Ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym

30.11.2022
Sposób ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym zależą od tego czy są to zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy czy też zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Dowiedz się więcej

Oświadczenie w sprawie gwarantowanych maksymalnych cen energii elektrycznej należy złożyć do 30 listopada 2022 roku

29.11.2022
Cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana w rozliczeniach odbiorcami uprawnionymi (innymi niż gospodarstwa domowe), jeżeli złożą oni podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorstwu energetycznemu), na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej, stosowne oświadczenie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dowiedz się więcej

Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym

28.11.2022
Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

Wartości szacunkowe w księgach rachunkowych

25.11.2022
Ustalenia wartości szacunkowych w księgach rachunkowych dokonuje się w drodze osądu, na podstawie wiarygodnych informacji, oraz przy zastosowaniu właściwych w danych warunkach metod szacunku.

Dowiedz się więcej

Poprawianie błędów w księgach rachunkowych jednostki

23.11.2022
Jednostka powinna skorygować wszelkie wykryte błędy i to bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.

Dowiedz się więcej

Zmiany w księgach rachunkowych nie będące korektą popełnionych błędów

21.11.2022
Nie każda zmiana dokonana w księgach rachunkowych jest skutkiem korekty popełnionych przez jednostkę błędów.

Dowiedz się więcej

Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych w kosztach podatkowych CIT

18.11.2022
Na gruncie przepisów podatku CIT katalog wartości niematerialnych i prawnych ma typowo charakter "zamknięty" i nie obejmuje uprawnień do emisji CO2 – dlatego „podatkowo” uprawnienia nie podlegają zaliczeniu do takich wartości (WNiP).

Dowiedz się więcej

Zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych a podatek VAT

16.11.2022
Przeniesienie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych (CO2) kwalifikowane jest na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT jako świadczenie usług.

Dowiedz się więcej

Prawo do emisji gazów cieplarnianych (CO2) w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego

15.11.2022
Oczekiwany zakres informacji dodatkowej dotyczący praw do emisji CO2 w sprawozdaniu finansowym firmy prowadzącej instalację - zawiera Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Dowiedz się więcej

Zbycie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

10.11.2022
Według Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości zbycie, w tym sprzedaż praw do emisji (przeznaczonych i zakwalifikowanych do zbycia, jak i nie zakwalifikowanych pierwotnie do zbycia) wpływa na wynik finansowy tego okresu sprawozdawczego, w którym prawa te zostały zbyte; wynik na sprzedaży wykazuje się odpowiednio jako zysk lub stratę w pozycji pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych.

Dowiedz się więcej

Nabycie i ujęcie w księgach (UoR) uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

09.11.2022
Według Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości przyznane i nabyte prawa do emisji spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 14 ustawy o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Składka zdrowotna ZUS, a strata z działalności gospodarczej

07.11.2022
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub IP Box, wpłacają składkę zdrowotną od miesięcznej podstawy wymiaru stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Dowiedz się więcej

Zmiany w 2023 roku w zakresie podatków PIT, CIT, VAT

04.11.2022
W 2023 roku ma wejść w życie wiele istotnych zmian w zakresie podatków PIT, CIT, VAT.

Dowiedz się więcej

Elastyczna organizacja pracy dla pracowników wychowujących małoletnie dzieci

02.11.2022
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy (prace legislacyjne nr UC118) przyznaje pracownikom wychowujący małoletnie dzieci kolejne dodatkowe uprawnienia. Pracownik będący rodzicem i wychowujący dziecko do lat 8 (po wprowadzeniu zmian) będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie wobec niego tzw. elastycznej organizacji pracy.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij