CZAS PRACY W PRAKTYCE

Prowadzący Prowadzący  Monika Zielińska

szkolenie czas pracy Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

1
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
09.08.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
590,00 zł netto / brutto
590 590 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym
 • nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń
 • umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • nabycie umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Adresaci:
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • osoby mające podstawową wiedzę dot. rozliczania czasu pracy
 • osoby kierujące pracownikami
 • doświadczeni praktycy chcący pogłębić swoją wiedzę.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń kadrowo-płacowych>>
 1. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności od 01 stycznia 2019 r.:
  • dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca będzie musiał wyłączyć z akt osobowych
  • szczegółowe informacje, które muszą być zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy od 01 stycznia 2019 r.
  • wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej
  • czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.)
  • jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia.
 2. Nowe uprawnienia rodziców i spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy obowiązujące od 6 czerwca 2018r. w tym dzieci niepełnosprawnych:
  • wnioski w zakresie czasu pracy składane przez pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
  • systemy i rozkłady czasu pracy jakie pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
  • przypadki w których pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
  • do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy
  • w jakich przypadkach w tym po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy.
 3. Wymiar i normy czasu pracy:
  • wymiar czasu pracy dla pracownika pełno i niepełnoetatowego
  • wskazanie obowiązujących normy czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
  • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
  • wpływ wymiaru czasu pracy w różnych systemach czasu pracy na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym.
 4. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych:
  • normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
  • niepełnosprawny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
  • wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami czasu pracy
  • przerwy pomiędzy okresami niepełnosprawności a wysokość wynagrodzenia.
 5. Praca w niedziele i święta
  • czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele
  • co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe
  • zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego
  • jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi
  • jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę
  • czy możemy pracownikowi zaplanować każdą niedzielę w pracy?
 6. Sporządzanie rozkładów czasu pracy
  • w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
  • w jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy
  • w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
  • kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy
  • kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy
   • aktualne stanowisko PIP oraz MRPiPS
   • jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP?
 7. Odpracowanie wyjść prywatnych
  • wniosek o wyjście prywatne
  • możliwość odpracowania wyjścia prywatnego:
   • kobiet w ciąży
   • pracowników niepełnosprawnych na bazie wyjaśnień GIP
   • pracowników młodocianych
  • odpracowanie wyjścia prywatnego w innym miesiącu a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia.
 8. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
  • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
  • prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
  • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
  • w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.
 9. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
  • która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
  • obliczanie przekroczeń godzin ponadwymiarowych dobowych i średniotygodniowych
  • przekroczenie godzin ponadwymiarowych a prawidłowe ustalenie dodatku do wynagrodzenia
  • konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
  • pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
  • wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
  • jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
  • jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
  • prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
   • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
   • wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
   • wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
   • wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
   • planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
   • wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy
  • pojęcie dnia wolnego od pracy:
   • w jakich godzinach przypada dzień wolny za pracę w niedzielę–święto i dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
 10. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
  • omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
  • opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
  • udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
  • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym.

Terminarz

09.08.2024 - 09.08.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

CZAS PRACY W PRAKTYCE
- 09.08.2024, piątek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Monika Zielińska

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Psycholog biznesu. Praktyk z prawie 30-letnim doświadczeniem w firmach o różnych profilach działalności i różnej wielkości. Od kilkunastu lat związana również z branżą szkoleniową. Z nieprzemijającą pasją i zaangażowaniem prowadzi kursy dla przyszłych pracowników działów personalnych oraz szkolenia z zakresu kadr i wynagrodzeń. Przekazuje słuchaczom wiedzę teoretyczną podpierając się praktycznymi przykładami. Realizuje także projekty szkoleniowe z prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz świadczy usługi doradcze dla firm.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia CZAS PRACY W PRAKTYCE. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (3 oceny)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Poziom merytoryczny prelekcji bardzo dobry, wzbogacił moją dotychczasową wiedzę merytoryczną. Poziom obsługi i organizacji szkolenia bardzo dobry.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobre szkolenie. Cenne wskazówki, fantastyczny przekaz i przydatne informacje, oczywiście poparte przykładami. Prowadzący szkolenie- profesjonalnie, w jasny i zrozumiały sposób odpowiadał na pytania uczestników. Polecam!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

125
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 117 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły