Szkolenia FRR

URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY

Prowadzący Prowadzący  Piotr Wąż

Szkolenie urlopy i inne zwolnienia od pracy Katowice Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z problematyką wszelkich rodzajów urlopów przysługujących pracownikom oraz innymi zwolnieniami od pracy. Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego udzielania każdego z tych uprawnień pracowniczych.

Obecnie szkolenie nie ma zaplanowanego terminu. Już niedługo zdefiniujemy nowy. Możesz skontaktować się z nami w celu otrzymania dodatkowych szczegółów.
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z problematyką wszelkich rodzajów urlopów przysługujących pracownikom oraz innymi zwolnieniami od pracy. Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego udzielania każdego z tych uprawnień pracowniczych.
Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie zarządzania urlopami i innymi zwolnieniami od pracy w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla uczestników:
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie zarządzania urlopami i innymi zwolnieniami od pracy w przedsiębiorstwie

Adresaci szkolenia:
  • pracodawcy
  • pracownicy działów kadr
  • firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I.    Urlop wypoczynkowy
1)    Pierwszy urlop
2)    Ustalanie wymiaru
a)    staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
b)    wymiar etatu a wymiar urlopu
c)    urlop uzupełniający
d)    zmiana etatu a wymiar
e)    wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców
3)    Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)
4)    Urlop proporcjonalny
5)    Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)
6)    Planowanie urlopu
a)    kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
a)    podział na części (art. 165 KP)
b)    przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
- odwołanie z urlopu
7)    Urlop na żądanie
8)    Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ro-dzicielskim, ojcowskim)
9)    Szczególne regulacje urlopowe
a)    urlop pracownika młodocianego
b)    pracownicy niepełnosprawni
c)    pracownicy tymczasowi
10)    Zagadnienia szczególne
a)    urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich
b)    zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
c)    przestój a urlop wypoczynkowy
d)    urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
e)    określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy
11)    Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
12)    Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

II.    Urlop bezpłatny
1)    Dwa tryby
a)    na wniosek pracownika
b)    z inicjatywy pracodawcy
2)    Wpływ na uprawnienia pracownicze

III.    Inne urlopy
1)    Urlop szkoleniowy
a)    komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
b)    z inicjatywy pracodawcy
2)    Urlop doktoranta
a)    przesłanki nabycia prawa do urlopu
b)    fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

IV.    Zwolnienia od pracy
1)    Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
a)    przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuż-szym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
b)    przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamał-żeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika)
c)    czy urlop okolicznościowy przysługuje:
    na ślub zakonny dziecka
    pogrzeb babci/dziadka małżonka
    byłego małżonka
    teściowej/teścia byłego małżonka
d)    sposób usprawiedliwienia
e)    wynagrodzenie za czas zwolnienia
2)    Zwolnienie od pracy na dziecko
3)    Przypadki określone w innych przepisach
a)    badania i szkolenie bhp
b)    opieka nad członkiem rodziny
c)    powódź
d)    dni na poszukiwanie pracy
e)    działacze związkowi i SIP

V.    Urlopy związane z rodzicielstwem
1)    Macierzyński,
a)    katalog osób uprawnionych
b)    podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami
2)    Rodzicielski
a)    podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
b)    łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar
3)    Wychowawczy
a)    maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
b)    obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
    ochrona trwałości stosunku pracy
    wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego
4)    Ojcowski
a)    zasady korzystania
b)    śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego
5)    2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia
a)    podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
b)    korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich

Terminarz

Szkolenie URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY trwa 8 godz. dydaktycznych.

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
  2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
  3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1354
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij