Wybór bilansowej metody rozliczania różnic kursowych w 2019 r.

31.01.2019
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe dla celów podatku dochodowego mają możliwość ustalać różnice kursowe zgodnie:
•    z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości – czyli metodą bilansową, lub
•    z zasadami podatkowymi – czyli metodą podatkową.

O wyborze metody bilansowej należy zawiadomić właściwy dla danego podatnika urząd skarbowy. Od 2019 r. podatnicy, którzy w 2019 r. rozpoczęli stosowanie tej metody, powiadamiają o tym fakcie urząd skarbowy dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r,, co jest istotną zmianą w stosunku do przepisów obowiązujących w tym względzie w roku poprzednim....

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Koszty pozostałej działalności operacyjnej jednostki

30.01.2019
Do pozostałych kosztów działalności operacyjnej jednostka zalicza koszty, które w sposób pośredni wiążą się z jej podstawową (statutową) działalnością. Nie wynikają bowiem z niej bezpośrednio, niemniej powstają w wyniku podejmowania działań dotyczących działalności głównej.

W ustawie o rachunkowości mamy przykładowy katalog kosztów, które jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty operacyjne.
...

Dowiedz się więcej

Kto ma obowiązek złożyć do końca stycznia ZUS IWA za 2018 r.

29.01.2019
Płatnicy, którzy w każdym miesiącu poprzedniego roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, mają obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
...

Dowiedz się więcej

Jakie obowiązki przedsiębiorca musi dopełnić do dnia 31 stycznia 2019 r.

28.01.2019
W tym roku do dnia 31 stycznia przedsiębiorcy muszą dopełnić wielu ważnych czynności. Niektóre z nich w 2018 r. mogły być dopełnione w terminie późniejszym lub obowiązywała inna forma ich przekazania.

W dniu 31.01.2019 r. upływa termin:
•    przekazania urzędowi skarbowemu - wyłącznie drogą elektroniczną - informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r., - druku PIT-11;
•    złożenia rocznej deklaracji – wyłącznie drogą elektroniczną - o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r., - druku ...

Dowiedz się więcej

Zmiany w środkach trwałych w 2019 r.

25.01.2019
W art. 21 ust. 1 pkt 29b updof oraz art. 17 ust. 1 pkt 54a updop od 1 stycznia 2019 r. przewidziano nowe zwolnienie podatkowe dla kwot odszkodowań uzyskiwanych przez podatnika z tytułu szkody w środku trwałym, z wyjątkiem szkody w samochodzie osobowym.
...

Dowiedz się więcej

Od 26 stycznia obowiązuje nowa wersja programu ZUS Płatnik 10.02.002

24.01.2019
Do 25 stycznia 2019 r. nadal można korzystać z wersji Płatnika 10.01.001.
Od 26 stycznia obowiązuje nowa wersja programu ZUS Płatnik 10.02.002.
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Koszty działalności podstawowej jednostki

23.01.2019
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 31 tej ustawy o rachunkowości przez koszty jednostki rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru, w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty działalności operacyjnej dotyczą normalnej, czyli statutowej działalności gospodarczej...

Dowiedz się więcej

Dalsze planowane zmiany podatku VAT w 2019 r.

22.01.2019
Nie wszystkie istotne dla podatników VAT nowe rozwiązania weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wiele zmian ustawodawca planuje wprowadzić w trakcie bieżącego roku. Proponowane przez ustawodawcę nowe rozwiązania są obecnie na różnych etapach procesu legislacyjnego.

Z planowanych zmian na największą uwagę podatników VAT zasługuje:
•    rezygnacja ze sporządzania deklaracji VAT - na drugą połowę 2019 r. zaplanowano zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz przesyłania JPK_VAT. Podatnicy VAT będą wtedy składali jedynie informację JPK_VDEK., która ma całkowicie zastąpić deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD;
...

Dowiedz się więcej

Najważniejsze zmiany podatku VAT w 2019 r.

21.01.2019
Ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2019 r. wiele istotnych zmian w podatku VAT, na największą uwagę podatników zasługuje:
•    skrócony okres korekty w ramach ulgi na złe długi
w 2019 r. wierzyciel będzie mógł skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny już po upływie 90 dni (było 150 dni), licząc od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ten sam termin dotyczy obowiązkowej korekty VAT naliczonego przez dłużnika;
•    rezygnacja z wniosku o zwrot podatku
...

Dowiedz się więcej

Zmiany w amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r.

18.01.2019
Rok 2019 przyniósł w amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmiany w zakresie trzech zagadnień:
•    limitów stosowanych przy amortyzacji samochodów osobowych,
•    rozszerzenia zakresu stosowania limitu ulepszenia w wysokości 10.000 zł,
•    możliwości przyjęcia przez niektóre jednostki do bilansowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zasad podatkowych.

...

Dowiedz się więcej

Ceny transferowe w 2019 r.

17.01.2019
Zmiany w zakresie cen transferowych wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W 2019 r. zmieniono dotychczasowe regulacje dotyczące:
•    dokumentacji podatkowej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
•    transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
•    podmiotów powiązanych.

...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Przychody jednostki

16.01.2019
Podstawowa działalność operacyjna jednostki dotyczy statutowej działalności przedsiębiorstwa, czyli czynności określonych w statucie lub w umowie jednostki.

Jednostka osiąga przychody operacyjne:
•    ze sprzedaży wyrobów gotowych i półproduktów oraz robót i usług,
•    ze sprzedaży towarów handlowych i materiałów.


Ustawa o rachunkowości nie zawiera wprost definicji przychodu ze sprzedaży. Z art. 42 ust. 2 ustawy pośrednio wynika, że za przychód w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą ...

Dowiedz się więcej

Minimalne wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców w 2019 r.

15.01.2019
Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców czy świadczeniobiorców w 2019 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów już 11 września 2018 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku jest to kwota 2.250 zł.
...

Dowiedz się więcej

Uwaga na nowe sankcje w podatku PIT i CIT w 2019 r.

14.01.2019
Organy podatkowe mogą w 2019 r. nakładać na podatników unikających opodatkowania PIT i CIT dodatkowe zobowiązanie w wysokości 10% lub 40% kwoty bezpodstawnie uzyskanej korzyści podatkowej. Stawka sanacyjna będzie mogła być również podwojona lub potrojona.

Do końca 2018 r. podatnikowi unikającemu opodatkowania groziła jedynie zapłata należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.
...

Dowiedz się więcej

Zalety i wady prowadzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2019 roku

11.01.2019
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców form spółki handlowej w Polsce. Szczególną popularnością cieszy się wśród osób fizycznych dążących do realizacji przedsięwzięć gospodarczych o większym rozmiarze.

Podstawowe zalety spółki z o.o. to:
•    niskie koszty założenia
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij