Podatek u źródła

25.09.2023
Polski przedsiębiorca, który wypłaca nierezydentom należności z określonych tytułów, może być zobowiązany (jako płatnik) do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła.

Dowiedz się więcej

Podstawowe warunki skorzystania z Funduszu na cele inwestycyjne

22.09.2023
W określonych przypadkach przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) umożliwiają przed wydatkowaniem pieniędzy na zakup lub wytworzenie środków trwałych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na tzw. cele inwestycyjne.

Dowiedz się więcej

Podstawowe terminy rozliczenia podatku VAT

20.09.2023
Podatnicy VAT, podmioty zobowiązane do rozliczenia podatku VAT muszą pamiętać o terminach złożenia deklaracji oraz ewentualnej zapłaty podatku.

Dowiedz się więcej

Okresy wypowiedzenia umów o pracę

18.09.2023
Długość okresu wypowiedzenie umowy o pracę zależy od rodzaju umowy oraz od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Dowiedz się więcej

Błędy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym w myśl KSR nr 7

15.09.2023
Jednostka koryguje wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.

Dowiedz się więcej

Wystawianie e-faktur (KseF)

14.09.2023
Podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Dowiedz się więcej

Leasing finansowy w myśl KSR nr 5

13.09.2023
Zazwyczaj strony umowy leasingu tj. finansujący i korzystający, kwalifikują taką umowę jednakowo. Możliwe jest jednak, iż ta sama umowa leasingu będzie skwalifikowana przez korzystającego jako leasing operacyjny, a przez finansującego jako leasing finansowy.

Dowiedz się więcej

Remont środków trwałych w myśl KSR nr 11

12.09.2023
Remont to wykonywanie robót polegających na przywróceniu stanu pierwotnego istniejącego środka trwałego, w jakim został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, które nie stanowią bieżącej konserwacji.

Dowiedz się więcej

Ulepszenie środków trwałych w myśl KSR nr 11

11.09.2023
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego ujmowane przez jednostkę jako ulepszenie powodują zwiększenie jego wartości początkowej.

Dowiedz się więcej

Wirtualne kasy fiskalne

06.09.2023
W określonych sytuacjach podatnicy mogą stosować do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tzw. kasy wirtualne (w postaci oprogramowania).

Dowiedz się więcej

Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatku dochodowego PIT (od osób fizycznych)

04.09.2023
Twinning to program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej skierowany do administracji publicznej. Nazywany jest też programem współpracy bliźniaczej.

Dowiedz się więcej

Obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF od 1 lipca 2024 roku

01.09.2023
Zasadniczo obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wejdzie dla podatników od 1 lipca 2024 roku.

Dowiedz się więcej

Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 roku

31.08.2023
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS (odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia). Dla zatrudnionych (z wyłączeniem młodocianych) ustala się ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Dowiedz się więcej

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2023 roku

30.08.2023
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2023 roku ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Dowiedz się więcej

31 sierpnia wejdzie w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) kupna pierwszego mieszkania lub domu

25.08.2023
Zasadniczo zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Dowiedz się więcej

 z  96 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij