Okresy wypowiedzenia umów o pracę

18.09.2023 2023-09-18T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1486/okresy-wypowiedzenia-umow-o-prace
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Długość okresu wypowiedzenie umowy o pracę zależy od rodzaju umowy oraz od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Należy mieć na uwadze, że do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest okres wypowiedzenia, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli jego zmiana nastąpiła w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego.

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony (w umowie o pracę) mogą wydłużyć okres wypowiedzenia z okresu 2 tygodni do 1 miesiąca, lub z okresu 1 miesiąca do 3 miesięcy.

Natomiast gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg najwcześniej w dniu następnym po zapoznaniu się przez pracownika z oświadczeniem w tej sprawie a następnie upływa:

 • ostatni z liczby dni wypowiedzenia, nie zaliczając niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy (okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych),
 • sobota (okres wypowiedzenia tydzień lub jego wielokrotność),
 • ostatni dzień miesiąca (długość okresu wypowiedzenia miesiąc lub jego wielokrotność).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij