Szkolenia FRR

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW OD 30 LIPCA 2020 R.

Prowadzący Prowadzący  Piotr Wąż, Marta Zięba-Szklarska

Szkolenie z delegowania pracowników do pracy za granicę z uwzględnieniem zmian W roku 2020 r. zaczęły obowiązywać duże zmiany w delegowaniu pracowników za granicę. W dniu 30 lipca 2020 r., we wszystkich państwach UE zostały wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Zmiany te w szczególności będą polegać na: - wprowadzeniu obowiązku zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”, - ustanowieniu 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów, - koniecznością stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego, - rozszerzeniu obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
07.12.2020
Online
Tryb dzienny
399,00 zł netto / brutto
21.12.2020
Online
Tryb dzienny
399,00 zł netto / brutto
399 399 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

W roku 2020 r. zaczęły obowiązywać duże zmiany w delegowaniu pracowników za granicę.
W dniu 30 lipca 2020 r., we wszystkich państwach UE zostały wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.


Cel szkolenia:
Przedstawienie nowych przepisów dotyczących delegowania pracowników za granicę.
Zmiany te w szczególności będą polegać na:    
 • wprowadzeniu obowiązku zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”,
 • ustanowieniu 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów,
 • koniecznością stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
 • rozszerzeniu obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli sposobność zdobycia użytecznych informacji, które pomogą im poruszać się w gąszczu proceduralnych zawiłości związanych z wysyłaniem pracowników za granicę w warunkach oddelegowania. Dla uczestników, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą problematyką oraz dla tych, którzy zmagają się z nią od niedawna, szkolenie będzie okazją do zdobycia niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Natomiast uczestnikom stykającym się z omawianą problematyką na co dzień, udział w szkoleniu pozwoli poszerzyć i ugruntować posiadaną przez nich wiedzę.

Adresaci szkolenia:
 • strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę właściwość obcego prawa,
 • pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
 • pracodawcy wysyłający swoich pracowników do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
 • agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1)    Prawo właściwe dla umowy o pracę
-    W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
-    Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
-    Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
-    Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

2)    Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE
-    W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
-    Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
-    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
-    Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
a. czas pracy,
b. minimalne wynagrodzenie,
c. urlop wypoczynkowy,
d. bhp,
e. praca w dni świąteczne,
f. Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
-    Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
-    W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
-    Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

3)    Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)
-    Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
-    Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
-    Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

4)    Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
-    Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
-    Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
-    W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?
5)    Polska ustawa o pracownikach delegowanych
-    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
-    Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
-    Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
-    Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

6)    Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!
-    Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
a. maksymalnego okresu delegowania,
b. stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
c. zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
d. krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
-    W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
-    Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
-    Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
-    Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
-    Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

7)    Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników. NOWOŚĆ!
-    Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
-    Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców?
-    Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?
-    Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

Terminarz

Szkolenie w Katowicach i online trwa 6 godzin dydaktycznych.
Prowadzący: Piotr Wąż
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30


Szkolenie w Warszawie trwa 8 godzin dydaktycznych.
Prowadzący: Marta Zięba-Szklarska
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- Czas trwania szkolenia zależy od wybranej lokalizacji
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

Zięba-Szklarska
Marta Zięba-Szklarska

Związana z rynkiem pracy od 2000 roku i od 2004 z Transgranicznym Zatrudnieniem. Ekspert w zakresie HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia (delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce). Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych (rynek pracy, prawo, podatki, kadry, płace oraz bezpieczeństwo finansów osobistych). Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds Rozwoju MIędzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Członek zespołu ds. wpisania kwalifikacji na listę Ministerstwa Finansów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obszarze doradztwa i planowania finansów osobistych przygotowywanych w ramach prac z Instytutem Badań Edukacyjnych i instytucji tj. EFFP Polska, UE w Poznaniu i UE w Katowicach. Członek grup roboczych w zakresie rynku pracy, polityki migracyjnej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Współpracuje z Firmami Doradczymi, Kancelariami, Izbami, Instytucjami Rynku Pracy, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami na terenie Polski, UE i na Świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Nepalu. Ekspert Inicjatywy Mobilności Pracy, OKAP i Pracodawców RP w zakresie rynku pracy i Transgranicznego Zatrudnienia. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, PKF Consult, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz polskich izb pracodawców. Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie prawa pracy, transgranicznego zatrudnienia i mobilności pracy dla Firm i Instytucji Pozarządowych. Zaangażowana w projekty społeczne, w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarzadzaniem kosztami PFRON z Międzynarodową Fundacja REAXUM. Jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet i Mentorem w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL Voices Chapter Poland. Współpracuje przy projekcie badawczym zmotywowani.pl badając zaangażowanie pracowników z Polski i cudzoziemców. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Bankowej (przedsiębiorczość, analiza finansowa, podatki, finanse osobiste i psychologia rynku). Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku na rynku finansowym (grupa finansowa - bank, towarzystwo ubezpieczeniowe i fundusz emerytalny) i do dziś łączy finanse z HR wierząc, że to dwie nierozerwalne kwestie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marta Zięba-Szklarska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1073
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 19 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij