Bilans 2018 r. – Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych

31.10.2018
Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Różnice inwentaryzacyjne mogą być rozliczone w księgach rachunkowych w następujący sposób:
•    Niedobory towarów
        -    Wn Rozliczenie niedoborów / Ma Towary
•    Nadwyżki towarów
...

Dowiedz się więcej

Działalność nierejestrowa

30.10.2018
„Konstytucja Biznesu” obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r. wprowadziła możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie zasad prowadzenia takiej działalności.

Działalność nierejestrowa daje możliwość prowadzenia bez wpisu do CEIDG działalności na niewielką skalę, z której miesięczne przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2018 r. kwoty 1.050 zł) – próg ten dotyczy przychodu należnego, a nie dochodu. Przekroczenie miesięcznego progu przychodu powoduje, że działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą. Od tego momentu podatnik ma 7 dni na złożenie wniosku o wpis do CEIDG.
...

Dowiedz się więcej

Kto będzie miał obowiązek wprowadzić kasy „on-line” od 1 stycznia 2019 r.

29.10.2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, który obecnie jest po pierwszym czytaniu w Sejmie przewiduje obowiązkowe wprowadzenie do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tzw. kas online. Takie kasy mają umożliwiać przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego Centralnym Repozytorium Kas. Dan...

Dowiedz się więcej

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 2019 r. a nowe dokumenty do ZUS

26.10.2018
Od 2019 r. nastąpi skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej nowo zatrudnianych pracowników. Jeśli pracodawca będzie chciał, aby krótszy termin dotyczył też zatrudnionych wcześniej, to musi złożyć w ZUS dodatkowe dokumenty.

Jak wynika z z art. 94 pkt 9a i 9b K.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, dalej zwane dokumentacją pracowniczą, wyniesie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Natomiast ...

Dowiedz się więcej

Ulga na „złe długi” już po 90 dniach

25.10.2018
Zgodnie z art. 89a i 89b ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Taka korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności w świetle dotychczas obowiązujących przepisów uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze....

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 r. – Inwentaryzacja aktywów i pasywów

24.10.2018
Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek przeprowadzenia na koniec roku obrotowego inwentaryzację jej aktywów i pasywów. Inwentaryzacja polega na ustalaniu rzeczywistego stanu majątku, kapitałów własnych i zobowiązań oraz porównania tego stanu z zapisami wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawdzenie, czy informacje wynikające z ksiąg rachunkowych odpowiadają rzeczywistości, warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego jednostki.
...

Dowiedz się więcej

„Pożyczka na rozwój” dla mikro i małych przedsiębiorców do 5 listopada 2018 r.

23.10.2018
Program pilotażowy „Pożyczka na rozwój” jest przeznaczony dla mikro- i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski od co najmniej 2 lat.

Nabór wniosków w ramach tego programu trwa jeszcze do 5 listopada 2018 r., a warunkiem koniecznym jest m.in. zapewnienie finansowania projektu w części nieobjętej pożyczką, przy czym co najmniej 20% wydatków musi zostać pokrytych ze środków własnych pożyczkobiorcy.

Pożyczki na rozwój udzielane są na realizację projektów polegających na:
...

Dowiedz się więcej

Rodzaje szkoleń BHP pracownika przyjmowanego do pracy

19.10.2018
W myśl przepisów Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia z zakresu bhp dzielą się na wstępne i okresowe.

Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy oraz nabycie przez niego umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy. Szkolenia te przeprowadzane są w formie instruktażu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk dla wszystkich nowo przyjmowanych pracowników i obejmują:
...

Dowiedz się więcej

Obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej – praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

18.10.2018
Na stronie internetowej Ministerstwo Finansów przedstawiło praktyczne wyjaśnienia najczęściej poruszanych zagadnień dotyczących obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej. Wyjaśnienia dotyczą:

1) Terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowej – gdy dokumentację tę dla podatkowej grupy kapitałowej sporządza podmiot zagraniczny
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 r. – informacje ogólne

17.10.2018
Sporządzenie sprawozdania finansowego jest poprzedzone szeregiem kolejnych czynności zwanych potocznie przez służby finansowo-księgowe pracami bilansowymi. Właściwe zorganizowanie tych prac ma doprowadzić do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki w terminie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, czyli nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Na prace bilansowe składają się następujące czynności:
1.    przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli sprawdzenie i ustalenie stanu aktywów i pasywów jednostki,...

Dowiedz się więcej

Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych

16.10.2018
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości w podmiotach, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez firmę audytorską, istnieje obowiązek umożliwienia biegłemu rewidentowi lub jego przedstawicielowi uczestniczenia w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, co dotyczy głównie spisu z natury.
...

Dowiedz się więcej

Od 1 października obowiązują nowe druki dotyczące wpłat na PFRON

15.10.2018
Od 1 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) weszła w życie dalsza część przepisów ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym od października zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące wpłat na PFRON i ich obniżania.

Określone zostały nowe wzory druków:
•    Informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (INF-U),
...

Dowiedz się więcej

Wyodrębnienie w umowie o pracę honorarium a 50% koszty uzyskania przychodów

12.10.2018
Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 465/18 (orzeczenie nieprawomocne) - żaden przepis ustawy o PDOF, ani prawa autorskiego nie wymaga, aby na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w umowie o pracę wyodrębniono kwotowe honorarium za prace twórcze. Ważne jest tylko, aby w sposób jednoznaczny i precyzyjny można było wyodrębnić to honorarium.

WSA stwierdził, że dla zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu na pewno niezbędne jest odseparowanie tej części tego wynagrodzenia, które jest związane z działalnością twórczą i stanowi honorarium za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi....

Dowiedz się więcej

Ułatwienia w składaniu zeznań podatkowych za 2018 r.

11.10.2018
W pierwszych dniach października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ustawy o pdof wprowadza zasadę, że Krajowa Administracja Skarbowa (czyli KAS) bez składania wniosku przez podatnika przygotuje mu wypełnione roczne zeznanie podatkowe.

Każdy podatnik będzie mógł:
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły