SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Prowadzący Prowadzący  Dorota Andrychowska

Samodzielny Księgowy kurs Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień związanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego.

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
08.11 - 21.03.2022
Online
Tryb wieczorowy
Pewny termin
2290,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.10.2021 r.
1946,50 zł netto / brutto
08.01 - 20.03.2022
Online
Tryb weekendowy
2290,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.10.2021 r.
1832,00 zł netto / brutto
13.01 - 31.03.2022
Online
Tryb dzienny
2290,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.10.2021 r.
1832,00 zł netto / brutto
15.01 - 27.03.2022
Katowice
Tryb weekendowy
2290,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.10.2021 r.
1832,00 zł netto / brutto
1832 1946.5 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 20 osób).

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka:
 • zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103),
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,
 • poznasz zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej,
 • poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych,
 • poznasz zagadnienia z zakresu podatku dochodowego,
 • poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy,
 • poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku obrotowego,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie pasywów jednostki,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie organizacji rachunkowości,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek,
 • przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce,
 • nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK.
Adresaci kursu:
•    osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości, posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie,
•    osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego,
•    osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego,
•    osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103),
•    osoby, które chcą przygotować się do kursu Głównego księgowego,
•    właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość,
•    kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości,

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kompetencje zawodowe.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Samodzielnego Księgowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103).

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

__________________________________________________________________
POLECAMY TAKŻE:
Kurs rachunkowości I stopnia:
Asystent ds. Księgowości (kod zawodu 331301) >>>
Księgowość Uproszczona - z rozliczaniem ZUS i Płac >>>

Praktyczne zagadnienia księgowe:
Akademia Rachunkowości >>>

Kursy rachunkowości III stopnia:
Główny Księgowy (kod zawodu 121101) >>>
Usługowe Prowadzenie Ksiąg (kod zawodu 121102) >>>

Kurs rachunkowości IV stopnia:
Dyplomowany Księgowy >>>
B1 – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza
3. Spółka cywilna
4. Spółka jawna
5. Spółka partnerska
6. Spółka komandytowa
7. Spółka komandytowo-akcyjna
8. Spółka akcyjna
9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej
11. Formy opodatkowania
12. Książka przychodów i rozchodów
13. Powtórzenie materiału
B2 – WYNAGRODZENIA W FIRMIE
1. System podatkowy w Polsce
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3. Fundusz pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
4. Fundusz emerytur pomostowych
5. Dokumentacja ubezpieczeniowa
6. Umowy prawa cywilnego
7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
8. Dokumentacja kadrowa
9. Urlopy pracownicze
10. Rozliczenia podatkowo-składkowe
11. Konstrukcja listy płacy
12. Sporządzanie i księgowanie listy płacy
13. Powtórzenie materiału
B3 – AKTYWA TRWAŁE W FIRMIE
1. Aktywa w firmie
2. Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Wartości niematerialne i prawne – przykłady praktyczne
4. Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Rzeczowe aktywa trwałe – przykłady praktyczne
6. Należności długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Należności długoterminowe – przykłady praktyczne
8. Inwestycje długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Inwestycje długoterminowe – przykłady praktyczne
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
12. Aktywa trwałe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B4 – AKTYWA OBROTOWE W FIRMIE
1. Aktywa w firmie
2. Zapasy – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Zapasy – przykłady praktyczne
4. Należności krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Należności krótkoterminowe – przykłady praktyczne
6. Inwestycje krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Inwestycje krótkoterminowe – przykłady praktyczne
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
10. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Udziały (akcje) własne – pojęcie, wycena, prezentacja
12. Aktywa obrotowe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B5 – PASYWA W FIRMIE
1. Kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
2. Kapitał (fundusz) zapasowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
6. Zysk (strata) netto – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
8. Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
9. Zobowiązania długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
10. Zobowiązania krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
11. Rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
12. Pasywa – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B6 – PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1. Działalność operacyjna
2. Koszty w układzie rodzajowym w teorii
3. Koszty w układzie rodzajowym w praktyce
4. Koszty w układzie kalkulacyjnym w teorii
5. Koszty w układzie kalkulacyjnym w praktyce
6. Pozostała działalność operacyjna w teorii
7. Pozostała działalność operacyjna w praktyce
8. Działalność finansowa w teorii
9. Działalność finansowa w praktyce
10. Podatek dochodowy w teorii
11. Podatek dochodowy w praktyce
12. Przychody i koszty – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B7 – ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE
1. Podstawy prawne rachunkowości
2. Nadrzędne zasady rachunkowości
3. Elementy ksiąg rachunkowych
4. Dowody księgowe
5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
6. Odpowiedzialność za księgi rachunkowe
7. Ochrona i przechowywanie danych
8. Obieg dokumentów w firmie
9. Regulaminy w firmie
10. Instrukcje w firmie
11. Zakładowy plan kont
12. Polityka rachunkowości
13. Powtórzenie materiału
B8 – PRAKTYCZNE WARSZTATY RACHUNKOWOŚCI
1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji
5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
8. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
12. Ewidencja zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
13. Przykłady praktyczne samodzielne
B9 – PODATKI W FIRMIE
1. Przychody i koszty w podatku dochodowym
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w podatku dochodowym
3. Leasing w podatku dochodowym
4. Różnice kursowe w podatku dochodowym
5. Zwolnienia od podatku dochodowego
6. Odliczenia od podatku dochodowego
7. Rozliczenie podatku dochodowego
8. Zryczałtowany podatek dochodowy
9. Podatnicy podatku VAT
10. Zwolnienie z podatku VAT
11. Rozliczenie podatku VAT
12. Kasy rejestrujące w firmie
13. Powtórzenie materiału
B10 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE MAŁYCH JEDNOSTEK
1. Operacje gospodarcze na przełomie lat obrotowych
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
4. Badanie sprawozdań finansowych
5. Sprawozdanie finansowe – informacje ogólne
6. Jednostki mikro i małe w myśl ustawy o rachunkowości
7. Możliwe uproszczenia w księgach rachunkowych i sprawozdawczości
8. Bilans
9. Rachunek zysków i strat
10. Informacja dodatkowa
11. Terminy związane z pracami bilansowymi
12. Wzory druków sprawozdań finansowych
13. Powtórzenie materiału
B11 – PROGRAM SYMFONIA FK – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
1. Przygotowanie programu Symfonia FK do pracy
2. Plan kont w programie Symfonia FK
3. Zdefiniowanie kont specjalnych
4. Kartoteki w programie Symfonia FK
5. Rejestry VAT w programie Symfonia FK
6. Wprowadzanie podstawowych dokumentów
7. Wzorce, maski kont
8. Księgowanie dokumentów i zamykanie miesiąca
9. Rozliczanie transakcji krajowych
10. Sporządzanie potwierdzenia salda
11. Zestawienia i raporty w programie
12. Deklaracje podatkowe
13. Powtórzenie materiału
B12 – PROGRAM SYMFONIA FK – ROZSZERZONE
1. Wprowadzanie bilansu otwarcia
2. Dokumenty eksportowe
3. Dokumenty importowe
4. Dokumenty unijne
5. Rozliczanie transakcji zagranicznych
6. Bilans zamknięcia
7. Rachunek zysków i strat
8. Zamknięcie roku
9. Praca w nowym roku
10. Bilans otwarcia w kolejnym roku pracy
11. Inne zagadnienia bardziej zaawansowane
12. Praktyczne sprawdzenie umiejętności
13. Powtórzenie materiału

Terminarz

zmień
08.11.2021 - 21.03.2022, Online, tryb wieczorowy
- 08.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 15.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 22.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 29.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 06.12.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 13.12.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 20.12.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 10.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 17.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 24.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 31.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 07.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 14.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 21.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 28.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 07.03.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 14.03.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 21.03.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)
zmień
08.01.2022 - 20.03.2022, Online, tryb weekendowy
- 08.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 09.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 22.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 23.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 05.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 06.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 19.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 20.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 05.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 06.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 19.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 20.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)
zmień
13.01.2022 - 31.03.2022, Online, tryb dzienny
- 13.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 20.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 27.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 03.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 10.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 17.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 24.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 03.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 10.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 17.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 24.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 31.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)
zmień
15.01.2022 - 27.03.2022, Katowice, tryb weekendowy
- 15.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 16.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 29.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 30.01.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 12.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 13.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 26.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 27.02.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 12.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 13.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 26.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 27.03.2022 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)

Czas trwania

108 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • testy, zadania i typową dokumentację księgową
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekun szkoleń

Online, Katowice
Paulina Kołątaj

Ostatnio przeglądane

550
czas trwania Czas trwania: 108 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 162 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Katowice
Paulina Kołątaj

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij