Szkolenia FRR

FAKTURA VAT 2019 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach)

Prowadzący Adam Podleśny

FAKTURA VAT - ZASADY WYSTAWIANIA Warszawa Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które będą obowiązywać od roku 2020 - w tym zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split paymet). Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania faktur elektronicznych, zasad korygowania błędów na fakturach czy wystawiania faktur pro-forma. Szkolenie zostało opracowane w ten sposób, by uczestnicy mogli opanować zarówno wiedzę i umiejętności dotyczące wystawiania faktur, ale też nabyć sprawność w weryfikacji faktur przychodzących od innych kontrahentów.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które będą obowiązywać od roku 2020 - w tym zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split paymet). Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania faktur elektronicznych, zasad korygowania błędów na fakturach czy wystawiania faktur pro-forma. Szkolenie zostało opracowane w ten sposób, by uczestnicy mogli opanować zarówno wiedzę i umiejętności dotyczące wystawiania faktur, ale też nabyć sprawność w weryfikacji faktur przychodzących od innych kontrahentów.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT, obowiązującego w 2019 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami,
 • poznanie aktualnych regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT, które obowiązują w 2018 r.,
 • przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
 • pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
 • poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
 • zapoznanie się z tematem e-Faktur i możliwością ich stosowania,
 • uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie),
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT,
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury,
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Więcej szkoleń podatkowych>>
1. Podstawy prawne wystawiania faktur
 • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
 • gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
 • aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
 • pozostałe przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami
 • zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
 • zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
 • pozostały przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

2. Ogólne zasady wystawiania faktur
 • data wystawienia a data sprzedaży na fakturze
 • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
 • nowa matryca stawek – NOWOŚĆ
 • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np
 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • obowiązek wystawienia faktury
 • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
 • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
 • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonu – NOWOŚĆ OD 01/01/2020
 • wystawianie faktur w walucie

3. Informację jakie muszą zwierać faktury
 • kiedy dokument jest fakturą
 • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
 • katalog obowiązkowych danych na fakturze
 • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
 • *dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
 • *faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
 • *faktura za przejazd autostradą
 • *faktura za przejazd środkami transportu publicznego
 • *faktura uproszczona
 • dane fakultatywne na fakturach
 • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
 • *metoda kasowa
 • *samofakturowanie
 • *odwrotne obciążenie – LIKWIDACJA OD 01/11/2019
 • *procedura VAT marża
 • *wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE
 • *nowe dane obowiązkowe na fakturze – NOWOŚĆ OD 01/11/2019
 • *nowe sankcje za brak wymaganych danych na fakturze

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych
 • fakturowanie transakcji WDT (faktury, zaliczki, korekty)
 • fakturowanie transakcji eksportowych (faktury, zaliczki, korekty)
 • dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki 0%
 • konsekwencje braku dokumentacji potwierdzającej WDT lub eksport
 • fakturowanie świadczenia usług dla kontrahentów zagranicznych – kiedy
  transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce
 • dostawa towarów wraz z usługą dla kontrahentów zagranicznych –
  zastosowanie odpowiednich stawek podatku
 • zasady przeliczania faktur wystawionych w walucie obcej

5. Zasady fakturowania zaliczek
 • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
 • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
 • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
 • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach
 • faktura korygująca a nota korygująca
 • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
 • dane a jakie powinna zwierać nota korygująca
 • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
 • korygowanie faktury korygującej
 • anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
 • kto może wystawić duplikat faktury?
 • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Wystawianie faktur elektronicznych
 • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
 • zasady wystawiania faktur elektronicznych
 • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
  w formie elektronicznej?
 • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
 • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

9. Faktura Pro-forma
 • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
 • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
 • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
 • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

10. Konsekwencje błędnych faktur
 • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
 • konsekwencje karne

11.Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – NOWOŚĆ OD 01/11/2019
 • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
 • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
 • wpływ split paymet na zasady fakturowania
 • split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
 • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT

Terminarz

Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych

Edycja 7:
6 listopada 2019 r. (10:00-16:45)

Miejsce zajęć:
Sala wykładowa Firmy Workband,
ul. Aleksandra Hercena 3/5, 50-453 Wrocław

Edycja 8:
7 stycznia 2020 r. (10:00-16:45)

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 10:00 - 11:30
- przerwa 15 minut
- 11:45 - 13:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 14:00 - 15:30
- przerwa 15 minut
- 15:45 - 17:15
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 14 listopada 2019 r. cena szkolenia wynosi 424,15 zł netto (424,15 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
07.01.2020
987
Cena
499,00 zł netto -15%
424.15 PLN 424,15 zł netto
424,15 zł brutto
2019-11-14
ocena Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do 14 listopada 2019 r.
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 7 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać