Proponowane zmiany w „Białej liście podatników” i sankcjach podatkowych 2020 r.

24.02.2020
W dniu 4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji, w tym m.in. ustaw o podatku dochodowym. Nowe rozwiązania mają złagodzić sankcje w podatku PIT i CIT związane ze sposobem płatności za transakcje pomiędzy przedsiębiorcami.

Dowiedz się więcej

Zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców – jako NKUP w 2020 r.

21.02.2020
Zgodnie z zasadą ogólną podatku PIT i CIT, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów wyłączone na podstawie odpowiednio art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF.

Dowiedz się więcej

Umowy zlecenia 2020 r. – składki ZUS

20.02.2020
Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Dowiedz się więcej

Podstawy prowadzenia rachunkowości – elementy ksiąg rachunkowych - Rachunkowość 2020 od A do Z

19.02.2020
Księgi rachunkowe według prawa bilansowego (przepisów ustawy o rachunkowości) obejmują zbiory zapisów księgowych oraz zbiory obrotów i sald.

Dowiedz się więcej

Nowa matryca stawek VAT - zmiany VAT 2020r.

18.02.2020
Od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Dowiedz się więcej

Mały ZUS plus - od lutego 2020 r.

17.02.2020
Od dnia 1 lutego 2020 r. z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od dochodu z pozarolniczej działalności - mały ZUS plus, może skorzystać przedsiębiorca, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł.

Dowiedz się więcej

Kompensata należności i zobowiązań w świetle zmian przepisów 2020 r. – koszty uzyskania przychodów

14.02.2020
Podmioty prowadząc działalność gospodarczą niekiedy dokonują kompensat należności z zobowiązaniami, wobec tego samego kontrahenta.

Dowiedz się więcej

Umowy zlecenia 2020 r. – przepisy ogólne

13.02.2020
Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Dowiedz się więcej

Rachunkowość 2020 r. od A do Z – odpowiedzialność za księgi rachunkowe

12.02.2020
Za księgi rachunkowe zasadniczo odpowiada kierownik jednostki. Za kierownika jednostki uważa się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu (z wyłączeniem pełnomocników jednostki).

Dowiedz się więcej

Zwrot na rachunek VAT, ulga na złe długi - zmiany w podatku VAT 2020r.

11.02.2020
Podatnik może złożyć wraz z deklaracją podatkową wniosek o zwrot podatku VAT (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT) na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Dowiedz się więcej

Brak informacji o posiadanym rachunku na białej liście podatników VAT w 2020 r.

10.02.2020
Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy wskazany w nowym elektronicznym wykazie podatników VAT (białej liście) wszedł w życie od początku 2020 r.

Dowiedz się więcej

Kompensata należności i zobowiązań w świetle zmian przepisów 2020 r.

07.02.2020
Podmioty prowadząc działalność gospodarczą niekiedy dokonują kompensat należności z zobowiązaniami, wobec tego samego kontrahenta.

Dowiedz się więcej

Rozliczenie kar za nieterminowe wykonanie usługi dla celów podatkowych 2020 r.

06.02.2020
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 updop (CIT) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Dowiedz się więcej

Rachunkowość 2020 r. od A do Z – podstawowe pojęcia w ustawie o rachunkowości

05.02.2020
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 podaje podstawowe pojęcia konieczne w pracy każdego księgowego. I tak, ilekroć w ustawie jest mowa o:

Dowiedz się więcej

Nowe zasady korygowania ewidencji VAT - zmiany w podatku VAT 2020 r.

04.02.2020
Nowy plik JPK_VAT (obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.) będzie się składał z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Podatnicy będą musieli przesyłać nowy plik JPK_VAT elektronicznie w terminie właściwym do złożenia obecnej deklaracji podatkowej VAT7.

Dowiedz się więcej

 z  61 następna

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij