodpłatne użytkowanie

02.04.2019
Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lutego 2019 r., nr S-ILPB1/4511-1-349/15/19-S/TW, którą wydał po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1766/15 oraz wyrokiem NSA z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2430/16 wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa zakupionego przez pracodawcę....

Dowiedz się więcej

Złożenie dokumentów finansowych do KRS od 1 kwietnia 2019 r.

01.04.2019
Według obowiązujących do tej pory przepisów złożenie dokumentów finansowych do KRS przez przedsiębiorców wpisanych do KRS następuje wyłącznie drogą elektroniczną.

Dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać