Szkolenia FRR

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR, Beata Block, Paulina Bramson, Marzena Mikoda, Tomasz Niekra, Monika Zielińska

Kurs Kadry i płace od podstaw Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Płatniki Symfonia One Payroll. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

10
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
03.10 - 25.10.2020
Warszawa
Tryb weekendowy
Pewny termin
1790,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 01.10.2020 r.
1521,50 zł netto / brutto
10.10 - 08.11.2020
Katowice
Tryb weekendowy
Pewny termin
1590,00 zł netto / brutto
26.10 - 07.12.2020
Katowice
Tryb dzienny
Pewny termin
1390,00 zł netto / brutto
03.11 - 10.12.2020
Warszawa
Tryb wieczorowy
1790,00 zł netto / brutto
07.11 - 29.11.2020
Warszawa
Tryb weekendowy
1790,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 12.10.2020 r.
1521,50 zł netto / brutto
07.11 - 20.12.2020
Online
Tryb weekendowy
1490,00 zł netto / brutto
10.11 - 17.12.2020
Online
Tryb wieczorowy
1490,00 zł netto / brutto
23.11 - 27.01.2021
Katowice
Tryb wieczorowy
1390,00 zł netto / brutto
24.11 - 02.02.2021
Online
Tryb dzienny
1390,00 zł netto / brutto
28.11 - 17.01.2021
Katowice
Tryb weekendowy
1590,00 zł netto / brutto
1390 1790 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi.
Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Korzyści dla uczestników:
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca - pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
  poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.
Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowo-płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).
I. Obowiązki związane z zatrudnieniem
1. zakres danych osobowych od kandydata do pracy i od pracownika
2. skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
3. zawarcie umowy o pracę - rodzaje umów o pracę
4. zawarcie kolejnych umów na czas określony
5. forma i treść umowy o pracę oraz informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia
6. zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi (regulamin pracy i wynagradzania)
7. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika
8. założenie i prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
9. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
10. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika

II. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1. definicje związane z czasem pracy
2. normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
3. normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
4. obliczanie wymiaru czasu pracy
5. okresy odpoczynku
6. przerwy wliczane do czasu pracy
7. wybór odpowiedniego systemu czasu pracy
8. ruchomy czas pracy
9. rozkład czasu pracy a ewidencja czasu pracy
10. ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
11. praca w godzinach nadliczbowych
12. zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
13. nadgodziny kadry zarządzającej
14. pełnienie dyżurów w zakładzie pracy

III. Wykonywanie pracy w porze nocnej
1. jak w prawidłowy sposób ustalić godziny pracy w porze nocnej ?
2. jakie są konsekwencje braku wskazania pory nocnej ?
3. jakie grupy osób objęte są zakazem pracy w porze nocnej ?
4. w jaki sposób rekompensujemy wykonywanie pracy w porze nocnej ?

IV. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1. Wymiar urlopu wypoczynkowego:
 • dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • dla pracownika niepełnosprawnego
 • dla pracownika w pierwszym roku pracy
 • po powrocie m.in. z urlopu bezpłatnego

2. Urlop proporcjonalny (ćwiczenia praktyczne):
 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego
 • pracownik podejmujący pracę w trakcie roku kalendarzowym
 • ze względu na zmianę pracodawcy
 • po okresie niewykonywania pracy
 • dla pracownika niepełnoetatowego

3. Prawo do urlopu uzupełniającego

4. Udzielanie urlopów bezpłatnych

V. Zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy
1. gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę
2. wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
3. składka na ubezpieczenie zdrowotne
4. składki na FP i FGŚP
5. podatek dochodowy od osób fizycznych
6. dodatek za pracę w porze nocnej

VI. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

VII. Rozliczenia publicznoprawne
1. rozliczenie składek względem ZUS
2. rozliczenie z US potrąconej zaliczki na podatek dochodowy

VIII. Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
1. wynagrodzenie za czas choroby
2. zasiłek chorobowy
3. zasiłek opiekuńczy
4. zasiłek macierzyński
5. urlop ojcowski
6. świadczenie rehabilitacyjne
7. dokumentowanie prawa do ww. świadczeń

IX. Rozwiązanie stosunku pracy
1. rozwiązanie umowy na czas określony,
2. rozwiązanie umowy na czas nieokreślony,
3. zakaz wypowiadania umów o pracę,
4. wypowiedzenie umowy w okresie usprawiedliwionej nieobecności,
5. ciąża a rozwiązanie umowy o pracę,
6. nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę,
7. rozwiązywanie umów o pracę w okresie próbnym, umowy na zastępstwo
8. rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
9. pozostałe zagadnienia związanie z rozwiązaniem umowy o pracę.
10. odprawy z tytułu zwolnienia indywidualnego/grupowego,
11. obowiązek wydania świadectwa pracy

X. Obsługa programu „Płatnik”
1. Sprawozdawczość ZUS    

2. Formularze zgłoszeniowe
 • zgłoszenie ubezpieczonego
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika
 • zgłoszenie zmiany/korekty danych
 • wyrejestrowanie ubezpieczonego
 • obowiązki zleceniodawcy jako płatnika składek

3. Formularze rozliczeniowe
 • rozliczenie potrąconych składek z wynagrodzenia
 • rozliczenie wypłaconych zasiłków z ub. społecznego

4. Korekta dokumentów w przypadku zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek w pracy    

XI. Podstawy obsługi programu kadrowo-płacowego Symfonia *tylko na kursach stacjonarnych
1. Tworzenie kont pracowniczych w programie SYMFONIA
2. Otwieranie i zamykanie okresów płacowych
3. Wprowadzenie harmonogramów czasu pracy
4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w programie
5. Zasady tworzenia raportów
6. Wprowadzanie składników płacowych
7. Wprowadzanie nieobecności
8. Rozliczenie list płac pracowników etatowych i zleceniobiorców
9. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
10. Procedura zwalniania pracownika w programie SYMFONIA
11. Wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń w programie

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kompetencje zawodowe w obrębie zawodu:

Specjalista ds. Kadr – kod zawodu 242307
Specjalista ds. Wynagrodzeń - kod zawodu 242310

Terminarz

Kursy w Warszawie
Kursy weekendowe Warszawa odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 09:00-17:00

327 edycja - prowadzący: Paulina Bramson i Monika Zielińska
3-4 października 2020r.
10-11 października 2020r.
17-18 października 2020r.
24-25 października 2020r.

331 edycja - prowadzący: Paulina Bramson i Monika Zielińska
7-8 listopada 2020r.
14-15 listopada 2020r.
21-22 listopada 2020r.
28-29 listopada 2020r.

Kursy wieczorowe Warszawa odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 16.30-21.00
323 edycja:
15 i 17 września 2020r.
22 i 24 września 2020r.
29 września 2020r.
1 października 2020r.
6 i 8 października 2020r.
13 i 15 października 2020r.
20 i 22 października 2020r.

330 edycja:
3 i 5 listopada 2020r.
10 i 12 listopada 2020r.
17 i 19 listopada 2020r.
24 i 26 listopada 2020r.
1 i 3 grudnia 2020r.
8 i 10 grudnia 2020r.

Kursy w Katowicach
Kursy weekendowe w Katowicach odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 09:00-17:00
328 edycja - prowadzący: Marzena Mikoda
10-11 października 2020 r.
17-18 października2020 r.
24-25 października 2020 r.
7-8 listopada 2020 r.

Kursy dzienne w Katowicach odbywają się we poniedziałki i środy w godzinach 08.00-16.00
329 edycja - prowadzący: Marzena Mikoda
26 października, 28października
16 listopada, 18 listopada
23 listopada, 25 listopada
30 listopada
7 grudnia

Kursy online
Kursy weekendowe online odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 08:00-16:00
330 edycja - prowadzący: Tomasz Niekra
7-8 listopada 2020r.
21-22 listopada 2020r.
5-6 grudnia 2020r.
19-20 grudnia 2020r.

Kursy wieczorowe online - zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 16.30-21.00
333 edycja - prowadzący: Marzena Mikoda
10 i 12 listopada 2020r.
17 i 19 listopada 2020r.
24 i 26 listopada 2020r.
1 i 3 grudnia 2020r.
8 i 10 grudnia 2020r.
15 i 17 grudnia 2020r.

Kursy dzienne online odbywają się we wtorki w godzinach 08.00-16.00
326 edycja - prowadzący: Tomasz Niekra
29 września 2020 r.
6 października 2020 r.
13 października 2020 r.
20 października 2020 r.
27 października 2020 r.
3 listopada 2020 r.
10 listopada 2020 r.
17 listopada 2020 r.

333 edycja - prowadzący: Tomasz Niekra
24 listopada 2020 r.
1 grudnia 2020 r.
8 grudnia 2020 r.
15 grudnia 2020 r.
12 stycznia 2021 r.
19 stycznia 2021 r.
26 stycznia 2021 r.
2 lutego 2021 r.

Kursy wieczorowe w Katowicach odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 16.30-21.00
331 edycja - prowadzący: Beata Block
23 listopada, 25 listopada 2020 r.
7 grudnia, 9 grudnia 2020 r.
14 grudnia, 16 grudnia 2020 r.
11 stycznia, 13 stycznia 2021 r.
18 stycznia, 20 stycznia 2021 r.
25 stycznia, 27 stycznia 2021 r.

Kursy w Katowicach
Kursy weekendowe Katowice odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 08:00-16:00
332 edycja - prowadzący: Marzena Mikoda
28-29 listopada 2020 r.
5-6 grudnia 2020 r.
9-10 stycznia 2021 r.
16-17 stycznia 2021 r.

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Ekspert FRR 

Block
Beata Block

Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziale personalnym. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu Uniwersytetu Śląskiego oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Śląskiej, w 2012 roku ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Beata Block

Bramson
Paulina  Bramson

Kadry i Płace

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

Niekra
Tomasz Niekra

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyplomowany Menadżer Zasobów Ludzkich. Ekspert w zakresie kadr i płac oraz HR Business Partner z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w prywatnych firmach, biurach rachunkowych i korporacji międzynarodowej. Od 1998 r. w ramach prowadzonej indywidualnie działalności zajmuje się m.in. doradztwem personalnym i kadrowym. Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, od 2010 r. przekazuje swoje umiejętności i dzieli się doświadczeniem jako wykładowca kursów kadrowo-płacowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Niekra

Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w działach kadr i płac różnych firm (od firm usługowych po transportowe i duże sieci handlowe). Przez kilka lat prowadziła działalność w zakresie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa i szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących niezbędnej dla nich wiedzy na temat prawa pracy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Online

Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice, Online
Natalia Rup

Ostatnio przeglądane

45
czas trwania Czas trwania: 72 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 327 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice, Online
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij