Szkolenia FRR

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Tryb dzienny
Prowadzący Rafał Kusy

Szkolenie podstawy finansów Precyzyjny język, jakimi posługują się na co dzień finansiści to pojęcia, które tworzą niezbędne kompendium wiedzy. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników, którzy są laikami z przykładami rzeczywistych transakcji, sprawozdań finansowych, podstawowymi zasadami wyceny, problemem podejmowania decyzji finansowych, z głównymi kategoriami finansowymi występującymi w projektach inwestycyjnych, z najpopularniejszymi instrumentami finansowymi.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia: :
Precyzyjny język, jakimi posługują się na co dzień finansiści to pojęcia, które tworzą niezbędne kompendium wiedzy. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników, którzy są laikami z przykładami rzeczywistych transakcji, sprawozdań finansowych, podstawowymi zasadami wyceny, problemem podejmowania decyzji finansowych, z głównymi kategoriami finansowymi występującymi w projektach inwestycyjnych, z najpopularniejszymi instrumentami finansowymi.

Po szkoleniu uczestnik potrafi: :
Komunikować się ze zrozumieniem z finansistami posługując się precyzyjnymi pojęciami i wypowiadać swoje opinie o :
 • bilansie,
 • zyskach,
 • gotówce w przedsiębiorstwie,
 • wartości pieniądza w czasie,
 • stopie wolnej od ryzyka,
 • premii za ryzyko,
 • realnej i nominalnej stopie procentowej,
 • projektach inwestycyjnych,
 • najpopularniejszych instrumentach finansowych takich jak: akcje, obligacje, kontrakty terminowe futures itp.)

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób, którzy z pewnością nie są finansistami, ale są zainteresowani poznaniem finansów i zdobyciem umiejętności posługiwania się głównymi kategoriami finansowymi ze zrozumieniem.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: :
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie szkolenia zamkniętego, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Dzień I :

1. Identyfikacja przykładowych transakcji gospodarczych z punktu widzenia zaangażowanych zasobów gospodarczych, poniesionych kosztów, odnotowanych przychodów, uzyskanych wyników (zysku albo straty), gotówkowego aspektu transakcji

2. Główne różnice w systemach ewidencji transakcji gospodarczych: rachunkowości finansowej, podatkowej i menedżerskiej - przykłady

3. Podstawowe zasady rachunkowości i finansów - rozpoznanie transakcji gospodarczych oraz analiza ich skutków - przykłady

4. Sytuacja majątkowo-finansowa przedsiębiorstwa - wyjaśnienie głównych kategorii: aktywa, majątek trwały, majątek obrotowy, rozliczenia międzyokresowe czynne, pasywa, kapitały własne, kapitały obce, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne

5. Przykładowe kategorie zysków w przedsiębiorstwie - wyjaśnienie głównych kategorii: zysku brutto ze sprzedaży, zysku ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, zysku na działalności gospodarczej, zysku brutto oraz zysku netto

6. Sytuacja gotówkowa przedsiębiorstwa - wyjaśnienie możliwych rozbieżności pomiędzy wypracowanymi zyskami w przedsiębiorstwie a brakiem gotówki na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych (ang. cash flow) w przedsiębiorstwie

7. Analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy użyciu głównych kategorii - zasady bilansowej, zasady bankowej, rentowności aktywów (ROA), rentowności sprzedaży (ROS), rentowności kapitałów własnych (ROE)

Dzień II :

1. Wartość pieniądza w czasie w rozumieniu finansistów – przykład liczbowy

2. Różnice pomiędzy realną a nominalną stopą procentową, stopą inflacji oraz stopą deflacji - wyjaśnienie fenomenu ultraniskich stóp procentowych w Polsce oraz ujemnej stopy procentowej w krajach rozwiniętych

3. Podejście finansistów do ryzyka - wyjaśnienie dwóch podstawowych kategorii - stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko

4. Wpływ ryzyka na wycenę transakcji gospodarczej, wycenę aktywów, wycenę wartości przedsiębiorstwa, wycenę oczekiwanych przez inwestorów zysków z zainwestowanych kapitałów własnych

5. Projekt inwestycyjny i jego podstawowe kategorie finansowe - wolne przepływy pieniężne (NCF ang. net cash flow), stopa dyskontowa, wartość bieżąca ( NPV ang. net present value) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR ang. internal rate of return)

6. Prezentacja głównych instrumentów finansowych: pieniężnych (gotówka, waluty obce), kapitałowych (akcje), wierzycielskich (obligacje), pochodnych instrumentów finansowych (forward, futures, opcje, swap)

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
02.07.2020 - 03.07.2020
761
Cena
1290.00 PLN 1290,00 zł netto
1290,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny inny tryb
numer edycji Numer edycji: 5 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij