Pracownicze plany kapitałowe (cz. 4) – Zawarcie umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK

26.07.2019 2019-07-26T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/807/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-4-zawarcie-umow-o-zarzadzanie-i-prowadzenie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.
Podmiot zatrudniający ma obowiązek podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Ustawa wskazuje maksymalny termin, do którego umowa taka musi być zawarta. Jest on uzależniony od terminu na zawarcie kolejnej z umów, jaką podmiot zatrudniający będzie zobowiązany podpisać z instytucją finansową, czyli umową o prowadzenie PPK.

Umowy o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy, podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10go dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie.

Oznacza to, że umowy o prowadzenie PPK powinny być zawarte w zależności od wielkości firmy:
•    do dnia 12 listopada 2019 r.
•    do dnia 11 maja 2020 r.
•    do dnia 10 listopada 2020 r.
•    do dnia 10 maja 2021 r.

Z kolei umowy o zarządzanie PPK, stosownie do art. 134 ust. 3 ustawy, należy zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed upływem tych terminów, czyli w zależności od wielkości firmy:
•    do dnia 25 października 2019 r.
•    do dnia 24 kwietnia 2020 r.
•    do dnia 27 października 2020 r.
•    do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Podmioty objęte ustawą od 1 lipca 2019 r. w terminie do 12 listopada 2019 r. zawierają umowy z pracownikami pozostającymi w zatrudnieniu w dniu 1 lipca 2019 r., bez względu na okres zatrudnienia w tym podmiocie. Natomiast dla każdej osoby zatrudnianej po dniu 1 lipca 2019 r. umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta zgodnie z art. 16 ustawy, czyli po upływie 3 miesięcznego okresu zatrudnienia.

Trzeba mieć na uwadze, że do okresu zatrudnienia, o którym mowa wyżej, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną.

Pracodawca objęty ustawą od 1 lipca 2019 r., dla którego ostatecznym terminem zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest 12 listopada 2019 r., zatrudniając okresie przejściowym (czyli po dniu 1 lipca 2019 r. do podpisania umowy o prowadzenie PPK) pracownika mającego już wcześniejszy okres pracy w tym podmiocie (co najmniej 3 m-ce) zawiera z nim umowę również do 12 listopada 2019 r.

Natomiast terminy na zawarcie umów o prowadzenie PPK i zarządzanie PPK dla jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych określa art. 137 ustawy, zgodnie którym, umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r., a obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie powstaje z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przepisy określają maksymalne terminy, w jakich dany podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK, może jednak to uczynić również wcześniej.

Należy przy tym pamiętać że:
1) umowę o zarządzanie PPK może podpisać dopiero od dnia objęcia go reżimem ustawy - w przypadku podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. pierwszym dniem, w którym mogą one zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową jest dzień 1 lipca 2019 r.,

2) umowę o zarządzanie PPK można podpisać tylko z instytucją finansową, która została przedstawiona na portalu PPK - na stronie internetowej www.mojeppk.pl (ponieważ dopiero umieszczenie instytucji finansowej na portalu PPK świadczy o tym, że figuruje ona w ewidencji PPK oraz że została ona dopuszczona do prowadzenia tego typu programów długoterminowego oszczędzana, czyli spełnia wszystkie wymagane przez ustawę warunki),

3) między dniem podpisania umowy o zarządzanie PPK a dniem podpisania umowy o prowadzenie PPK wymagane jest zachowanie odstępu czasu co najmniej 10 dni roboczych – o czym stanowi art. 8 ust. 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy.

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również podmiotów zatrudniających, w których wszystkie osoby zatrudnione złożyły wcześniej rezygnację z dokonywania wpłat.

Zasada ta nie dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców.

W przypadku niezawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie w terminie jest on wzywany przez PFR do podpisania takiej umowy, w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania, z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub z inną instytucją finansową.

Za niedopełnienie takiego obowiązku na podmiot zatrudniający mogą zostać nałożone określone w przepisach sankcje karne.


Zobacz także wcześniejsze artykuły z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
Terminy obejmowania ustawą
Zwolnienie z wprowadzenia PPK
Obowiązek podmiotu zatrudniającego w postaci wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi rachunki PPK

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij