Przekazanie sprawozdania finansowego 2020 do KRS, szefa KAS i MSiG

21.04.2021 2021-04-21T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1126/przekazanie-sprawozdania-finansowego-2020-do-krs-szefa-kas-i-msig
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na podstawie nowych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.03.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wydłużeniu uległy niektóre terminy sprawozdawcze za 2020 r.
Wprowadzone zmiany przesunęły o 3 miesiące podstawowe terminy sprawozdawcze, w tym również termin sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia. Z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiązany są następujące terminy sprawozdawcze:
•    złożenie sprawozdania do KRS,
•    przekazanie sprawozdania do Szefa KAS przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
•    ogłoszenie sprawozdania w MSiG.

Sprawozdanie finansowe 2020 należy złożyć do KRS - do 15 października 2021 r.
Zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, które są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z działalności, także to sprawozdanie – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (które ma się dobyć do 30 września 2021 r.).

Sprawozdanie finansowe 2020 należy złożyć do Szefa KAS – do 11 października 2021 r.
Podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego - z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania - w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (które ma się odbyć do 30 września 2021 r.).

Sprawozdanie finansowe 2020 należy ogłosić w MSiG – do 15 października 2021 r.
Zgodnie z przepisami art. 70 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, której sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, niewpisanej do KRS (jednoosobowa działalność, spółka cywilna), jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia (które ma się odbyć do 30 września 2021 r).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij