Pracownicze plany kapitałowe w 2019 r.

31.12.2018
Większość przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Ustawa wprowadza powszechny system dobrowolnego oszczędzania poprzez stworzenie tzw. pracowniczych planów kapitałowych - czyli w skrócie PPK, których celem jest dostarczenie dodatkowych środków finansowych osobom po ukończeniu 60 roku życia.

Środki gromadzone w PPK mają stanowić prywatną własność uczestnika.
...

Dowiedz się więcej

Nowy zakres informacji w formularzach PIT 11 za 2018 r.

28.12.2018
W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2018 r. druki PIT-11 składa się do urzędu skarbowego:
•    wyłącznie w formie elektronicznej
•    do dnia 31 stycznia 2019 r.,
•    na formularzu oznaczonym jako PIT-11(24).


Nowy druk posiada również inny zakres wypełnianych informacji, ponieważ wykazywane dotychczas na druku PIT-8C przychody z innych źródeł oraz stypendia zostały przeniesione właśnie do formularza PIT-11.

W informacji PIT-11 składanej za 2018 r. płatnicy będą wykazywali podlegające opodatkowaniu:...

Dowiedz się więcej

Drobny przedsiębiorca powinien do 8 stycznia 2019 r. dopełnić formalności w ZUS

27.12.2018
W 2019 r. przedsiębiorca, którego roczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli w 2018 r. kwoty 63.000 zł może skorzystać z nowej preferencji w opłacaniu do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne.

Preferencja polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru uzależnionej od przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
...

Dowiedz się więcej

Jednostki mikro i małe w 2019 r.

24.12.2018
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2244) wprowadziła również zmiany do ustawy o rachunkowości, które odnoszą się m.in. do rozszerzenia katalogu jednostek mikro.
...

Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie małżonka i dzieci kosztem uzyskania przychodów w 2019 r.

21.12.2018
Według przepisów ustawy o PDOF do końca 2018 r. nie stanowi kosztu podatkowego wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną także wartość pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

W 2018 r. przedsiębiorca może zatrudnić pełnoletnie dzieci, rodziców czy osoby pozostające z nim w związkach nieformalnych, a koszt takiego zatrudnienia zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów....

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatku dochodowym - danina solidarnościowa w 2019 r.

20.12.2018
Mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadzono tzw. daninę solidarnościową dla osób fizycznych.

Do ustawy o PDPF dodano rozdział 6a, zawierający art. 30h-30i, na mocy których osoby fizyczne będą obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Podstawę tę będzie natomiast stanowić nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu:
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 r. – Kapitały własne w bilansie

19.12.2018
Pasywa to źródło finansowania składników aktywów, czyli majątku jednostki. Najogólniej pasywa dzielą się na kapitały/fundusze własne oraz kapitały/fundusze obce, czyli zobowiązania i rezerwy.

Kapitał/fundusz własny stanowi wewnętrzne źródło finansowania majątku. Obejmuje zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne wniesione do jednostki w momencie jej założenia przez właścicieli oraz zysk wypracowany w procesie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Kapitał/fundusz własny stanowi więc długoterminowe zobowiązanie podmiotu wobec jego właścicieli i jest zwracany głównie w momencie likwidacji firmy.
...

Dowiedz się więcej

Przekazywanie dokumentów finansowych do KRS od października 2018 r. - zmiany

18.12.2018
Składanie dokumentów finansowych do KRS od dnia 15 marca 2018 r. następuje wyłącznie drogą elektroniczną. Z kolei od dnia 1 października 2018 r. muszą być one sporządzane w postaci elektronicznej i elektronicznie podpisane.

Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem przepisów, które mają:
•    umożliwić również po dniu 1 października 2018 r. dołączenia do zgłoszenia skanu sprawozdania sporządzonego przed 1 października 2018 r. w postaci papierowej
...

Dowiedz się więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w podatku PIT i CIT

17.12.2018
W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., pod poz. 2159, opublikowano ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która (z pewnymi wyjątkami) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło komunikat w sprawie zmian wprowadzonych właśnie tą nowelizacją.

W komunikacie tym MF stwierdziło: że …ustawa upraszcza przepisy w obszarze podatków dochodowych oraz stwarza bardziej dogodne warunki dla podatników, w szczególności przez...

Dowiedz się więcej

Nowy raport informacyjny ZUS RIA

14.12.2018
Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców. Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnionych osób pracodawca lub zleceniodawca będzie miał obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nie będzie dotyczył akt pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r., natomiast zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. nowe przepisy obejmą warunkowo, gdy pracodawca złoży raport informacyjny ZUS RIA.
...

Dowiedz się więcej

Samochód osobowy w 2019 r w podatku VAT i podatku CIT/PIT.

13.12.2018
1.    Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego
Dotychczasowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi w 2019 r. nie ulegną zmianie. Jeżeli nabyty samochód osobowy będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnik będzie mógł odliczyć 50% kwoty VAT naliczonego od jego zakupu i innych wydatków związanych z jego używaniem jak zakup paliwa, usługi naprawy, konserwacji, nabycie części. Możliwe jest również odliczanie 100% kwoty VAT naliczonego do wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych ale wtedy podatnik musi spełnić dodatkowe warunki, w tym między innymi prowadzić dla tego samochodu ewidencję przebiegu pojazdu, potwierdzającą ...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 r. – Aktywa obrotowe w bilansie

12.12.2018
Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które zgodnie z założeniami jednostki zostaną zamienione na środki pieniężne albo zostaną zużyte w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności (jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy). Majątek obrotowy przedsiębiorstwa dzieli się na zapasy, czyli rzeczowe aktywa obrotowe, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa obrotowe jako część aktywów, obejmującą:...

Dowiedz się więcej

E-sprawozdania finansowe po dniu 1 października 2018 r.

11.12.2018
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono nową odpowiedź resortu finansów na pytanie: "Czy sprawozdania finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający w terminie do dnia wejścia przepisów (np. na dzień 30 września 2018 r.) będą sporządzane obowiązkowo w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, ponieważ faktyczne ich sporządzenie nastąpi po dniu 1 października br., czy też wspomniany obowiązek wystąpi dopiero po dniu wejścia w życie ustawy (tj. gdy dzień bilansowy będzie przypadał na dzień 1 października br. lub później)?"...

Dowiedz się więcej

Ulga na złe długi i inne zmiany w VAT od 2019 r.

10.12.2018
Przepisy ustawy uchwalonej w dniu 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym mają na celu:
...

Dowiedz się więcej

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują „nowe” elektroniczne zwolnienia lekarskie

07.12.2018
Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki są od 1 grudnia 2018 r. wyłącznie:
•    zaświadczenia lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,
•    wydruk wystawionego zaświadczenia z systemu teleinformatycznego,
•    zaświadczenia wystawione w trybie alternatywnym, czyli na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły