Szkolenia FRR

FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach)

Prowadzący Adam Podleśny

FAKTURA VAT - ZASADY WYSTAWIANIA Warszawa Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które będą obowiązywać od roku 2020 - w tym zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split paymet). Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania faktur elektronicznych, zasad korygowania błędów na fakturach czy wystawiania faktur pro-forma. Szkolenie zostało opracowane w ten sposób, by uczestnicy mogli opanować zarówno wiedzę i umiejętności dotyczące wystawiania faktur, ale też nabyć sprawność w weryfikacji faktur przychodzących od innych kontrahentów.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które będą obowiązywać od roku 2020 - w tym zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split paymet). Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania faktur elektronicznych, zasad korygowania błędów na fakturach czy wystawiania faktur pro-forma. Szkolenie zostało opracowane w ten sposób, by uczestnicy mogli opanować zarówno wiedzę i umiejętności dotyczące wystawiania faktur, ale też nabyć sprawność w weryfikacji faktur przychodzących od innych kontrahentów.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT, obowiązującego w 2019 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami,
 • poznanie aktualnych regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT, które obowiązują w 2018 r.,
 • przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
 • pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
 • poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
 • zapoznanie się z tematem e-Faktur i możliwością ich stosowania,
 • uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie),
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT,
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury,
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Więcej szkoleń podatkowych>>
1. Podstawy prawne wystawiania faktur
 • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
 • gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
 • aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
 • pozostałe przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami
 • zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
 • zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
 • pozostały przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

2. Ogólne zasady wystawiania faktur
 • data wystawienia a data sprzedaży na fakturze
 • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
 • nowa matryca stawek – NOWOŚĆ
 • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np
 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • obowiązek wystawienia faktury
 • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
 • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
 • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonu – NOWOŚĆ OD 01/01/2020
 • wystawianie faktur w walucie

3. Informację jakie muszą zwierać faktury
 • kiedy dokument jest fakturą
 • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
 • katalog obowiązkowych danych na fakturze
 • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
 • *dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
 • *faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
 • *faktura za przejazd autostradą
 • *faktura za przejazd środkami transportu publicznego
 • *faktura uproszczona
 • dane fakultatywne na fakturach
 • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
 • *metoda kasowa
 • *samofakturowanie
 • *odwrotne obciążenie – LIKWIDACJA OD 01/11/2019
 • *procedura VAT marża
 • *wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE
 • *nowe dane obowiązkowe na fakturze – NOWOŚĆ OD 01/11/2019
 • *nowe sankcje za brak wymaganych danych na fakturze

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych
 • fakturowanie transakcji WDT (faktury, zaliczki, korekty)
 • fakturowanie transakcji eksportowych (faktury, zaliczki, korekty)
 • dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki 0%
 • konsekwencje braku dokumentacji potwierdzającej WDT lub eksport
 • fakturowanie świadczenia usług dla kontrahentów zagranicznych – kiedy
  transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce
 • dostawa towarów wraz z usługą dla kontrahentów zagranicznych –
  zastosowanie odpowiednich stawek podatku
 • zasady przeliczania faktur wystawionych w walucie obcej

5. Zasady fakturowania zaliczek
 • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
 • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
 • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
 • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach
 • faktura korygująca a nota korygująca
 • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
 • dane a jakie powinna zwierać nota korygująca
 • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
 • korygowanie faktury korygującej
 • anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
 • kto może wystawić duplikat faktury?
 • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Wystawianie faktur elektronicznych
 • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
 • zasady wystawiania faktur elektronicznych
 • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
  w formie elektronicznej?
 • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
 • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

9. Faktura Pro-forma
 • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
 • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
 • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
 • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

10. Konsekwencje błędnych faktur
 • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
 • konsekwencje karne

11.Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – NOWOŚĆ OD 01/11/2019
 • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
 • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
 • wpływ split paymet na zasady fakturowania
 • split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
 • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT

Terminarz

Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych


Miejsce zajęć:
Sala wykładowa Firmy Workband,
ul. Aleksandra Hercena 3/5, 50-453 Wrocław

Edycja 8:
10 marca 2020 r. (10:00-16:45)

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 10:00 - 11:30
- przerwa 15 minut
- 11:45 - 13:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 14:00 - 15:30
- przerwa 15 minut
- 15:45 - 17:15
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
10.03.2020 Pewny termin
987
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 8 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij