KADRY - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242307)

Prowadzący Prowadzący  Monika Zielińska, Marzena Mikoda, Tomasz Niekra

Kurs kadrowy od podstaw Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs Specjalista ds. Kadr prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Płatnik. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

6
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
01.04 - 22.04.2023
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
1390,00 zł netto / brutto
25.04 - 30.05.2023
Online
Tryb dzienny
1390,00 zł netto / brutto
06.05 - 04.06.2023
Warszawa
Tryb weekendowy
1490,00 zł netto / brutto
08.05 - 31.05.2023
Online
Tryb wieczorowy
1390,00 zł netto / brutto
13.05 - 27.05.2023
Katowice
Tryb weekendowy
1490,00 zł netto / brutto
13.05 - 17.06.2023
Online
Tryb weekendowy
1390,00 zł netto / brutto
1390 1490 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadrowymi. Kurs przygotowuje do pracy w działach kadrowych całkowicie od podstaw.
Certyfikat ukończenia jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu kadr w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku Specjalisty ds. Kadr.
Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Korzyści dla uczestników:
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • poznanie zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo–księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowej pracowników.
Kurs Kadry jest częścią kompleksowego kursu: Certyfikowany kurs KADRY I PŁACE od podstaw (kod zawodu 242307; 242310) >>>
W ofercie posiadamy także kurs: PŁACE - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310) >>>

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowo, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu: Specjalista ds. Kadr (kod zawodu 242307)
Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Wymagania sprzętowe (dotyczy szkoleń online):
• komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
• internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s.
 1. RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH
  1. Polityka RODO w firmie
   1. Podstawowe pojęcia
   2. Regulaminy i procedury dotyczące ochrony danych osobowych
   3. Organy kontroli przestrzegania polityki RODO w firmie
  2. Definicja i rodzaje danych osobowych
   1. Dane osobowe zwykłe
   2. Dane osobowe wrażliwe
  3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   1. Kto udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   2. Kim jest administrator danych osobowych i jakie ma uprawnienia
  4. Pozyskiwanie danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych
   1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
   2. Jakie dane można przetwarzać w trakcie procesu rekrutacyjnego
   3. Dokumentacja dotycząca procesu rekrutacyjnego po jego zamknięciu
 2. OBOWIAZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  1. Sposoby zabezpieczenia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem
   1. List intencyjny
   2. Umowa przedwstępna
   3. Umowa o pracę z terminem rozpoczęcia w przyszłości
  2. Badania medycyny pracy
   1. Umowa pracodawcy z jednostką prowadzącą badania medycyny pracy
   2. Czas i miejsce wykonywania badań medycyny pracy
   3. Przygotowanie i wydanie poprawnego skierowania na badania
   4. Badania wstępne
    • termin kierowania kandydata na badania wstępne
    • korzystanie z orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy – zasady
    • badania wstępne a czas pracy
   5. Badania okresowe
    • cel l przeprowadzania badań okresowych
    • badania okresowe w czasie pandemii
    • badania okresowe a czas pracy pracownika
    • dodatkowe uwagi na orzeczeniu lekarskim a obowiązki pracodawcy
   6. Badania kontrolne
    • kiedy występuje konieczność skierowania pracownika na badania kontrolne
    • orzeczenie z badań kontrolnych zmieniające datę obowiązywania badania okresowego
    • kierowanie na badania kontrolne po nieobecnościach związanych z rodzicielstwem 
   7. Badania końcowe
  3. Szkolenia BHP
   1. Pracodawca pełniący rolę służb BHP
   2. Konieczność utworzenia w firmie służb BHP
   3. Uprawnienia BHP-owca do przeprowadzania szkoleń
   4. Szkolenia wstępne BHP i termin ich ważności
   5. Szkolenia okresowe BHP
   6. Kogo nie trzeba szkolić w zakresie BHP
  4. Treść umowy o pracę
   1. Definicja pracownika i formy zatrudnienia
   2. Najważniejsze elementy treści umowy o pracę
   3. Niedozwolone klauzule w treści umowy o pracę
   4. Termin podpisania umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy
   5. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudniania oraz uprawnieniach pracowniczych
  5. Rodzaje Umów o pracę
   1. Umowa na okres próbny
    • możliwość podpisania kilku umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
    • umowa na okres próbny a pierwsza umowa na czas określony – planowane zmiany
    • umowa na okres próbny pracownicy w ciąży
   2. Umowa na czas określony
    • reguła 3/33 i wyjątki od jej stosowania
    • wcześniejsze okresy zatrudnienia a możliwość podpisania umowy terminowej
    • umowa zawarta na czas określony pracownicy w ciąży
    • umowa na zastępstwo jako odmiana umowy terminowej
   3. Umowa na czas nieokreślony
  6. Zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi
   1. Regulamin pracy
   2. Regulamin wynagradzania
   3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   4. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu
   5. Procedury antymobbingowe
   6. Procedury antydyskryminacyjne
   7. Procedury chroniące sygnalistów
  7. Akta osobowe
   1. Dokumenty które tworzą akta osobowe i te które nie mogą się w nich znaleźć
   2. Skład poszczególnych części akt osobowych
   3. Chronologia, potwierdzanie i tworzenie spisu treści w aktach osobowych
   4. Akta w formie papierowej i elektronicznej – zasady
   5. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie akt osobowych
  8. Dokumentacja czasu pracy (Rozporządzenie obowiązujące od 01.01.2019)
   1. Papierowe listy obecności
   2. Elektroniczna rejestracja czasu pracy
   3. Ewidencja czasu pracy
   4. Różnica pomiędzy listą obecności a ewidencja czasu pracy
   5. Zgody i oświadczenia pracownika tworzące dokumentację czasu pracy
  9. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
   1. Konieczność informowania pracownika o terminie przechowywania danych
 3. ROZLICZANIE CZASU PRACY
  1. Podstawowe pojęcia w czasie pracy
   1. czym jest czas pracy
   2. elementy czasu pracy
   3. norma i wymiar czasu pracy
  2. Systemy czasu pracy
   1. Podstawowy
   2. Równoważny
   3. Skróconego tygodnia pracy
   4. Przerywanego czasu pracy
   5. Weekendowego czasu pracy
   6. Zadaniowy system czasu pracy
   7. Możliwość wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy
  3. Okres rozliczeniowy czasu pracy
   1. Miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy
   2. Przesłanki umożliwiające wprowadzenie dłuższych niż miesięczne okresów rozliczeniowych
   3. Zalety i wady dłuższych niż miesięczne okresów rozliczeniowych
  4. Harmonogramy czasu pracy
   1. Grupy pracownicze dla których trzeba i nie trzeba tworzyć harmonogramów
   2. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
   3. Podanie harmonogramów do informacji pracownikom
   4. Możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach czasu pracy
  5. Nadgodziny
   1. Możliwość wystąpienia nadgodzin
   2. Praca w nadgodzinach bez wiedzy pracodawcy a możliwość ich rekompensaty
   3. Rodzaje nadgodzin w systemie czasu pracy podstawowym i równoważnym
   4. Udzielanie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach
   5. Kogo nie można zatrudniać w nadgodzinach
   6. Możliwość wystąpienia nadgodzin kadry zarządzającej
  6. Czas pracy szczególnych grup pracowników
   1. Pracownicy zatrudnieni na cześć etatu
   2. Pracownicy posiadający stopień niepełnosprawności
   3. Kobiety w ciąży
   4. Przerwy na karmienie dziecka piersią
   5. Rodzice wychowujący dziecko do 4 roku życia
   6. Rodzicie dzieci z niepełnosprawnością
  7. Praca w porze nocnej
   1. Różne definicje „pory nocnej”
   2. Zasady rekompensaty pracy w porze nocnej
  8. Telepraca
   1. Cechy charakterystyczne
   2. Osoby które mogą świadczyć pracę w formie telepracy
  9. Praca zdalna – nowe przepisy
   1. Obowiązki pracodawcy zlecającego pracownikowi pracę zdalną
   2. Sposoby potwierdzania obecności w pracy w przypadku pracy zdalnej
   3. Praca zdalna a możliwość wystąpienia nadgodzin
   4. Zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących pracy zdalnej
 4. NIEOBECNOSCI PRACOWNICZE
  1. Wyjścia prywatne
   1. Dokumentacja wyjścia prywatnego
   2. Termin i sposób odpracowania wyjścia prywatnego
   3. Konsekwencje nieodpracowania wyjścia prywatnego
  2. Urlop wypoczynkowy
   1. Urlop dla pracownika w pierwszym roku zatrudnienia
   2. Urlop w wymiarze 20 lub 26 dni na rok
   3. Urlop proporcjonalny
   4. Urlop uzupełniający
   5. Urlop na żądanie
   6. Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
   7. Zasady tworzenia planów urlopowych
   8. Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
   9. Planowane zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych
  3. Urlop okolicznościowy
   1. Dokumentowanie prawa do urlopu okolicznościowego
   2. Termin wykorzystania urlopu
   3. Kontrowersje w zakresie udzielania urlopu okolicznościowego
  4. Urlop dodatkowy
   1. Dla osoby niepełnosprawnej
   2. Da innych uprawnionych grup pracowniczych
  5. Urlop bezpłatny
   1. Zasady jego udzielania
   2. Wpływ urlopu bezpłatnego na prawo do urlopu wypoczynkowego
  6. Nowe nieobecności w Kodeksie Pracy od II półrocza 2022 roku
   1. Urlop opiekuńczy
   2. Dni wolne z powodu działania siły wyższej
  7. Urlop szkoleniowy
  8. Turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej
  9. Zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych
   1. Dla pracowników z niepełnosprawnością
   2. Dla kobiet w ciąży
  10. Opieka nad dzieckiem z art. 188 KP
  11. Przerwa na karmienie dziecka piersią
  12. Krwiodawstwo
   1. Częstotliwość korzystania z nieobecności związanej z krwiodawstwem
   2. Zapisy regulaminu pracy
  13. Wezwanie pracownika na świadka
  14. Czas wolny na prowadzenie działalności związkowej
  15. Czas wolny na poszukiwanie pracy
 5. NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE
  1. Wynagrodzenie chorobowe
   1. Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika do 50
   2. Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika powyżej 50 roku życia
  2. Zasiłek chorobowy
   1. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS
   2. Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS
   3. Nowe zasady naliczania zasiłków za okres pobytu w szpitalu
  3. Zasiłek wypadkowy
   1. Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem
   2. Płatność zasiłku wypadkowego przy wypadku powstałym z winy pracownika
  4. Zasiłek opiekuńczy
   1. Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
   2. Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem niepełnosprawnych
   3. Zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19
   4. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
  5. Świadczenie rehabilitacyjne
  6. Nieobecności związane z rodzicielstwem
   1. Urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
   2. Urlop rodzicielski – nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
   3. Zasiłek ojcowski
  7. Urlop wychowawczy
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I PORZĄDKOWA PRACOWNIKA
   1. Odpowiedzialność za mienie Pracodawcy
   2. Umowa odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
   3. Zasady przekazywania mienia Pracownikowi
   4. Zasady podlegania odpowiedzialności porządkowej
   5. Procedura nakładania kary
 7. ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ
  1. Zanim zapadnie decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę
   1. Możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta do której został zatrudniony\
   2. Porozumienie zmieniające
   3. Wypowiedzenie zmieniające
  2. Osoby chronione przez rozwiązaniem umowy o pracę
  3. Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne
  4. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
   1. Okoliczności w których pracownik może odwołać się od porozumienia stron
  5. Uzasadnianie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony – nowe zasady
  6. Przyczyny rozwiązywania umowy o pracę
  7. Tworzenie wypowiedzeń umów o pracę i zasady ich wręczania
   1. Zasady przeprowadzania konsultacji związkowych w zakresie zwolnień pracowniczych
   2. Możliwość wysłania wypowiedzenia pocztą bądź za pośrednictwem kuriera
  8. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia
   1. W związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych
   2. W związku z utratą niezbędnych uprawnień
   3. W związku z długą nieobecnością chorobową pracownika
  9. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia
  10. Wygaśnięcie umowy o pracę
   1. śmierć pracodawcy
   2. śmierć pracownika
   3. tymczasowe aresztowanie
   4. niestawienie się do pracy
  11. Zasady wypełniania świadectwa pracy
   1. Zasady korygowania świadectw pracy
   2. Uzupełnianie świadectw pracy o dodatkowe informacje – zasady
   3. Informacja dodatkowa do świadectwa pracy
  12. Konsekwencje niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 8. UMOWY CYWILNOPRAWNE
  1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
  2. Elementy które powinny być uwzględnione w treści umowy cywilnoprawnej
  3. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01.01.2021
  4. Badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP dla zleceniobiorców
  5. Różnica pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną
 9. PROGRAM PŁATNIK
  1. Zakładanie nowej firmy w programie Płatnik
  2. Rejestracja firmy w ZUS
  3. Zgłaszanie do ZUS:
   1. Pracowników
   2. Zleceniobiorców
   3. Członków rodziny
   4. Zmian danych osobowych
  4. Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło
  5. Zasady wypełniania dokumentów IWA, ZSWA
  6. Raport ZUS RIA i przyczyny jego wypełniania
  7. Dokumenty rozliczeniowe ZUS
   1. Import dokumentów rozliczeniowych
   2. Przygotowanie zestawu do wysyłki
   3. Przygotowywanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS
  8. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Terminarz

zmień
01.04.2023 - 22.04.2023, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Kadry od podstaw
- 01.04.2023, sobota (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 02.04.2023, niedziela (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 15.04.2023, sobota (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 16.04.2023, niedziela (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 22.04.2023, sobota (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
zmień
25.04.2023 - 30.05.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Kadry od podstaw
- 25.04.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 09.05.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 16.05.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 23.05.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 30.05.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
zmień
06.05.2023 - 04.06.2023, Warszawa, tryb weekendowy

Opiekun: Monika Połosak

Kadry od podstaw
- 06.05.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 07.05.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 20.05.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 21.05.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 04.06.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
zmień
08.05.2023 - 31.05.2023, Online, tryb wieczorowy

Opiekun: Monika Połosak

Kadry od podstaw
- 08.05.2023, poniedziałek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 10.05.2023, środa (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 15.05.2023, poniedziałek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 17.05.2023, środa (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 22.05.2023, poniedziałek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 24.05.2023, środa (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 29.05.2023, poniedziałek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 31.05.2023, środa (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
zmień
13.05.2023 - 17.06.2023, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Monika Połosak

Kadry od podstaw
- 13.05.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 20.05.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 27.05.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 10.06.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
- 17.06.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Niekra
zmień
13.05.2023 - 27.05.2023, Katowice, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Kadry od podstaw
- 13.05.2023, sobota (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 14.05.2023, niedziela (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 20.05.2023, sobota (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 21.05.2023, niedziela (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 27.05.2023, sobota (08:00 - 15:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w działach kadr i płac różnych firm (od firm usługowych po transportowe i duże sieci handlowe). Przez kilka lat prowadziła działalność w zakresie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa i szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących niezbędnej dla nich wiedzy na temat prawa pracy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

Niekra
Tomasz Niekra

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyplomowany Menadżer Zasobów Ludzkich. Ekspert w zakresie kadr i płac oraz HR Business Partner z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w prywatnych firmach, biurach rachunkowych i korporacji międzynarodowej. Od 1998 r. w ramach prowadzonej indywidualnie działalności zajmuje się m.in. doradztwem personalnym i kadrowym. Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, od 2010 r. przekazuje swoje umiejętności i dzieli się doświadczeniem jako wykładowca kursów kadrowo-płacowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Niekra

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa, Online
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

1782
czas trwania Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 10 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa, Online
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij