CIT estoński 2021 – Rozliczenia podatkowe przed rozpoczęciem stosowania

26.02.2021
Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem, jest zobowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem do uwzględnienia w przychodach i kosztach uzyskania przychodów kategorii określonych w art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. a-b updop, które wynikają z różnic między przepisami dotyczącymi podatku dochodowego a przepisami o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej - sprawozdanie finansowe 2020

25.02.2021
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dowiedz się więcej

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. składamy do 1 marca 2021 r.

24.02.2021
Zeznanie podatkowe PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2020 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów).

Dowiedz się więcej

CIT estoński 2021 – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem

19.02.2021
Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów CIT, w razie zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 28l ust. 1 updop. Podatnik będzie mógł złożyć ponownie zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do takiego opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Już można składać zeznania podatkowe 2020 za pomocą usługi Twój e-PIT

17.02.2021
Od 15-go lutego 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczenia roczne za 2020 r. tzw. Twój e-PIT. Usługa udostępniona podatnikom już po raz trzeci rozliczy podatników do 30.04.2021 r.

Dowiedz się więcej

Jednostki Mikro - Sprawozdanie finansowe 2020

15.02.2021
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości – czyli dla jednostek mikro, określony jest w załączniku nr 4 ustawy.

Dowiedz się więcej

CIT estoński 2021 – Obowiązkowe nakłady inwestycyjne

12.02.2021
Warunkiem korzystania z ryczałtu od dochodów, określonym w art. 28g updop, jest konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Przez takie nakłady rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji, a także opłaty stanowiące spłatę wartości początkowej środków trwałych ustalone w umowie leasingu (z wyłączeniem leasingu operacyjnego).

Dowiedz się więcej

Rozliczenie podatku cukrowego do 25 lutego 2021 r.

10.02.2021
Od 2021 r. obowiązuje tzw. podatek cukrowy. Podmioty zobowiązane do jego rozliczenia muszą złożyć odpowiednią informację w sprawie należnej opłaty w postaci elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 25-go dnia m-ca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Dowiedz się więcej

CIT estoński 2021 – wyłączenia z możliwości zastosowania

09.02.2021
Do zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych nie może zostać uprawniony żaden z podmiotów wskazanych w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 updop.

Dowiedz się więcej

Sporządzenie i podpisanie wstępnego sprawozdania finansowego - Sprawozdanie finansowe 2020

08.02.2021
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych odbywa się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Dowiedz się więcej

Faktury korygujące VAT w 2021 r.

03.02.2021
W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Natomiast w przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. - w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania VAT - w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. podatnicy mogą stosować "stare" zasady rozliczania faktur korygujących "in minus".

Dowiedz się więcej

Wycena aktywów i pasywów | Sprawozdanie finansowe 2020

01.02.2021
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w przepisach art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij