Szkolenia FRR

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Prowadzący Prowadzący  Dorota Andrychowska, Krzysztof Karpiński

Kurs Samodzielny Księgowy Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień związanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego.

5
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
05.08 - 21.10.2021
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
2290,00 zł netto / brutto
06.08 - 22.10.2021
Katowice
Tryb dzienny
2290,00 zł netto / brutto
07.08 - 19.09.2021
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
2290,00 zł netto / brutto
25.09 - 05.12.2021
Warszawa
Tryb weekendowy
2290,00 zł netto / brutto
08.11 - 21.03.2022
Online
Tryb wieczorowy
2290,00 zł -25% i
Rabat w wysokości 25% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.08.2021 r.
1717,50 zł netto / brutto
1717.5 2290 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 20 osób).

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka:
 • zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103),
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,
 • poznasz zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej,
 • poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych,
 • poznasz zagadnienia z zakresu podatku dochodowego,
 • poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy,
 • poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku obrotowego,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie pasywów jednostki,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie organizacji rachunkowości,
 • poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek,
 • przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce,
 • nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK.

Adresaci kursu:
•    osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie,
•    osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego,
•    osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego,
•    osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103),
•    osoby, które chcą przygotować się do kursu Głównego księgowego,
•    właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość,
•    kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości,

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kompetencje zawodowe.


Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Samodzielnego Księgowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103).

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).
__________________________________________________________________

Kurs rachunkowości od podstaw:
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301)

Kurs Samodzielnego Księgowego:
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Praktyczne zagadnienia księgowe:
-AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI - praktyczne zagadnienia księgowe

Kurs rachunkowości zaawansowanej:
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)

Kurs Dyplomowany Księgowy:
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
B1 – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza
3. Spółka cywilna
4. Spółka jawna
5. Spółka partnerska
6. Spółka komandytowa
7. Spółka komandytowo-akcyjna
8. Spółka akcyjna
9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej
11. Formy opodatkowania
12. Książka przychodów i rozchodów
13. Powtórzenie materiału
B2 – WYNAGRODZENIA W FIRMIE
1. System podatkowy w Polsce
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3. Fundusz pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
4. Fundusz emerytur pomostowych
5. Dokumentacja ubezpieczeniowa
6. Umowy prawa cywilnego
7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
8. Dokumentacja kadrowa
9. Urlopy pracownicze
10. Rozliczenia podatkowo-składkowe
11. Konstrukcja listy płacy
12. Sporządzanie i księgowanie listy płacy
13. Powtórzenie materiału
B3 – AKTYWA TRWAŁE W FIRMIE
1. Aktywa w firmie
2. Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Wartości niematerialne i prawne – przykłady praktyczne
4. Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Rzeczowe aktywa trwałe – przykłady praktyczne
6. Należności długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Należności długoterminowe – przykłady praktyczne
8. Inwestycje długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Inwestycje długoterminowe – przykłady praktyczne
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
12. Aktywa trwałe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B4 – AKTYWA OBROTOWE W FIRMIE
1. Aktywa w firmie
2. Zapasy – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Zapasy – przykłady praktyczne
4. Należności krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Należności krótkoterminowe – przykłady praktyczne
6. Inwestycje krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Inwestycje krótkoterminowe – przykłady praktyczne
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
10. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Udziały (akcje) własne – pojęcie, wycena, prezentacja
12. Aktywa obrotowe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B5 – PASYWA W FIRMIE
1. Kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
2. Kapitał (fundusz) zapasowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
6. Zysk (strata) netto – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
8. Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
9. Zobowiązania długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
10. Zobowiązania krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
11. Rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
12. Pasywa – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B6 – PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1. Działalność operacyjna
2. Koszty w układzie rodzajowym w teorii
3. Koszty w układzie rodzajowym w praktyce
4. Koszty w układzie kalkulacyjnym w teorii
5. Koszty w układzie kalkulacyjnym w praktyce
6. Pozostała działalność operacyjna w teorii
7. Pozostała działalność operacyjna w praktyce
8. Działalność finansowa w teorii
9. Działalność finansowa w praktyce
10. Podatek dochodowy w teorii
11. Podatek dochodowy w praktyce
12. Przychody i koszty – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B7 – ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE
1. Podstawy prawne rachunkowości
2. Nadrzędne zasady rachunkowości
3. Elementy ksiąg rachunkowych
4. Dowody księgowe
5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
6. Odpowiedzialność za księgi rachunkowe
7. Ochrona i przechowywanie danych
8. Obieg dokumentów w firmie
9. Regulaminy w firmie
10. Instrukcje w firmie
11. Zakładowy plan kont
12. Polityka rachunkowości
13. Powtórzenie materiału
B8 – PRAKTYCZNE WARSZTATY RACHUNKOWOŚCI
1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji
5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
8. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
12. Ewidencja zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
13. Przykłady praktyczne samodzielne
B9 – PODATKI W FIRMIE
1. Przychody i koszty w podatku dochodowym
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w podatku dochodowym
3. Leasing w podatku dochodowym
4. Różnice kursowe w podatku dochodowym
5. Zwolnienia od podatku dochodowego
6. Odliczenia od podatku dochodowego
7. Rozliczenie podatku dochodowego
8. Zryczałtowany podatek dochodowy
9. Podatnicy podatku VAT
10. Zwolnienie z podatku VAT
11. Rozliczenie podatku VAT
12. Kasy rejestrujące w firmie
13. Powtórzenie materiału
B10 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE MAŁYCH JEDNOSTEK
1. Operacje gospodarcze na przełomie lat obrotowych
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
4. Badanie sprawozdań finansowych
5. Sprawozdanie finansowe – informacje ogólne
6. Jednostki mikro i małe w myśl ustawy o rachunkowości
7. Możliwe uproszczenia w księgach rachunkowych i sprawozdawczości
8. Bilans
9. Rachunek zysków i strat
10. Informacja dodatkowa
11. Terminy związane z pracami bilansowymi
12. Wzory druków sprawozdań finansowych
13. Powtórzenie materiału
B11 – PROGRAM SYMFONIA FK – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
1. Przygotowanie programu Symfonia FK do pracy
2. Plan kont w programie Symfonia FK
3. Zdefiniowanie kont specjalnych
4. Kartoteki w programie Symfonia FK
5. Rejestry VAT w programie Symfonia FK
6. Wprowadzanie podstawowych dokumentów
7. Wzorce, maski kont
8. Księgowanie dokumentów i zamykanie miesiąca
9. Rozliczanie transakcji krajowych
10. Sporządzanie potwierdzenia salda
11. Zestawienia i raporty w programie
12. Deklaracje podatkowe
13. Powtórzenie materiału
B12 – PROGRAM SYMFONIA FK – ROZSZERZONE
1. Wprowadzanie bilansu otwarcia
2. Dokumenty eksportowe
3. Dokumenty importowe
4. Dokumenty unijne
5. Rozliczanie transakcji zagranicznych
6. Bilans zamknięcia
7. Rachunek zysków i strat
8. Zamknięcie roku
9. Praca w nowym roku
10. Bilans otwarcia w kolejnym roku pracy
11. Inne zagadnienia bardziej zaawansowane
12. Praktyczne sprawdzenie umiejętności
13. Powtórzenie materiału

Terminarz

zmień
05.08.2021 - 21.10.2021, Online, tryb dzienny
- 05.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 12.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 19.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 26.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 02.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 09.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 16.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 23.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 30.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 07.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 14.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 21.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)
zmień
06.08.2021 - 22.10.2021, Katowice, tryb dzienny
- 06.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 13.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 20.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 27.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 03.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 10.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 17.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 24.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 01.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 08.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 15.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 22.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)
zmień
07.08.2021 - 19.09.2021, Online, tryb weekendowy
- 07.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 08.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 21.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 22.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 28.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 29.08.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 04.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 05.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 11.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 12.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 18.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 19.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)
zmień
25.09.2021 - 05.12.2021, Warszawa, tryb weekendowy
- 25.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 26.09.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 09.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 10.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 23.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 24.10.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 06.11.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 07.11.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 20.11.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 21.11.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 04.12.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
- 05.12.2021 (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Krzysztof Karpiński
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)
zmień
08.11.2021 - 21.03.2022, Online, tryb wieczorowy
- 08.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 15.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 22.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 29.11.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 06.12.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 13.12.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 20.12.2021 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 10.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 17.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 24.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 31.01.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 07.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 14.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 21.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 28.02.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 07.03.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 14.03.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 21.03.2022 (16:00 - 21:00)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (KOD ZAWODU 241103)

Czas trwania

108 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

Karpiński
Krzysztof Karpiński

Wieloletni specjalista, wykładowca i doradca w zakresie rachunkowości i podatków. Autor artykułów prasowych. Od ponad 23 lat prowadzi szkolenia i kursy w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, rachunkowości oraz kursów kadrowo-płacowych. Wieloletni praktyk, od ponad 25 lat zajmuje się księgowością. Pracował na stanowiskach dyrektora finansowego oraz głównego księgowego. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów. Odbył aplikację na biegłego rewidenta. Pracował lub doradzał dla wielu firm z branży – budowlanej, transportowej, filmowej, stoczniowej, maszynowej, chemicznej, spożywczej, odzieżowej, sanitarnej, szkoleniowej, meblowej i handlowej. W trakcie pracy szkoleniowej zrealizował ok. 2000 dni szkoleniowych, szkoląc ponad 10000 osób, pracowników różnych szczebli służb finansowo księgowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Krzysztof Karpiński

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • testy, zadania i typową dokumentację księgową
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Magdalena Skaźnik
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Ostatnio przeglądane

550
czas trwania Czas trwania: 108 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 160 edycja
ocena Liczba miejsc ograniczona!
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Magdalena Skaźnik
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij