ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Prowadzący Prowadzący  Urszula Trójkowska, Monika Zielińska, Paulina Bramson

Kurs zaawansowany kadr i płac Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrowo-płacowych.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
02.12 - 17.12.2023
Online: na żywo
Tryb weekendowy
Pewny termin
1430,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 02.12.2023 r.
1287,00 zł netto / brutto
16.01 - 07.02.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
1430,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 24.12.2023 r.
1215,50 zł netto / brutto
20.01 - 28.01.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
1430,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 01.12.2023 r.
1215,50 zł netto / brutto
1215.5 1287 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr i płac zdobytej na kursie podstawowym.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnego poznania wszystkich zagadnień z którymi spotykają się pracownicy działów kadrowo-płacowych. Nabędą umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych problemów i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Adresaci kursu:
 • osoby, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • pracownicy działów kadr i płac w firmach
 • osoby zajmujące się ZFŚS w firmie
 • pracownicy biur rachunkowych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi
 • Kierownicy działów HR
 • stażyści działów kadr i płac
 • studenci studiów dziennych i podyplomowych kierunków kadry i płace
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowo-płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu:
Kierownik działu kadr i płac - (kod zawodu 121201)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

1.    Badania medycyny pracy
a)    Umowa z jednostkami medycznymi
b)    Rodzaje badań medycyny pracy
c)    Zmiany warunków zatrudnienia a badania medycyny pracy
d)    Zasady wypełniania skierowań na badania
e)    Badania psychotechniczne
f)    Konsekwencje dopuszczenia pracownika bez badań do pracy

2.    Szkolenia BHP
a)    Rodzaje szkoleń BHP
b)    Okresy ważności szkoleń BHP
c)    Osoby uprawnione do przeprowadzania szkoleń BHP
d)    Samokształcenie kierowane

3.    Fundusz Emerytur Pomostowych
a) Warunki szkodliwe a uprawniania pracownicze
b) Zasady naliczania składek na FEP
c) Zasady wypełniania deklaracji ZUS ZSWA
d) Uprawnienia pracownicze związane z pracą w warunkach szkodliwych

4.    Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
a) Zasady naliczania składek na FP
b) Zasady naliczania składek na FGŚP
c) Zwolnienia z opłacania składek
d) Przeznaczenie środków z FP i FGŚP

5.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a)    Regulamin Funduszu
b)    Zasady tworzenia odpisu
c)    Zarządzanie Funduszem
d)    Zwolnienia podatkowe i składkowe

6.    Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
a) Zasady zatrudniania osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
b) Naliczanie składek na PFRON
c) Zwolnienia z wpłat na PFRON

7.    Umowy o pracę i ich rodzaje
a)    Liczba umów o pracę na okres próbny
b)    Praktyczne stosowanie reguły 3/33
c)    Umowa o pracę na okres zastępstwa
d)    Umowa o pracę na czas nieokreślony

8.    Inne umowy w prawie pracy
a)    Umowa przedwstępna
b)    Umowa o odpowiedzialności materialnej
c)    Umowa szkoleniowa
d)    Umowa o zakazie konkurencji

9.    Przepisy o ochronie danych osobowych
a)    Ochrona danych osobowych w dziale HR
b)    Podstawy wymagania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń
c)    Monitoring w miejscu pracy

10.    Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
a)    Definicja i rodzaje mobbignu
b)    Dyskryminacja a mobbing
c)    Dyskryminacja a molestowanie
d)    Obowiązki pracodawcy w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
e)    Komisja antymobbingowa

11. Czas pracy
a)    Rodzaje systemów czasu pracy
b)    Harmonogramy: normy odpoczynku dobowego i średniotygodniowego
c)    Możliwość wystąpienia nadgodzin w poszczególnych systemach czasu pracy
d)    Możliwość i sposoby odbioru czasu wolnego
e)    Dodatek do pracy w porze nocnej
f)    Okresy rozliczeniowe czasu pracy
g)    Różne składniki w kalkulacji wynagrodzenia za nadgodzin
h)    Analiza ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym

12. Czas pracy szczególnych grup pracowniczych
a)    Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
b)    Zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności
c)    Pracujący w warunkach szczególnych
d)    Rodzice dzieci niepełnosprawnych
e)    Pracownicy młodociani

13. Urlopy wypoczynkowe
a)    Wyliczanie stażu pracy do urlopu wypoczynkowego
b)    Urlop proporcjonalny, uzupełniający i zaległy
c)    Okresy za które pomniejszany jest należny urlop wypoczynkowy
d)    Składniki wynagrodzenia kalkulowane w dodatku urlopowym
e)    Wysokość naliczenia dodatku urlopowego

14.Inne nieobecności pracownika
a)    Opieka nad dzieckiem z art. 188
b)    Karmienie dziecka piersią
c)    Przerwy pracowników niepełnosprawnych
d)    Wezwanie pracownika jako świadka
e)    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
f)    Krwiodawstwo
g)    Nieobecności nieusprawiedliwione
h)    Zwolnienia od pracy działaczy związkowych
i)    Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

15. Nieobecności chorobowe
a)    Okres wyczekiwania
b)    Ustalanie podstawy chorobowej
c)    Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie chorobowej
d)    Ponowne przeliczenie podstawy chorobowej
e)    Kalkulacja wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
f)    Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
g)    Pobyt w szpitalu pracownika przed i po 50 roku życia
h)    Wyczerpanie okresu zasiłkowego i kolejne kroki Pracownika i Pracodawcy
i)    Świadczenie rehabilitacyjne

16.Wypadki w pracy, wypadki w drodze do pracy
a)    Rodzaje wypadków
b)    Zgłaszanie wypadków w pracy
c)    Komisja powypadkowa – odpowiedzialność i uprawnienia
d)    Konsekwencje w zakresie BHP
e)    Spory sądowe w zakresie wypadków
f)    Informacja o wypadkach ZUS IWA – zasady wypełniania

17.Urlop macierzyński
a)    Nabycie prawa do urlopu
b)    Inne nieobecności a urlop macierzyński
c)    Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca
d)    Śmierć dziecka

18.Urlop rodzicielski
a)    Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
b)    Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
c)    Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

19.Urlop wychowawczy
a)    Minimalny okres zatrudnienia a prawo do urlopu wychowawczego
b)    Termin złożenia wniosku
c)    Podział urlopu wychowawczego na części
d)    Powrót do pracy

20.Urlop ojcowski
a)    Podział urlopu ojcowskiego na części
b)    Termin wykorzystania urlopu

21. Odprawy pracownicze i sposób ich kalkulacji
a)    Odprawa dla pracownika zwalnianego
b)    Odprawa emerytalno-rentowa
c)    Odprawa pośmiertna
d)    Odprawa wojskowa
e)    Maksymalna wysokość odprawy

22. Potrącenia z wynagrodzeń
a)    Potrącenia dobrowolne
b)    Potrącenia kar pieniężnych
c)    Zaliczki udzielone pracowni
d)    Definicja potrąceń komorniczych i alimentacyjnych
e)    Potrącenia z zasiłków i innych składników wynagrodzeń
f)    Potrącenia na podstawie wyroków sądowych bez udziału komornika
g)    Zbiegi egzekucji komorniczej, alimentacyjnej i administracyjnej
h)    Potrącenia komornicze a wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
i)    Potrącenia komornicze pracownika który przystąpił do PPK
j)    Potrącenia komornicze w dobie pandemii

23. Ochrona przez rozwiązaniem umowy o pracę
a)    Grupy pracownicze podlegające ochronie
b)    Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem chronionym

24. Rozwiązanie stosunku pracy
a)    Przyczyny i podstawa prawna rozwiązania umów o pracę
b)    Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia
c)    Błędnie wskazany okres wypowiedzenia a podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
d)    Pismo do związków zawodowych w sprawie rozwiązania umowy o pracę
e)    Treść wypowiedzenia
f)    Świadectwo pracy – wypełnienie, wydanie i sprostowanie
g)    Likwidacja stanowiska pracy a ponowne zatrudnienie pracownika
h)    Pracownik oczekujący na decyzję ZUS a możliwość rozwiązania umowy o pracę

25. Umowy cywilnoprawne
a)    Rodzaje umów cywilnoprawnych
b)    Treść umowy zlecenia
c)    Umowa zlecenie z różnymi podmiotami i ich konsekwencje
d)    Charakterystyka umowy o dzieło
e)    Koszty uzyskania przychodu i prawa autorskie
f)    Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku umów cywilnoprawnych
g)    Potrącenia z umów cywilnoprawnych
h)    Inne świadczenia dla zleceniobiorców

26. Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
a)    Ulga podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu
b)    Kalkulacja wynagrodzenia przy podziale wynagrodzenia na część zasadniczą i prawa autorskie
c)    Termin wypłaty wynagrodzenia a płatności do ZUS i US
d)    Podwyższenie lub obniżenie progu podatkowego na wniosek i bez wniosku pracownika
e)    Pracownik do 26 roku życia z zaliczką na podatek i bez zaliczki na podatek`
f)    Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem
g)    Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zatrudnienia z okresem choroby, nadgodzinami i urlopem bezpłatnym
h)    Kalkulacja wynagrodzenia z ekwiwalentem urlopowym i odprawą dla pracownika zwalnianego
i)    Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca a kalkulacja wynagrodzenia za ten miesiąc
j)    Potrącenia komornicze oraz potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
k)    Zwolnienie lekarskie tylko na dni robocze a kalkulacja wynagrodzenia
l)    Osiągnięcie progu ZUS a podstawa chorobowa wyliczana za ten miesiąc
m)    Tworzenie korekt list płac i ich konsekwencje w składkach ZUS i podatku
n)    Kalkulacja odszkodowań oraz odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia
o)    Kalkulacja wynagrodzenia w ostatnim miesiącu zatrudnienia, w którym pracownik ma otrzymać odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
p)    Wynagrodzenie wypłacone po śmierci pracownika oraz odprawa.
q)    Kalkulacja wynagrodzenia a inne składniki wynagrodzenia: opieka medyczna, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych.


Terminarz

02.12.2023 - 17.12.2023, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
- 02.12.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 03.12.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 16.12.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 17.12.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
16.01.2024 - 07.02.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
- 16.01.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 17.01.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 23.01.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 24.01.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 30.01.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 31.01.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 06.02.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 07.02.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
20.01.2024 - 28.01.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
- 20.01.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 21.01.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 27.01.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 28.01.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Trójkowska
Urszula Trójkowska

Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, z wieloletnią praktyką zawodową w dziale Personalnym, głównie w dużych firmach produkcyjnych. Trener z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej. Doświadczony Praktyk posiadający kwalifikacje w zawodzie Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego potwierdzone certyfikatem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu kadr i płac.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Urszula Trójkowska

Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w działach kadr i płac różnych firm (od firm usługowych po transportowe i duże sieci handlowe). Przez kilka lat prowadziła działalność w zakresie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa i szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących niezbędnej dla nich wiedzy na temat prawa pracy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

Bramson
Paulina  Bramson

Kadry i Płace

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie
 • przerwa kanapkowa
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Ostatnio przeglądane

1240
czas trwania Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 81 edycja
Opiekunowie szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij