Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2020 w spółce komandytowej

30.06.2021
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane obowiązkowo przez spółkę komandytową za 2020 r. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podlega również zatwierdzeniu.

Dowiedz się więcej

Elektroniczne umowy o pracę

28.06.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców.

Dowiedz się więcej

Niektórzy akcjonariusze spółki akcyjnej od 1 lipca 2021 r. zapłacą ZUS

25.06.2021
Jak wynika z art. 8 ust. 6 pkt 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (który zacznie obowiązywać od 1.07.2021 r.) dla celów ubezpieczeń ZUS - za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność będzie uważany również akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

Dowiedz się więcej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków już od 1 lipca 2021 r.

23.06.2021
W dniu 1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. W skrócie CEEB – stanowi system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. W tej ewidencji znajdą się przede wszystkich informacje dotyczące domów mieszkalnych, ale również informacje dotyczące lokali usługowych i budynków publicznych.

Dowiedz się więcej

Deklaracje akcyzowe od 1 lipca 2021 r.

22.06.2021
Od 1 lipca wchodzi w życie wiele ważnych zmian w deklaracjach akcyzowych. Na stronie podatki.gov.pl w komunikacje z dnia 15 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło najważniejsze z nich.

Dowiedz się więcej

Proponowane zmiany w ubezpieczeniach ZUS

18.06.2021
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1188) zawiera wprowadzenie wielu istotnych zmian m.in. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dowiedz się więcej

Jaka stawka VAT w gastronomii - 5% czy 8%?

14.06.2021
Prowadząc usługi gastronomiczne, podatnik może mieć uzasadnione wątpliwości czy taka działalność powinna zostać zakwalifikowana jako tzw. "usługi związane z wyżywieniem", podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 8%, czy jako dostawa "gotowych dań", do których można zastosować stawka 5% VAT.

Dowiedz się więcej

Obowiązkowa kasa on-line od 1 lipca 2021 r.

11.06.2021
Kolejna grupa podatników od 1 lipca 2021 r. będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tylko przy zastosowaniu kas on-line.

Dowiedz się więcej

Rozpoznanie przychodu z usługi budowlanej

09.06.2021
Zasadniczo w księgach rachunkowych przychód ze sprzedaży przyporządkowuje się do okresu, którego ten przychód dotyczy. Przychód ze sprzedaży usług (w tym również budowlanych) powstaje w momencie ich wykonania. W przypadku usług budowlanych moment wykonania usługi określa się na podstawie dokumentów potwierdzających ich przyjęcie i wykonanie, może to być przykładowo protokół zdawczo-odbiorczy.

Dowiedz się więcej

Czy spółka komandytowa może być małym podatnikiem CIT

07.06.2021
Spółki komandytowe z siedzibą w Polsce już od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. uzyskały status podatnika CIT.

Dowiedz się więcej

Nowe wzory deklaracji dla spółek kapitałowych

04.06.2021
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określono nowe wzory deklaracji CIT-8E oraz informacji CIT/EZ (Dz. U. z 2021 r. poz. 912).

Dowiedz się więcej

Leasing finansowy w walucie obcej a podatek dochodowy

02.06.2021
Generalnie dla celów podatku dochodowego (CIT/PIT) koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przy czym za koszt poniesiony uważa się w tym przypadku koszt wynikający z otrzymanej faktury, rachunku albo innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij