ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Prowadzący Prowadzący  Urszula Trójkowska, Monika Zielińska, Ekspert FRR

Kurs zaawansowany kadr i płac Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrowo-płacowych.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
29.06 - 14.07.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
1990,00 zł -30% i
Rabat w wysokości 30% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 24.06.2024 r.
1393,00 zł netto / brutto
09.07 - 31.07.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
1990,00 zł -30% i
Rabat w wysokości 30% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 24.06.2024 r.
1393,00 zł netto / brutto
1393 1393 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr i płac zdobytej na kursie podstawowym.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnego poznania wszystkich zagadnień z którymi spotykają się pracownicy działów kadrowo-płacowych. Nabędą umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych problemów i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Adresaci kursu:
 • osoby, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • pracownicy działów kadr i płac w firmach
 • osoby zajmujące się ZFŚS w firmie
 • pracownicy biur rachunkowych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi
 • Kierownicy działów HR
 • stażyści działów kadr i płac
 • studenci studiów dziennych i podyplomowych kierunków kadry i płace
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowo-płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu:
Kierownik działu kadr i płac - (kod zawodu 121201)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §23 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).

1.    Badania medycyny pracy
a)    Umowa z jednostkami medycznymi
b)    Rodzaje badań medycyny pracy
c)    Zmiany warunków zatrudnienia a badania medycyny pracy
d)    Zasady wypełniania skierowań na badania
e)    Badania psychotechniczne
f)    Konsekwencje dopuszczenia pracownika bez badań do pracy

2.    Szkolenia BHP
a)    Rodzaje szkoleń BHP
b)    Okresy ważności szkoleń BHP
c)    Osoby uprawnione do przeprowadzania szkoleń BHP
d)    Samokształcenie kierowane

3.    Fundusz Emerytur Pomostowych
a) Warunki szkodliwe a uprawniania pracownicze
b) Zasady naliczania składek na FEP
c) Zasady wypełniania deklaracji ZUS ZSWA
d) Uprawnienia pracownicze związane z pracą w warunkach szkodliwych

4.    Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
a) Zasady naliczania składek na FP
b) Zasady naliczania składek na FGŚP
c) Zwolnienia z opłacania składek
d) Przeznaczenie środków z FP i FGŚP

5.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a)    Regulamin Funduszu
b)    Zasady tworzenia odpisu
c)    Zarządzanie Funduszem
d)    Zwolnienia podatkowe i składkowe

6.    Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
a) Zasady zatrudniania osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
b) Naliczanie składek na PFRON
c) Zwolnienia z wpłat na PFRON

7.    Umowy o pracę i ich rodzaje
a)    Liczba umów o pracę na okres próbny
b)    Praktyczne stosowanie reguły 3/33
c)    Umowa o pracę na okres zastępstwa
d)    Umowa o pracę na czas nieokreślony

8.    Inne umowy w prawie pracy
a)    Umowa przedwstępna
b)    Umowa o odpowiedzialności materialnej
c)    Umowa szkoleniowa
d)    Umowa o zakazie konkurencji

9.    Przepisy o ochronie danych osobowych
a)    Ochrona danych osobowych w dziale HR
b)    Podstawy wymagania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń
c)    Monitoring w miejscu pracy

10.    Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
a)    Definicja i rodzaje mobbignu
b)    Dyskryminacja a mobbing
c)    Dyskryminacja a molestowanie
d)    Obowiązki pracodawcy w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
e)    Komisja antymobbingowa

11. Czas pracy
a)    Rodzaje systemów czasu pracy
b)    Harmonogramy: normy odpoczynku dobowego i średniotygodniowego
c)    Możliwość wystąpienia nadgodzin w poszczególnych systemach czasu pracy
d)    Możliwość i sposoby odbioru czasu wolnego
e)    Dodatek do pracy w porze nocnej
f)    Okresy rozliczeniowe czasu pracy
g)    Różne składniki w kalkulacji wynagrodzenia za nadgodzin
h)    Analiza ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym

12. Czas pracy szczególnych grup pracowniczych
a)    Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
b)    Zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności
c)    Pracujący w warunkach szczególnych
d)    Rodzice dzieci niepełnosprawnych
e)    Pracownicy młodociani

13. Urlopy wypoczynkowe
a)    Wyliczanie stażu pracy do urlopu wypoczynkowego
b)    Urlop proporcjonalny, uzupełniający i zaległy
c)    Okresy za które pomniejszany jest należny urlop wypoczynkowy
d)    Składniki wynagrodzenia kalkulowane w dodatku urlopowym
e)    Wysokość naliczenia dodatku urlopowego

14.Inne nieobecności pracownika
a)    Opieka nad dzieckiem z art. 188
b)    Karmienie dziecka piersią
c)    Przerwy pracowników niepełnosprawnych
d)    Wezwanie pracownika jako świadka
e)    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
f)    Krwiodawstwo
g)    Nieobecności nieusprawiedliwione
h)    Zwolnienia od pracy działaczy związkowych
i)    Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

15. Nieobecności chorobowe
a)    Okres wyczekiwania
b)    Ustalanie podstawy chorobowej
c)    Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie chorobowej
d)    Ponowne przeliczenie podstawy chorobowej
e)    Kalkulacja wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
f)    Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
g)    Pobyt w szpitalu pracownika przed i po 50 roku życia
h)    Wyczerpanie okresu zasiłkowego i kolejne kroki Pracownika i Pracodawcy
i)    Świadczenie rehabilitacyjne

16.Wypadki w pracy, wypadki w drodze do pracy
a)    Rodzaje wypadków
b)    Zgłaszanie wypadków w pracy
c)    Komisja powypadkowa – odpowiedzialność i uprawnienia
d)    Konsekwencje w zakresie BHP
e)    Spory sądowe w zakresie wypadków
f)    Informacja o wypadkach ZUS IWA – zasady wypełniania

17.Urlop macierzyński
a)    Nabycie prawa do urlopu
b)    Inne nieobecności a urlop macierzyński
c)    Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca
d)    Śmierć dziecka

18.Urlop rodzicielski
a)    Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
b)    Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
c)    Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

19.Urlop wychowawczy
a)    Minimalny okres zatrudnienia a prawo do urlopu wychowawczego
b)    Termin złożenia wniosku
c)    Podział urlopu wychowawczego na części
d)    Powrót do pracy

20.Urlop ojcowski
a)    Podział urlopu ojcowskiego na części
b)    Termin wykorzystania urlopu

21. Odprawy pracownicze i sposób ich kalkulacji
a)    Odprawa dla pracownika zwalnianego
b)    Odprawa emerytalno-rentowa
c)    Odprawa pośmiertna
d)    Odprawa wojskowa
e)    Maksymalna wysokość odprawy

22. Potrącenia z wynagrodzeń
a)    Potrącenia dobrowolne
b)    Potrącenia kar pieniężnych
c)    Zaliczki udzielone pracowni
d)    Definicja potrąceń komorniczych i alimentacyjnych
e)    Potrącenia z zasiłków i innych składników wynagrodzeń
f)    Potrącenia na podstawie wyroków sądowych bez udziału komornika
g)    Zbiegi egzekucji komorniczej, alimentacyjnej i administracyjnej
h)    Potrącenia komornicze a wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
i)    Potrącenia komornicze pracownika który przystąpił do PPK
j)    Potrącenia komornicze w dobie pandemii

23. Ochrona przez rozwiązaniem umowy o pracę
a)    Grupy pracownicze podlegające ochronie
b)    Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem chronionym

24. Rozwiązanie stosunku pracy
a)    Przyczyny i podstawa prawna rozwiązania umów o pracę
b)    Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia
c)    Błędnie wskazany okres wypowiedzenia a podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
d)    Pismo do związków zawodowych w sprawie rozwiązania umowy o pracę
e)    Treść wypowiedzenia
f)    Świadectwo pracy – wypełnienie, wydanie i sprostowanie
g)    Likwidacja stanowiska pracy a ponowne zatrudnienie pracownika
h)    Pracownik oczekujący na decyzję ZUS a możliwość rozwiązania umowy o pracę

25. Umowy cywilnoprawne
a)    Rodzaje umów cywilnoprawnych
b)    Treść umowy zlecenia
c)    Umowa zlecenie z różnymi podmiotami i ich konsekwencje
d)    Charakterystyka umowy o dzieło
e)    Koszty uzyskania przychodu i prawa autorskie
f)    Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku umów cywilnoprawnych
g)    Potrącenia z umów cywilnoprawnych
h)    Inne świadczenia dla zleceniobiorców

26. Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
a)    Ulga podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu
b)    Kalkulacja wynagrodzenia przy podziale wynagrodzenia na część zasadniczą i prawa autorskie
c)    Termin wypłaty wynagrodzenia a płatności do ZUS i US
d)    Podwyższenie lub obniżenie progu podatkowego na wniosek i bez wniosku pracownika
e)    Pracownik do 26 roku życia z zaliczką na podatek i bez zaliczki na podatek`
f)    Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem
g)    Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zatrudnienia z okresem choroby, nadgodzinami i urlopem bezpłatnym
h)    Kalkulacja wynagrodzenia z ekwiwalentem urlopowym i odprawą dla pracownika zwalnianego
i)    Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca a kalkulacja wynagrodzenia za ten miesiąc
j)    Potrącenia komornicze oraz potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
k)    Zwolnienie lekarskie tylko na dni robocze a kalkulacja wynagrodzenia
l)    Osiągnięcie progu ZUS a podstawa chorobowa wyliczana za ten miesiąc
m)    Tworzenie korekt list płac i ich konsekwencje w składkach ZUS i podatku
n)    Kalkulacja odszkodowań oraz odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia
o)    Kalkulacja wynagrodzenia w ostatnim miesiącu zatrudnienia, w którym pracownik ma otrzymać odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
p)    Wynagrodzenie wypłacone po śmierci pracownika oraz odprawa.
q)    Kalkulacja wynagrodzenia a inne składniki wynagrodzenia: opieka medyczna, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych.


Terminarz

29.06.2024 - 14.07.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
- 29.06.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 30.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 13.07.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
- 14.07.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Urszula Trójkowska
09.07.2024 - 31.07.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
- 09.07.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 10.07.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 16.07.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 17.07.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 23.07.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 24.07.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 30.07.2024, wtorek (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 31.07.2024, środa (17:00 - 20:15)
Prowadzący: Ekspert FRR

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Trójkowska
Urszula Trójkowska

Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, z wieloletnią praktyką zawodową w dziale Personalnym, głównie w dużych firmach produkcyjnych. Trener z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej. Doświadczony Praktyk posiadający kwalifikacje w zawodzie Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego potwierdzone certyfikatem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu kadr i płac.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Urszula Trójkowska

Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Psycholog biznesu. Praktyk z prawie 30-letnim doświadczeniem w firmach o różnych profilach działalności i różnej wielkości. Od kilkunastu lat związana również z branżą szkoleniową. Z nieprzemijającą pasją i zaangażowaniem prowadzi kursy dla przyszłych pracowników działów personalnych oraz szkolenia z zakresu kadr i wynagrodzeń. Przekazuje słuchaczom wiedzę teoretyczną podpierając się praktycznymi przykładami. Realizuje także projekty szkoleniowe z prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz świadczy usługi doradcze dla firm.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny stacjonarny (w miejscu realizacji kursu)
 • zaświadczenie
 • przerwa kanapkowa
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny online (poprzez Testportal)
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201). Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (8 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs przeprowadzony bardzo dobrze, profesjonalny przekaz informacji; nie tylko sucha wiedza, ale i praktyczne zadania. Bardzo dobrze się słuchało .Dostęp do przydatnych materiałów niezbędnych do zastosowania w pracy po szkoleniu. Prowadząca otwarta na dyskusję z ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Szkolenie prowadzone przez Panią Monikę Zielińska i Panią Paulinę Bramson. Niezdecydowanym polecam! Dziękuję !

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Fajne szkolenie, dużo wiedzy oraz pomocnego materiału do przepracowania. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie prowadzone przez osobę z duża wiedzą praktyczną, bardzo dobry kontakt z prowadzącym i opiekunem szkolenia. Zakres szkolenia bardzo szeroki.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam „Zaawansowany Kurs Kadry i Płace”, brałam udział w zajęciach online wieczorowo. Prowadzące kurs posiadają dużą wiedzę w tematyce kadrowo-płacowej.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie bardzo konkretne, usystematyzowanie aktualnej wiedzy. Można uzyskać porady na nurtujące pytania lub niecodzienne sytuacje związane z płacami i kadrami w firmie. Fajnie, że można uczestniczyć również wieczorowo. Bardzo polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłam w szkoleniu prowadzonym przez panie :Monikę Zielińską i Paulinę Bramson. Polecam gorąco szkolenie, obie prowadzące wykazały się szeroką wiedzą i dużą praktyką w temacie. Przekazywały wiedzę w sposób zrozumiały, posługiwały się przykładami. Atmosfera na szkoleniu była przyjazna, a organizację szkolenia (materiały dydaktyczne, przygotowanie sali, etc..) oceniam wysoko.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Poziom szkolenia, wykładowca i obsługa były profesjonalne i spełniły moje oczekiwania.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone przez Panią Urszulę MEGA! Zdecydowanie polecam!

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1240
czas trwania Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 87 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły