Pracownicze plany kapitałowe (cz. 1) – terminy obejmowania ustawą

05.07.2019 2019-07-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/792/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-1terminy-obejmowania-ustawa
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Już od 1 lipca 2019 r. część przedsiębiorców obowiązanych jest wdrożyć w zakładzie pracy pracowniczy plan kapitałowy – czyli tzw. PPK.
Termin ten dotyczy firm zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób zatrudnionych.

Pozostałe podmioty zatrudniające pracowników będą wchodzić do systemu PPK później, tj.:
•    od 1 stycznia 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
•    od 1 lipca 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
•    od 1 stycznia 2021 r. - pozostałe podmioty.

Powyższe progi zatrudnienia nie dotyczą podmiotów zatrudniających, będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do nich ustawa będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2021 r.

Z kolei podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa będzie miała zastosowanie do największego wśród nich. Ustalając liczbę osób zatrudnionych, od której zależy termin przystąpienia podmiotu zatrudniającego do PPK, należy mieć na uwadze, że nie wlicza się do niej wszystkich pracujących w danym podmiocie osób, a tylko te mieszczące się w ustawowej definicji osób zatrudnionych. Są to:
•    pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,
•    osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą,
•    członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r.,
•    osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
•    członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w rozumieniu ustawy o sus.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij