Prawo do emisji gazów cieplarnianych (CO2) w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego

15.11.2022 2022-11-15T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1357/prawo-do-emisji-gazow-cieplarnianych-co2w-informacji-dodatkowej-sprawozdania-finansowego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Oczekiwany zakres informacji dodatkowej dotyczący praw do emisji CO2 w sprawozdaniu finansowym firmy prowadzącej instalację - zawiera Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Według Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych prowadzący instalację oraz operator statku powietrznego zamieszcza w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego co najmniej następujące informacje:

 1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakresie ujmowania i wyceny praw do emisji, w tym:
  • zasady amortyzacji,
  • zasady pozabilansowej wyceny praw do emisji (w tym przeznaczonych do zbycia),
  • zasady ustalania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,
  • zasady rozliczeń międzyokresowych biernych, związanych z prawami do emisji,
 2. liczba oraz wartość w cenie nabycia przyznanych praw do emisji dla każdej instalacji lub operatorowi statku powietrznego przyznana na początku okresu rozliczeniowego wraz z ceną ich nabycia oraz wartością rynkową na koniec danego roku obrotowego z korektą ich liczby w roku obrotowym w związku z rzeczywistymi emisjami od początku okresu rozliczeniowego lub likwidacją instalacji, z uwzględnieniem podziału na uprawnienia do emisji, jednostki poświadczonej redukcji emisji i jednostki redukcji emisji,
 3. liczba oraz wartość w cenie nabycia przyznanych i wydanych jednostce w danym roku obrotowym praw do emisji z podziałem na:
  • prawa do emisji przeznaczone do wykorzystania na własne potrzeby,
  • prawa do emisji przeznaczone do rozporządzenia, w tym zbycia w drodze sprzedaży z wyodrębnieniem uprawnień do emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji,
 4. liczba oraz wartość rynkowa praw do emisji przeznaczonych do zbycia na dzień bilansowy w rachunku ciągłym (zmiany na przestrzeni roku obrotowego i całego okresu rozliczeniowego),
 5. liczba oraz wartość instrumentów pochodnych z praw do emisji, objętych kontraktami terminowymi,
 6. wynik na zbyciu, w tym sprzedaży praw do emisji, z uwzględnieniem wyników ma kontraktach terminowych,
 7. liczba oraz wartość praw do emisji umorzonych w bieżącym i w poprzednich latach okresu rozliczeniowego (narastająco), w tym z tytułu zwrotów, ze wskazaniem liczby jednostek poświadczonej redukcji emisji lub jednostek redukcji emisji, wykorzystanych w celu ich wymiany na prawa do emisji,
 8. wartość bieżących i skumulowanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości praw do emisji oraz wartość odpisów przywracających wcześniej ujętą ich wartość,
 9. liczba praw do emisji oraz kwota biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na pokrycie ich niedoboru za dany rok obrotowy i w całym okresie rozliczeniowym oraz
 10. liczba praw do emisji przeznaczona do przeniesienia na kolejne lata obrotowe okresu rozliczeniowego oraz szacowana, ewentualna liczba praw do emisji do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

W razie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie instalacji wytwarzających energię elektryczną w ramach grupy kapitałowej, obowiązki sprawozdawcze, wynikające z ustawy o handlu emisjami, przypisane konkretnej jednostce grupy kapitałowej nie zwalniają pozostałych jednostek grupy, prowadzących instalacje z realizacji obowiązków sprawozdawczych, określonych w ustawie o rachunkowości lub w stanowisku.

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności zamieszczają również w tym sprawozdaniu syntetyczną informację o:

 • przydziale,
 • wykorzystaniu praw do emisji,
 • wynikach przeprowadzonej weryfikacji raportu,
 • mogących się pojawić trudnościach w realizacji i użytkowaniu przyznanych praw do emisji.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij