Zmiany w podatku VAT 2020 r. – Wiążąca decyzja w sprawie WIS

25.02.2020 2020-02-25T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/954/zmiany-vat-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Już od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Podatnik otrzymuje od KIS decyzję, która rozstrzyga jaką stawkę VAT należy zastosować na dany towar/usługę.
Zasadniczo wiążąca informacja stawkowa ma chronić podatnika przed konsekwencjami zastosowania niewłaściwej stawki VAT. Może być również wykorzystywana przez podatnika na potrzeby stosowania innych przepisów w zakresie podatku VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. na: potrzeby podzielonej płatności (MPP), zwolnienia podmiotowego, zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej itp.

Z wnioskiem o wydanie WIS mogą występować podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej, podmioty dokonujące dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wiążącą Informację stawkową mogą otrzymać również osoby lub firmy biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z tym zamówieniem).

Wiążąca informacja stawkowa jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony, jeżeli jest konieczne uzupełnienie wniosku. Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. (Dz. U. poz. 2109).

Wnioski o wydanie WIS można składać już od 1 listopada 2019 r., jednak wydana w tej sprawie decyzja będzie wiążąca dla organów podatkowych dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Ograniczenie to nie dotyczy jednak wymienionych w art. 8 ustawy nowelizacyjnej książek, gazet i innych wyrobów przemysłu poligraficznego, publikacji dostarczanych drogą elektroniczną oraz dysków, taśm i innych nośników do rejestrowania dźwięku. Zatem wiążąca informacja stawkowa wydana również przed dniem 1 kwietnia 2020 r., w odniesieniu do tych towarów i usług, wiąże organy podatkowe już od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

Należy mieć na uwadze, że każda informacja stawkowa ma być zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane we wniosku. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy nie muszą występować o wydanie nowej wiążącej informacji stawkowej WIS, jeżeli w BIP KIS znajduje się już interpretacja dotycząca towaru/usługi/świadczenia kompleksowego takiego samego pod każdym względem z towarem/usługą/ świadczeniem kompleksowym, dokonywanym przez podatnika.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij