Bilans 2018 – Zobowiązania, fundusze specjalne i rozliczenia międzyokresowe

09.01.2019 2019-01-09T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/646/bilans-2018-zobowiazania-fundusze-specjalne-i-rozliczenia-miedzyokresowe
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zobowiązania to obowiązek jednostki do wykonania określonych świadczeń (przeważnie zapłaty), wynikający z przeszłych zdarzeń, o wiarygodnie określonej wartości. Jako zobowiązania można kwalifikować takie przeszłe transakcje, w stosunku do których jednostka jest pewna zarówno terminu płatności, jak również ich wartości.

W zależności od terminu zapłaty zobowiązania dzieli się na:
•    zobowiązania długoterminowe,
•    zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania długoterminowe są to te zobowiązania, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do zobowiązań długoterminowych zalicza się przykładowo:
•    długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - obejmujące tę część kredytów i pożyczek, która w myśl umowy wymaga spłaty w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, bez względu na cel ich zaciągnięcia oraz walutę,
•    długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - zalicza się do nich przykładowo zobowiązania z tytułu zaciągnięcia długu, na czas dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, drogą wyemitowania przez jednostkę obligacji,
•    inne długoterminowe zobowiązania finansowe - z tytułu instrumentów pochodnych, typu kontrakt forward lub futures czy opcja,
•    zobowiązania wekslowe - wynikające z wystawionych weksli własnych o terminie spłaty dłuższym niż rok od dnia bilansowego,
•    inne zobowiązania długoterminowe - niezaliczone do wyżej wymienionych kategorii. Będzie to przykładowo przypadająca do zapłaty w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, całość lub część zobowiązania z tytułu środków trwałych przewłaszczonych, lecz nadal użytkowanych przez jednostkę, czy z tytułu przejęcia środków trwałych w leasing finansowy.

Zobowiązania krótkoterminowe - obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu ich zapłaty, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się przykładowo:
•    całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług - bez względu na okres wymagalności. Są to więc wszystkie zobowiązania wynikające z rozrachunków z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi z tytułu zakupu towarów, materiałów, opakowań i usług obcych, w tym także prowadzonego przez jednostkę skupu produktów rolnych oraz surowców wtórnych,
•    zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - obejmujące tę część kredytów i pożyczek, która w myśl umowy wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, bez względu na cel ich zaciągnięcia oraz walutę,
•    zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - wynikające z tytułu wyemitowania przez jednostkę dłużnych papierów wartościowych typu obligacje,
•    zobowiązania wekslowe - wynikające z wystawienia weksli własnych o terminie wykupu nie dłuższym niż rok od dnia bilansowego,
•    zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych - wynikające z wszelkich podatków tj. podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, czy podatek od środków transportu, cła wraz z opłatą manipulacyjną, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, świadczeń na rzecz Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych, a także innych świadczeń o charakterze publicznoprawnym, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej typu PFRON czy opłaty za korzystanie ze środowiska,
•    zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, wyrażone w pieniądzu lub w naturze,
•    inne zobowiązania – nie zaliczane do ww. kategorii. Mogą to być zobowiązania wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia, zobowiązania wobec udziałowców, właścicieli, zakładów ubezpieczeń, dostawców dóbr i usług związanych z budową lub zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czy zobowiązania wobec sprzedawców papierów wartościowych.

Zobowiązania wyrażone w walucie obcej, przelicza się na dzień bilansowy na walutę polską, stosując kurs średni, ogłoszony na ten dzień dla danej waluty obcej przez NBP.

Fundusze specjalne - stanowią równowartość środków, które mogą być wykorzystywane tylko w określony sposób, na cele ustalone w przepisach, statucie lub umowie.

Fundusze specjalne mogą być tworzone:
•    z odpisów w koszty działalności operacyjnej,
•    z zysku jednostki przeznaczonego do podziału,
•    z odsetek od środków funduszu zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym,
•    z oprocentowania pożyczek udzielonych z tego funduszu,
•    ze sprzedaży świadczeń funduszu,
•    ze sprzedaży środków trwałych służących wyodrębnionej działalności,
•    z ulg podatkowych
•    ze zwrotów podatku,
•    z dotacji
•    z darowizn.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych ZFŚS i ZFRON zwiększają stan tych funduszy.

Fundusze specjalne obejmują przykładowo:
•    zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czyli ZFŚS, tworzony zgodnie z ustawą o ZFŚS,
•    zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych czyli ZFRON, tworzony na mocy przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
•    fundusz remontowy, tworzony w spółdzielniach mieszkaniowych,
•    inne fundusze specjalne, tworzone zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – to przychody dotyczące przyszłych okresów, które zgodnie z zasadą memoriału i współmierności należy ująć w księgach rachunkowych jednostki w pasywach danego okresu sprawozdawczego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności:
•    równowartość otrzymanych od kontrahentów środków w postaci zaliczek, zadatków lub przedpłat z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
•    środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,
•    ujemną wartość firmy,
•    przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie i środki trwałe,
•    przejęte nieodpłatnie przez jednostkę wartości niematerialne i prawne.

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się także:
•    pobrane z góry wpłaty od kontrahentów za określone świadczenia, które zostaną wykonane w następnym okresie sprawozdawczym, typu pobrane z góry czynsze,
•    wartość umorzonej pożyczki na budowę bądź zakup środków trwałych,
•    zakup należności poza giełdą na warunkach factoringu, do wysokości różnicy między ceną nabycia a wartością nominalną wierzytelności,
•    nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwiększającą przychody następnego roku obrotowego,
•    rozliczenie na dzień bilansowy usług, w tym budowlanych objętych długotrwałymi umowami, jeżeli suma przychodów z faktur przekracza kwotę przychodu ustalonego w proporcji do stopnia zaawansowania roboty.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów powinny być dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności.

Nie ujmuje się w tej pozycji potwierdzonych fakturą zaliczek pobranych od kontrahentów jednostki na poczet dostaw, które wykazuje się po stronie pasywów jako zobowiązania wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy - mimo że po potwierdzeniu ich otrzymaną fakturą figurują one jako saldo kredytowe konta 8xx "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________

Zobacz także wcześniejsze artykuły z cyklu "Bilans 2018":
1. Informacje ogólne
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych
4. Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - przychody ze sprzedaży
5. Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - koszty
6. Zdarzenia gospodarcze ujawnione po dniu bilansowym
7. Wycena aktywów i pasywów - zagadnienia ogólne
8. Aktywa trwałe w bilansie
9. Aktywa obrotowe w bilansie
10. Kapitały własne w bilansie
11. Rezerwy na zobowiązania, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: BILANS 2018 organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać