50% koszty uzyskania przychodów dla pracownika

28.09.2018
50% koszty uzyskania przychodów pracodawcy na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF mogą stosować do wynagrodzeń pracowników będących twórcami.

Koszty te przysługują twórcom w dwóch sytuacjach:
•    w przypadku korzystania z praw autorskich,
•    z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami.


Zmiany od 1 stycznia 2018 r. dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2175) i dotyczyły:
...

Dowiedz się więcej

Nowe druki PIT

27.09.2018
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a wzory te będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów/strat uzyskanych/poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Nowe rozporządzenie określa zmienione wzory:

•    deklaracji, tj.:
        -    deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)...

Dowiedz się więcej

Kiedy zawieramy umowę na badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.

26.09.2018
Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność jednostek (wymienionych w art. 64 ust. 1-4 ustawy o rachunkowości) podlegają obowiązkowi badania przez firmę audytorską. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki powinien zawrzeć z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
...

Dowiedz się więcej

Działalność nierejestrowa

25.09.2018
Osoby fizyczne prowadzące działalność na małą skalę mogą prowadzić działalność nierejestrową, zwalniającą z większości obowiązków rejestracyjnych i podatkowych. Prowadzenie działalności nierejestrowej jest możliwe dzięki art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), obowiązującemu od 30 kwietnia 2018 r.
...

Dowiedz się więcej

Limit 33 miesięcy zatrudnienia terminowego

24.09.2018
Od 22 lutego 2016 r. zatrudnianie na czas określony podlega czasowym i ilościowym ograniczeniom. Wyznaczają je dwa limity 33 i 3, które określają maksymalną długość zatrudniania pracownika w ramach umowy lub umów na czas określony oraz liczbę tych umów.

Zgodnie z art. 251 K.p., pracownik może być zatrudniany przez tego samego pracodawcę na podstawie umowy (umów) na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące, a liczba umów na czas określony łączących te same strony nie może przekroczyć 3.
...

Dowiedz się więcej

Wykorzystanie zaległego urlopu za 2017 r.

21.09.2018
Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy daje pracownikowi prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od posiadanego przez pracownika stażu pracy i wymiaru etatu.

Wynosi on:
•    20 dni przy stażu krótszym niż 10 lat,
•    26 dni przy stażu wynoszącym co najmniej 10 lat.

Prawa do urlopu wypoczynkowego, mimo że jest on uprawnieniem pracowniczym, a nie obowiązkiem, nie można się zrzec. (co wynika z art. 152 § 2 K.p.)

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo....

Dowiedz się więcej

Statut małego podatnika PIT i CIT

20.09.2018
Na gruncie przepisów podatku dochodowego status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł...

Dowiedz się więcej

Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla celów bilansowych i podatkowych

19.09.2018
Na podstawie obowiązujących od dnia 12 sierpnia 2017 r. przepisów art. 22k ust. 14-21 ustawy o PDOF oraz art. 16k ust. 14-21 ustawy o PDOP, podatnicy mogą dokonywać, w odniesieniu do fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

Z kolei prawo bilansowe nie przewiduje możliwości zastosowania amortyzacji jednorazowej przewidzianej dla celów podatkowych.
...

Dowiedz się więcej

Pełne odpisy o podmiocie gospodarczym z wyszukiwarki KRS

18.09.2018
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego może być:
•    aktualny
•    pełny

Odpis aktualny zawiera jedynie aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (za wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu w KRS).

Płatne odpisy można zastąpić samodzielnie pobranymi wydrukami z wyszukiwarki KRS (ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości), a taki wydruk ma moc prawną zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS.
...

Dowiedz się więcej

Proponowane zmiany w podatkach od 2019 r.

17.09.2018
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera podatkowe zmiany ważne zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Główny cel projektu zmian w podatkach to:
...

Dowiedz się więcej

Pracownik młodociany od 1 września 2018 r.

14.09.2018
Do niedawna pracownikiem młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy była osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Z dniem 1 września 2018 r. nastąpiło obniżenie tego wieku o rok. W tym dniu wszedł w życie art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458 z późn. zm.) zmieniający brzmienie art. 190 K.p. oraz art. 191 § 5 pkt 3 i 4 K.p.

Zgodnie z art. 191 § 2 K.p pracownik młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. ...

Dowiedz się więcej

Odroczenie terminu złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK

13.09.2018
Podatnicy VAT mają obowiązek przekazywać informacje o ewidencji w formie JPK bez wezwania organu podatkowego do 25go dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Zawsze mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których podatnik z różnych przyczyn nie jest w stanie dochować terminu złożenia informacji JPK_VAT.

Nieprzesłanie w terminie ewidencji VAT w formie JPK niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej, ponieważ ewidencja JPK_VAT jest również informacją podatkową.
...

Dowiedz się więcej

Istotność jednostki dla celów bilansowych

12.09.2018
Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada istotności, która wyraża się tym, że jednostka dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do jej potrzeb powinna zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W praktyce oznacza to, że jednostka powinna w ewidencji bilansowej oraz sprawozdaniu finansowym ująć i zaprezentować wszystkie operacje gospodarcze ważne z punktu widzenia realizacji tej zasady....

Dowiedz się więcej

Planowane zmiany w kosztach związanych z używaniem samochodów w firmie

11.09.2018
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji – RCL został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, w którym znalazły się między innymi zmiany dotyczące ujmowania w firmowych kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem aut osobowych. Projekt przewiduje:

    •    podwyższenie z 20.000 euro do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest rozliczanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Ze zmianą limitu kosztowej amortyzacji aut osobowych wiąże się również podwyższenie z 20.000 euro do 150.000 zł kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, podlegającej rozliczeniu w kosztach podatkowych. Zmiana ta obejmie zarówno podatników PIT oraz CIT;
...

Dowiedz się więcej

Konstytucja dla nauki

10.09.2018
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z przepisami wprowadzającymi ustawę wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 i poz. 1669). Nowa ustawa zakłada, że dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie jest szczególnie szlachetną działalnością człowieka.

Konstytucja dla Nauki między innymi:
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły