NIP na paragonie z kasy fiskalnej – zmiany w 2019 r.

31.07.2018
Zgodnie z planowanymi zmianami zasad fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP w 2019 r. będzie można wystawiać tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał ten numer, czyli NIP.
...

Dowiedz się więcej

Złożenie sprawozdania finansowego za 2017 r. do ogłoszenia w MSiG

30.07.2018
W jednostce zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), takich jak:
•    spółka jawna
•    spółka partnerska
•    spółka komandytowa
•    spółka komandytowo-akcyjna
•    spółka akcyjna
•    spółka z o.o.
wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania do KRS jest przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) automatycznie.
Nie ma potrzeby odrębnego składania tego sprawozdania do ogłoszenia w MSiG.

...

Dowiedz się więcej

Dane „nadmiarowe” w aktach osobowych pracownika

27.07.2018
Zatrudnienie pracownika wiąże się z pozyskaniem a następnie przechowywaniem niezbędnych danych osobowych. Obowiązujące na przestrzeni lat przepisy w większości przypadków podchodzą do tego zagadnienia zawężająco, w związku z tym w aktach osobowych często znajdują się dane „nadmiarowe”, do pozyskania których w świetle aktualnych przepisów pracodawca nie jest już uprawniony.

Pojawia się więc bardzo ważne pytanie czy takie dane „nadmiarowe” - pozyskane w zgodzie z przepisami obowiązującymi w okresie ich pozyskania i jednocześnie do których pracodawca w świetle aktualnych przepisów nie jest uprawniony – należy z akt osobowych pracownika usuwać?...

Dowiedz się więcej

Ulga na złe długi w przypadku podzielonej płatności (split payment)

26.07.2018
Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności (wynikającego z umowy lub danych wystawionej faktury), dłużnik ma obowiązek dokonać korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.
...

Dowiedz się więcej

Wpis do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (rejestru BDO)

24.07.2018
W rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, gromadzone są dane przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami lub produktami.
...

Dowiedz się więcej

Do 31 lipca 2018 należy zgłosić niektórych inspektorów ochrony danych (IDO)

23.07.2018
Administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające dane, które przed dniem 25 maja 2018 r. nie powołały administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a są zobowiązane na podstawie art. 37 ust. 1 RODO do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD), powinni dokonać zgłoszenia takiej osoby do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do dnia 31 lipca 2018 r.
...

Dowiedz się więcej

Kontrole minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców przez PIP

20.07.2018
Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie www.pip.gov.pl , inspektorzy pracy przeprowadzili 19,5 tysiąca kontroli dotyczących przestrzegania obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców.

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących wypłaty minimalnej stawki godzinowej stwierdzono w 27% przeprowadzonych kontroli i niezależnie od branży miały one podobny charakter.
...

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatku dochodowym CIT i PIT (zmiany w 50% kosztach dla twórców)

19.07.2018
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DZ.U. z 4 lipca 2018r poz. 1291) zmienia między innymi zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Został poszerzony zakres dziedzin, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.
...

Dowiedz się więcej

Aktualizacja KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane

18.07.2018
Uchwała nr 14/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 10 lipca 2018 r. pod pozycją 76.

Aktualizacja KRS nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jej wcześniejszego zastosowania....

Dowiedz się więcej

Możliwość wsparcia nowych inwestycji

17.07.2018
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162) ustala nowe zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia w realizacji nowych inwestycji na terytorium Polski, w ramach pomocy publicznej, głównie polegającego na zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów takich przedsiębiorców.

Nowe przepisy nie ograniczają możliwości uzyskania takiego wsparcia do określonych stref ekonomicznych, więc o pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej przez nich działalności gospodarczej czy miejsca realizacji nowej inwestycji.
...

Dowiedz się więcej

Kasy fiskalne on-line 2019 r.

16.07.2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada, że kasy rejestrujące z kopią papierową i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, nie przewiduje jednak obowiązku wymiany kas rejestrujących na kasy on-line, poza określonymi branżami szczególnie narażonymi na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży.

Od 1 stycznia 2019 r. nowe kasy on-line będą musieli mieć:
...

Dowiedz się więcej

Stan konta ubezpieczonego – informacja z ZUS

13.07.2018
W terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, ZUS jest zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. informację o stanie jego konta. Z w/w pisma ma wynikać informacja o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Aby znaleźć się w gronie odbiorców tzw. IOSKU, wystarczy, że chociaż raz na konto ZUS została odprowadzona składka emerytalna.

W informacji o stanie konta ZUS podaje dodatkowo:
...

Dowiedz się więcej

Nowe wzory formularzy CIT, VAT

12.07.2018
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1268) zmieniono wzory formularzy podatkowych:

•    CIT-6R - deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
...

Dowiedz się więcej

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

12.07.2018
Już jutro, czyli 13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
...

Dowiedz się więcej

Podatek dochodowy CIT w księgach rachunkowych

11.07.2018
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za dany miesiąc przypada w miesiącu następnym, jednak w księgach rachunkowych podatek ten podlega ujęciu w miesiącu, za który jest ustalany i należny. Przypadająca do zapłaty miesięczna zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać wprowadzona do ksiąg pod datą ostatniego dnia tego miesiąca, którego dotyczy.

Ewidencja księgowa zaliczek na podatek, wpłacanych w ciągu roku może przebiegać następująco:
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły