CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Prowadzący Prowadzący  Monika Gajewska, Marzena Mikoda, Monika Zielińska, Paulina Bramson, Tomasz Niekra, Beata Block

Kadry i płace kurs Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs kadry i płace prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Płatnik i Symfonia One Payroll. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

9
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
05.02 - 06.03.2022
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
1750,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.01.2022 r.
1575,00 zł netto / brutto
14.02 - 09.03.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
1750,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.01.2022 r.
1400,00 zł netto / brutto
26.02 - 20.03.2022
Warszawa
Tryb weekendowy
1790,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 27.01.2022 r.
1611,00 zł netto / brutto
05.03 - 03.04.2022
Online
Tryb weekendowy
1750,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 27.01.2022 r.
1487,50 zł netto / brutto
07.03 - 13.04.2022
Warszawa
Tryb wieczorowy
1790,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 27.01.2022 r.
1611,00 zł netto / brutto
07.03 - 13.04.2022
Online
Tryb wieczorowy
1750,00 zł -25% i
Rabat w wysokości 25% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.01.2022 r.
1312,50 zł netto / brutto
12.03 - 03.04.2022
Katowice
Tryb weekendowy
1790,00 zł -25% i
Rabat w wysokości 25% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.01.2022 r.
1342,50 zł netto / brutto
14.03 - 06.04.2022
Katowice
Tryb dzienny
1790,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 11.03.2022 r.
1432,00 zł netto / brutto
22.03 - 17.05.2022
Online
Tryb dzienny
1750,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 27.01.2022 r.
1487,50 zł netto / brutto
1312.5 1611 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi.
Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Korzyści dla uczestników:
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca - pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
  poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowo-płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)

Wymagania sprzętowe:
• komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
• internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

I. Obowiązki związane z zatrudnieniem
1. zakres danych osobowych od kandydata do pracy i od pracownika
2. skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
3. zawarcie umowy o pracę - rodzaje umów o pracę
4. zawarcie kolejnych umów na czas określony
5. forma i treść umowy o pracę oraz informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia
6. zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi (regulamin pracy i wynagradzania)
7. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika
8. założenie i prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
9. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
10. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika

II. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1. definicje związane z czasem pracy
2. normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
3. normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
4. obliczanie wymiaru czasu pracy
5. okresy odpoczynku
6. przerwy wliczane do czasu pracy
7. wybór odpowiedniego systemu czasu pracy
8. ruchomy czas pracy
9. rozkład czasu pracy a ewidencja czasu pracy
10. ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
11. praca w godzinach nadliczbowych
12. zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
13. nadgodziny kadry zarządzającej
14. pełnienie dyżurów w zakładzie pracy

III. Wykonywanie pracy w porze nocnej
1. jak w prawidłowy sposób ustalić godziny pracy w porze nocnej ?
2. jakie są konsekwencje braku wskazania pory nocnej ?
3. jakie grupy osób objęte są zakazem pracy w porze nocnej ?
4. w jaki sposób rekompensujemy wykonywanie pracy w porze nocnej ?

IV. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1. Wymiar urlopu wypoczynkowego:

 • dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • dla pracownika niepełnosprawnego
 • dla pracownika w pierwszym roku pracy
 • po powrocie m.in. z urlopu bezpłatnego

2. Urlop proporcjonalny (ćwiczenia praktyczne):

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego
 • pracownik podejmujący pracę w trakcie roku kalendarzowym
 • ze względu na zmianę pracodawcy
 • po okresie niewykonywania pracy
 • dla pracownika niepełnoetatowego

3. Prawo do urlopu uzupełniającego
4. Udzielanie urlopów bezpłatnych

V. Zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy
1. gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę
2. wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
3. składka na ubezpieczenie zdrowotne
4. składki na FP i FGŚP
5. podatek dochodowy od osób fizycznych
6. dodatek za pracę w porze nocnej

VI. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

VII. Rozliczenia publicznoprawne
1. rozliczenie składek względem ZUS
2. rozliczenie z US potrąconej zaliczki na podatek dochodowy

VIII. Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
1. wynagrodzenie za czas choroby
2. zasiłek chorobowy
3. zasiłek opiekuńczy
4. zasiłek macierzyński
5. urlop ojcowski
6. świadczenie rehabilitacyjne
7. dokumentowanie prawa do ww. świadczeń

IX. Rozwiązanie stosunku pracy
1. rozwiązanie umowy na czas określony,
2. rozwiązanie umowy na czas nieokreślony,
3. zakaz wypowiadania umów o pracę,
4. wypowiedzenie umowy w okresie usprawiedliwionej nieobecności,
5. ciąża a rozwiązanie umowy o pracę,
6. nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę,
7. rozwiązywanie umów o pracę w okresie próbnym, umowy na zastępstwo
8. rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
9. pozostałe zagadnienia związanie z rozwiązaniem umowy o pracę.
10. odprawy z tytułu zwolnienia indywidualnego/grupowego,
11. obowiązek wydania świadectwa pracy

X. Obsługa programu „Płatnik”
1. Sprawozdawczość ZUS    

2. Formularze zgłoszeniowe

 • zgłoszenie ubezpieczonego
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika
 • zgłoszenie zmiany/korekty danych
 • wyrejestrowanie ubezpieczonego
 • obowiązki zleceniodawcy jako płatnika składek


3. Formularze rozliczeniowe

 • rozliczenie potrąconych składek z wynagrodzenia
 • rozliczenie wypłaconych zasiłków z ub. społecznego

4. Korekta dokumentów w przypadku zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek w pracy    

XI. Podstawy obsługi programu kadrowo-płacowego Symfonia *tylko na kursach stacjonarnych
1. Tworzenie kont pracowniczych w programie SYMFONIA
2. Otwieranie i zamykanie okresów płacowych
3. Wprowadzenie harmonogramów czasu pracy
4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w programie
5. Zasady tworzenia raportów
6. Wprowadzanie składników płacowych
7. Wprowadzanie nieobecności
8. Rozliczenie list płac pracowników etatowych i zleceniobiorców
9. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
10. Procedura zwalniania pracownika w programie SYMFONIA
11. Wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń w programie

 

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kompetencje zawodowe w obrębie zawodu:

Specjalista ds. Kadr – kod zawodu 242307
Specjalista ds. Wynagrodzeń - kod zawodu 242310


Terminarz

zmień
05.02.2022 - 06.03.2022, Online, tryb weekendowy
- 05.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 06.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 12.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 13.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 19.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 20.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 05.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 06.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
14.02.2022 - 09.03.2022, Online, tryb dzienny
- 14.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 16.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 21.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 23.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 28.02.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 02.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 07.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 09.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
26.02.2022 - 20.03.2022, Warszawa, tryb weekendowy
- 26.02.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 27.02.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 05.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 06.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 12.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 13.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 19.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 20.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Paulina Bramson
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
05.03.2022 - 03.04.2022, Online, tryb weekendowy
- 05.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 06.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 12.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 13.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 26.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 27.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 02.04.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 03.04.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
07.03.2022 - 13.04.2022, Warszawa, tryb wieczorowy
- 07.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 09.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 14.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 16.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 21.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 23.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 28.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 30.03.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 04.04.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 06.04.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 11.04.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
- 13.04.2022 (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Monika Gajewska
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
07.03.2022 - 13.04.2022, Online, tryb wieczorowy
- 07.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 09.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 14.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 16.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 21.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 23.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 28.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 30.03.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 04.04.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 06.04.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 11.04.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
- 13.04.2022 (16:30 - 21:30)
Prowadzący: Beata Block
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
12.03.2022 - 03.04.2022, Katowice, tryb weekendowy
- 12.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 13.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 19.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 20.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 26.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 27.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 02.04.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 03.04.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
14.03.2022 - 06.04.2022, Katowice, tryb dzienny
- 14.03.2022 (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 16.03.2022 (09:00 - 15:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 21.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 23.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 28.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 30.03.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 04.04.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 06.04.2022 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Marzena Mikoda
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
zmień
22.03.2022 - 17.05.2022, Online, tryb dzienny
- 22.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 29.03.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 05.04.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 12.04.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 19.04.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 26.04.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 10.05.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 17.05.2022 (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Tomasz Niekra
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Gajewska
Monika Gajewska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na wydziale zarządzania w katedrze rachunkowości. Ukończyła podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego nauczycieli w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 18 lat pracuje w księgowości, od 10 lat posiada własne biuro rachunkowe. Przez lata pracy w księgowości wyszkoliła i wprowadziła w zagadnienia księgowe wiele osób.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Gajewska

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w działach kadr i płac różnych firm (od firm usługowych po transportowe i duże sieci handlowe). Przez kilka lat prowadziła działalność w zakresie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa i szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących niezbędnej dla nich wiedzy na temat prawa pracy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

Bramson
Paulina  Bramson

Kadry i Płace

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson

Niekra
Tomasz Niekra

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyplomowany Menadżer Zasobów Ludzkich. Ekspert w zakresie kadr i płac oraz HR Business Partner z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w prywatnych firmach, biurach rachunkowych i korporacji międzynarodowej. Od 1998 r. w ramach prowadzonej indywidualnie działalności zajmuje się m.in. doradztwem personalnym i kadrowym. Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, od 2010 r. przekazuje swoje umiejętności i dzieli się doświadczeniem jako wykładowca kursów kadrowo-płacowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Niekra

Block
Beata Block

Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziale personalnym. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu Uniwersytetu Śląskiego oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Śląskiej, w 2012 roku ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Beata Block

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa, Online
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

45
czas trwania Czas trwania: 72 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 378 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa, Online
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij