Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 r.

28.02.2022
Od dnia 1 stycznia 2022 roku wzrósł wymiar grzywny za przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe. Jest to konsekwencją wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 roku wynosi 3.010 zł (w 2021 roku wynosiło 2.800 zł – 210 zł mniej).

Dowiedz się więcej

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w podatku VAT 2022 r.

25.02.2022
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późniejszymi zmianami) zostały wyszczególnione czyny kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Dowiedz się więcej

Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

23.02.2022
Opodatkowaniu tzw. „estońskim CIT” podlegają także wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Oceniając wydatki kwalifikujące się do tego rodzaju dochodów, można ogólnie posiłkować się kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP).

Dowiedz się więcej

Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

22.02.2022
Na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP (CIT) przedmiotem opodatkowania estońskim CIT jest również dochód odpowiadający wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku/stracie netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku/stracie netto, tzw. dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

Dowiedz się więcej

Ukryte zyski w myśl ustawy o PDOP

18.02.2022
Przez ukryte zyski w opodatkowaniu „estońskim CIT” rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem bezpośrednio lub pośrednio jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem (art. 28m ust. 3 ustawy o PDOP).

Dowiedz się więcej

Prekonsultacje MF dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego

16.02.2022
16 lutego 2022r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym zaprasza do udziału w prekonsultacjach dotyczących wyrażenia opinii na temat przyszłości zawodu księgowego. Swoje uwagi i opinie może składać każdy do 31 maja 2022 roku.

Dowiedz się więcej

Umowy zlecenia w 2022 roku

15.02.2022
W związku z brakiem w 2022 roku prawa do zmniejszania zaliczki na PIT o składkę na ubezpieczenie zdrowotne wzrosła kwota zaliczki na PIT zleceniobiorcy, a co za tym idzie zmniejszyła się kwota do wypłaty "na rękę" w stosunku do roku poprzedniego. Taka różnica będzie "częściowo odzyskana" przez zleceniobiorcę w rozliczeniu rocznym, w wyniku zastosowania wyższej niż w poprzednim roku kwoty wolnej od podatku (5 100 zł).

Dowiedz się więcej

Dochód przyjmowany na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej 2022 r.

14.02.2022
Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy oraz tzw. IP Box, stanowi dochód z działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

11.02.2022
Pożyczka antyinflacyjna przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).

Dowiedz się więcej

Ulga dla klasy średniej – wyliczenie wynagrodzenia, wniosek o niestosowanie

10.02.2022
Zgodnie z art. 32 ust. 2b ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2022 r.), jeżeli pracownik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, pracodawca nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał. Natomiast taki wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Dowiedz się więcej

Składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych za styczeń 2022 rok

07.02.2022
Obowiązek opłacania składki zdrowotnej (niekiedy pełnych składek ZUS) dotyczy również wspólników spółek komandytowych. Na dotychczasowych zasadach, wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy.

Dowiedz się więcej

Uproszczenia w księgach rachunkowych w 2022 roku.

04.02.2022
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy określonych podmiotów ze względu na formę prawną (spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne) lub uzyskanie określonego granicznego poziomu osiąganych przychodów (równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro).

Dowiedz się więcej

Nielegalne zatrudnienie pracowników – skutki podatkowe w 2022 roku

02.02.2022
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzone w ramach „Polskiego Ładu” na mocy, których pracodawcy zatrudniający pracowników nielegalnie (na czarno) poniosą tego negatywne skutki podatkowe.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij