Sprawozdanie finansowe 2021 przekazujemy do szefa KAS do 1 sierpnia 2022 roku

29.07.2022 2022-07-29T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1314/sprawozdanie-finansowe-2021-przekazujemy-do-szefa-kas-do-1-sierpnia-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zasadniczo termin na złożenie zeznania do szefa KAS za 2021 r. upłynął 2 maja 2022 r., jednak w związku z trwającą epidemią koronawirusa, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. termin został przesunięty na 1 sierpnia 2022 roku.

Jak wynika z art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani równocześnie do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego (w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej).

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe przekazują do Szefa KAS swoje sprawozdanie finansowe za 2021 r. (w tym roku najpóźniej do dnia 1 sierpnia), w skład którego wchodzą conajmniej:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacja dodatkowa (obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).

Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających obowiązkowi badania obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (jednostki małe i mikro mogą nie przekazywać tych elementów sprawozdania pomimo obligatoryjnego badania ksiąg rachunkowych).

Obowiązek przekazania sprawozdań dotyczy tylko podatników PIT, nie spółki, w związku z tym sprawozdań do Szefa KAS nie przekazują spółki cywilne (podatnikami są wspólnicy, a sprawozdanie sporządza spółka).

Należy mieć na uwadze, że do szefa KAS przekazują także swoje sprawozdania finansowe podatnicy CIT niewpisani w KRS do rejestru przedsiębiorców. W tym przypadku obowiązki w zakresie przekazania sprawozdania finansowego zostały określone w przepisie art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP.

Podatnicy CIT przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi KAS sprawozdanie finansowe, a także ewentualną odmowę podpisu, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, jeżeli zostały one sporządzone wraz ze sprawozdaniem z badania (jeżeli podlegało ono badaniu) w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki w organizacji (niewpisane do KRS) składają szefowi KAS także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Przepis art. 27 ustawy o PDOP został zmodyfikowany od 1 stycznia 2022 r. a jedna ze zmian dotyczy terminu przekazania sprawozdań - z wcześniej obowiązujących 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania na obecne 15 dni (ujednolicenie z terminem przekazania sprawozdania do KRS).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij