Obowiązki IO (biur rachunkowych) – zmiany od 31 października 2021 roku

29.09.2021
Z dniem 31 października 2021 r. szereg przepisów regulujących środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki IO zostanie istotnie zmienionych.

Dowiedz się więcej

Obowiązki ALM – biura rachunkowe jako IO

27.09.2021
W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu każde biuro rachunkowe jest instytucją obowiązaną IO. Oznacza to, że musi posiadać niezbędną dokumentację oraz mieć wdrożone określone procedury zasad rozpoznania klienta pod kątem ryzyka związanego ze zjawiskami, których dotyczą w/w przepisy, a także bieżącego monitorowania tego ryzyka. Natomiast w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, biuro rachunkowe jest zobowiązane do zgłaszania tego do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych – w skrócie GIIF.

Dowiedz się więcej

Zmiany w ZUS – odsetki, umorzenie należności, korygowanie rozliczeń

24.09.2021
W Dzienniku Ustaw z 3 września 2021 r., pod poz. 1621, opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dowiedz się więcej

Zmiany w ZUS – wspólnicy spółek

23.09.2021
Dla celów ubezpieczeniowych w ZUS za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się również wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólników spółki jawnej, wspólników spółki komandytowej oraz wspólników spółki partnerskiej. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega ubezpieczeniom w ZUS w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Dowiedz się więcej

Zmiany w ZUS – dobrowolne ubezpieczenia chorobowe i emerytalno-rentowe

22.09.2021
Ustawa nowelizująca (w art. 11 ust. 2 ustawy o sus) rozszerzyła krąg osób mogących przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego o osoby współpracujące z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start.

Dowiedz się więcej

Nowe ulgi dla przedsiębiorców – rządowy program Polski Ład

17.09.2021
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych a także wprowadzenie zupełnie nowych typu: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp czy ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów.

Dowiedz się więcej

Modyfikacja ulg dla firm w ramach rządowego programu Polski Ład

15.09.2021
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych - typu ulga B+R.

Dowiedz się więcej

Ulgi dla firm – rządowy program Polski Ład

13.09.2021
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych a także wprowadzenie nowych ulg typu: ulga na terminal płatniczy, ulga dla wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę czy ulga na robotyzację.

Dowiedz się więcej

Wartość początkowa składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz proponowane zmiany w amortyzacji i prywatnym najmie – rządowy program Polski Ład

10.09.2021
Ogólnie dla celów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za wartość początkową przyjmuje się przede wszystkim tzw. cenę nabycia. W przypadku składników, które przed przyjęciem do używania w firmie były nabyte i wykorzystywane w majątku prywatnym osoby fizycznej ustalona cena nabycia może nawet znacznie odbiegać od rzeczywistej wartości takiego składnika.

Dowiedz się więcej

Zmiany dotyczące samochodów – rządowy program Polski Ład

08.09.2021
Na gruncie obecnych przepisów ustawy o PIT przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wycofanych z działalności gospodarczej lub po likwidacji działalności - kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej - jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji. Z kolei w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego (np. samochody osobowe) takie składniki majątku nie są traktowane jako środki trwałe i nie są amortyzowane. Natomiast gdy leasingobiorca wykupi taki składnik do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej. W tej sytuacji, jeśli sprzedaż takiego samochodu nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Dowiedz się więcej

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci i małżonków – rządowy program Polski Ład

07.09.2021
Małżonkowie rozliczając się z podatku dochodowego PIT - zasadniczo muszą rozliczyć się odrębnie od osiąganych przez siebie dochodów. Z kolei małżonkowie, między którymi przez cały rok podatkowy istnieje wspólność majątkowa oraz przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim, mogą być - na swój wniosek (wyrażony we wspólnym zeznaniu podatkowym) opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W takim przypadku podatek dochodowy PIT określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Dowiedz się więcej

Nowa ulga podatkowa „dla klasy średniej” PIT – rządowy program Polski Ład

03.09.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie podatkowej o PIT/CIT np. wprowadzenie nowej ulgi podatkowej „dla klasy średniej” w podatku PIT.

Dowiedz się więcej

Planowane zmiany w opłacaniu i odliczaniu składki zdrowotnej – rządowy program Polski Ład

01.09.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie podatkowej o PIT/CIT np. wprowadzenie zmian w opłacaniu i odliczaniu składki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij