Pracownicze plany kapitałowe (cz. 2) – zwolnienie z wprowadzenia PPK

12.07.2019 2019-07-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/797/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-2zwolnienie-z-wprowadzenia-ppk
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
-
Już od 1 lipca 2019 r. część przedsiębiorców obowiązanych jest wdrożyć w zakładzie pracy pracowniczy plan kapitałowy – czyli tzw. PPK. Przy tym podmiot zatrudniający, który ma zarejestrowany pracowniczy program emerytalny – PPE może być zwolniony z obowiązku wdrożenia PPK (pracowniczych planów kapitałowych).
Powyższe zwolnienie zależy od spełnienia warunków określonych w art. 133 ust. 1 ustawy, który mówi że:
•    podmiot zatrudniający musi wprowadzić PPE w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy,
•    podmiot zatrudniający musi naliczać i odprowadzać składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
•    umowa zakładowa zawarta przez pracodawcę z reprezentacją pracowników powinna przewidywać wysokość składki podstawowej na PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika,
•    pracodawca powinien naliczyć i odprowadzić za swoich pracowników choć jedną składkę podstawową w tej wysokości do dnia, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy.

Aby skorzystać ze zwolnienia z wprowadzenia PPK - do PPE musi przystąpić co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym (w dniu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, pracodawca powinien porównać ogólną liczbę osób zatrudnionych z liczbą osób zatrudnionych, które przystąpiły do PPE i wskaźnik ten powinien wynosić nie mniej niż 25%). Weryfikacji wskaźnika należy dokonać również na dzień określony w art. 134 ust. 1 ustawy, czyli największe podmioty powinny dokonać weryfikacji wskaźnika na dzień 31 grudnia 2018 r., natomiast mniejsze podmioty na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r.

Należy pamiętać, że ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakłada weryfikację wspominanego wyżej wskaźnika dwa razy w roku: na dzień 1 stycznia oraz 1 lipca danego roku.

Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do:
•    mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.), w sytuacji gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
•    podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Zobacz także wcześniejsze artykuły z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
Terminy obejmowania ustawą

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij