Szkolenia FRR

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Barbara Talowska - Ciołczyk

Kurs Asystent ds. księgowości Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które niedawno pracują w działach rachunkowości lub chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą również zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT oraz pracą w systemie Symfonia Handel. Wiele firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten kurs jest adresowany także do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości lub biurem rachunkowym oraz niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
23.01 - 28.02.2021
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
1650,00 zł -100 zł i
Rabat w wysokości 100 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 17.01.2021 r.
1550,00 zł netto / brutto
01.02 - 22.03.2021
Online
Tryb dzienny
1650,00 zł netto / brutto
03.03 - 12.05.2021
Online
Tryb wieczorowy
1650,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 24.01.2021 r.
1350,00 zł netto / brutto
06.03 - 11.04.2021
Online
Tryb weekendowy
1650,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 24.01.2021 r.
1350,00 zł netto / brutto
1350 1650 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145).

Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a także sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są także umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty.
Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci także kiedyś uczyli się podstaw zawodu, dlatego przyświeca mu nasze hasło – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Korzyści dla uczestników kursu:
 • zdobycie kompetencji w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 331301);
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku asystenta ds. księgowości;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu działalności gospodarczej;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu podatku dochodowego i ewidencji podatkowych;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • poznanie podstaw fakturowania i podstawowych zagadnień z zakresu podatku VAT;
 • zapoznanie się z programem Symfonia Handel;
 • zdobycie umiejętności do pracy na stanowisku fakturzystki/ty;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie majątku trwałego i obrotowego;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie pasywów jednostki;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie przychodów i kosztów;
 • przećwiczenie typowych operacji gospodarczych w praktyce;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych sporządzania sprawozdania finansowego.
Adresaci kursu:
 • osoby, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości;
 • osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości;
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (331301);
 • osoby, które chcą przygotować się do kursu samodzielnego księgowego;
 • właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość;
 • kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości;
 • osoby zainteresowane podstawami rachunkowości, podatków i działalności gospodarczej.
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kompetencje zawodowe.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Księgowy (kod zawodu 331301)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
A1 – PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ PRAWA PRACY
1.    Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2.    Uproszczenia w zakładaniu działalności gospodarczej
3.    Formy działalności gospodarczej
4.    System podatkowy w Polsce
5.    Istota podatku dochodowego
6.    Karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów
7.    Umowy cywilnoprawne
8.    Definicja stosunku pracy
9.    Podstawowe obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
10.    Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe pracownika
11.    Podstawowe obowiązki związane z ustaniem stosunku pracy
12.    Podstawy naliczania składek ZUS
13.    Podstawy praktyczne sporządzania listy płacy
A2 – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI
1.    Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
2.    Istota i struktura rachunkowości
3.    Funkcje systemu rachunkowości
4.    Podstawowe pojęcia w rachunkowości
5.    Nadrzędne zasady w rachunkowości
6.    Ceny stosowane do wyceny aktywów i pasywów
7.    Zakres ksiąg rachunkowych
8.    Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
9.    Dowody księgowe
10.    Przechowywanie dokumentacji księgowej
11.    Zasady funkcjonowania konta księgowego
12.    Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe
13.    Przykłady praktyczne operacji gospodarczych
A3 – AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE JEDNOSTKI
1.    Aktywa w firmie
2.    Wartości niematerialne i prawne
3.    Rzeczowe aktywa trwałe
4.    Należności długoterminowe
5.    Inwestycje długoterminowe
6.    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
7.    Zapasy
8.    Należności krótkoterminowe
9.    Inwestycje krótkoterminowe
10.    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
11.    Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
12.    Udziały (akcje) własne
13.    Przykłady praktyczne
A4 – PASYWA, PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI
1.    Pojęcie pasywów
2.    Kapitał (fundusz) podstawowy
3.    Pozostałe kapitały w jednostce
4.    Zysk (strata) netto roku bieżącego i lat ubiegłych
5.    Rezerwy na zobowiązania
6.    Zobowiązania długo i krótkoterminowe
7.    Rozliczenia międzyokresowe
8.    Pojęcie przychodów i kosztów
9.    Przychody i koszty działalności operacyjnej
10.    Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
11.    Przychody i koszty działalności finansowej
12.    Podatek dochodowy
13.    Przykłady praktyczne
A5 – WARSZTATY PRAKTYCZNE
1.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
2.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
3.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
4.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji
5.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
6.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
7.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
8.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
9.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
10.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
12.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
13.    Przykłady praktyczne samodzielne
A6 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WARSZTATAMI PRAKTYCZNYMI
1.    Operacje gospodarcze na przełomie lat obrotowych
2.    Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3.    Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
4.    Ogólne zasady sporządzania bilansu
5.    Ogólne zasady sporządzania rachunku zysków i strat
6.    Ogólne zasady sporządzania informacji dodatkowej
7.    Czynności kończące prace bilansowe
8.    Sporządzenie bilansu jednostki mikro
9.    Sporządzenie rachunku zysków i strat jednostki mikro
10.    Sporządzenie bilansu jednostki małej
11.    Sporządzenie rachunku zysków i strat jednostki małej
12.    Sporządzenie informacji dodatkowej jednostki małej i jednostki mikro
13.    Przykłady praktyczne samodzielne
A7 – LEKSYKON FAKTUROWANIA, PODSTAWY PODATKU VAT
1.    Istota podatku VAT
2.    Podstawy prawne wystawiania faktur
3.    Faktura jako podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT
4.    Ogólne zasady wystawiania faktur i fakturowania zaliczek
5.    Zasady korygowania danych na fakturach
6.    Podstępowanie podatnika w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
7.    Wystawianie faktur elektronicznych i faktur pro-forma
8.    Konsekwencje wystawienia błędnej faktury
9.    Mechanizm podzielonej płatności
10.    Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych
11.    Istota transakcji zagranicznych
12.    Zasady archiwizacji i przechowywania faktur
13.    Przykłady praktyczne fakturowania
A8 – PROGRAM SYMFONIA HANDEL
1.    Zakładanie firmy
2.    Ustawienie najważniejszych parametrów programu
3.    Nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom
4.    Definiowanie poszczególnych typów dokumentów
5.    Definiowanie rejestrów VAT
6.    Tworzenie baz danych kontrahentów
7.    Wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży ich korekt
8.    Wystawianie dokumentów płatniczych
9.    Wprowadzanie rozliczeń kasowych i bankowych
10.    Wprowadzanie dokumentów magazynowych i ich korekt
11.    Wystawianie dokumentów walutowych i ich korekt
12.    Tworzenie kontraktów dla faktur zaliczkowych
13.    Przykłady praktyczne samodzielne

Terminarz

zmień
23.01.2021 - 28.02.2021, Online, tryb weekendowy
- 23.01.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 30.01.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 06.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 07.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 13.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 14.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 27.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 28.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
zmień
01.02.2021 - 22.03.2021, Online, tryb dzienny
- 01.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 08.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 15.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 22.02.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 01.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 08.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 15.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 22.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
zmień
03.03.2021 - 12.05.2021, Online, tryb wieczorowy
- 03.03.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 10.03.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 17.03.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 24.03.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 31.03.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 07.04.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 14.04.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 21.04.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 28.04.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 05.05.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 12.05.2021 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
zmień
06.03.2021 - 11.04.2021, Online, tryb weekendowy
- 06.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 07.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 13.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 14.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 27.03.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 28.03.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 10.04.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 11.04.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Czas trwania

64 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Ostatnio przeglądane

1008
czas trwania Czas trwania: 64 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 39 edycja
Opiekunowie szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij