KADRY - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242307)

Prowadzący Prowadzący  Monika Zielińska, Marzena Mikoda, Krzysztof Stucke, Ekspert FRR

Kurs kadrowy od podstaw Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs Specjalista ds. Kadr prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Płatnik. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

6
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
06.05 - 27.05.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
1290,00 zł netto / brutto
18.05 - 01.06.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
Pewny termin
1290,00 zł netto / brutto
27.05 - 17.06.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
1290,00 zł netto / brutto
01.06 - 22.06.2024
Katowice
Tryb weekendowy
1390,00 zł netto / brutto
22.06 - 06.07.2024
Warszawa
Tryb weekendowy
1390,00 zł netto / brutto
29.06 - 27.07.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
1290,00 zł netto / brutto
1290 1390 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadrowymi. Kurs przygotowuje do pracy w działach kadrowych całkowicie od podstaw.
Certyfikat ukończenia jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu kadr w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku Specjalisty ds. Kadr.
Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Korzyści dla uczestników:
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • poznanie zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo–księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowej pracowników.
Kurs Kadry jest częścią kompleksowego kursu: Certyfikowany kurs KADRY I PŁACE od podstaw (kod zawodu 242307; 242310) >>>
W ofercie posiadamy także kurs: PŁACE - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310) >>>

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu: Specjalista ds. Kadr (kod zawodu 242307)
Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §23 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).

Wymagania sprzętowe (dotyczy szkoleń online):
• komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
• internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s.
 1. RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH
  1. Polityka RODO w firmie
   1. Podstawowe pojęcia
   2. Regulaminy i procedury dotyczące ochrony danych osobowych
   3. Organy kontroli przestrzegania polityki RODO w firmie
  2. Definicja i rodzaje danych osobowych
  3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   1. Kto udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   2. Kim jest administrator danych osobowych i jakie ma uprawnienia
  4. Pozyskiwanie danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych
   1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
   2. Jakie dane można przetwarzać w trakcie procesu rekrutacyjnego
   3. Dokumentacja dotycząca procesu rekrutacyjnego po jego zamknięciu
 2. OBOWIAZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  1. Sposoby zabezpieczenia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem
   1. List intencyjny
   2. Umowa przedwstępna
   3. Umowa o pracę z terminem rozpoczęcia w przyszłości
  2. Badania medycyny pracy
   1. Umowa pracodawcy z jednostką prowadzącą badania medycyny pracy
   2. Czas i miejsce wykonywania badań medycyny pracy
   3. Przygotowanie i wydanie poprawnego skierowania na badania
   4. Badania wstępne
    • termin kierowania kandydata na badania wstępne
    • korzystanie z orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy – zasady
    • badania wstępne a czas pracy
   5. Badania okresowe
    • cel  przeprowadzania badań okresowych
    • badania okresowe w czasie pandemii
    • badania okresowe a czas pracy pracownika
    • dodatkowe uwagi na orzeczeniu lekarskim a obowiązki pracodawcy
   6. Badania kontrolne
    • kiedy występuje konieczność skierowania pracownika na badania kontrolne
    • orzeczenie z badań kontrolnych zmieniające datę obowiązywania badania okresowego
    • kierowanie na badania kontrolne po nieobecnościach związanych z rodzicielstwem
   7. Badania końcowe
  3. Szkolenia BHP
   1. Pracodawca pełniący rolę służb BHP
   2. Konieczność utworzenia w firmie służb BHP
   3. Uprawnienia BHP-owca do przeprowadzania szkoleń
   4. Szkolenia wstępne BHP i termin ich ważności
   5. Szkolenia okresowe BHP
   6. Kogo nie trzeba szkolić w zakresie BHP
  4. Treść umowy o pracę
   1. a) Definicja pracownika i formy zatrudnienia
   2. Najważniejsze elementy treści umowy o pracę
   3. Niedozwolone klauzule w treści umowy o pracę
   4. Termin podpisania umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy
   5. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudniania oraz uprawnieniach pracowniczych
  5. Rodzaje Umów o pracę
   1. Umowa na okres próbny
    • możliwość podpisania kilku umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
    • umowa na okres próbny a pierwsza umowa na czas określony
    • umowa na okres próbny pracownicy w ciąży
   2. Umowa na czas określony
    • reguła 3/33 i wyjątki od jej stosowania
    • wcześniejsze okresy zatrudnienia a możliwość podpisania umowy terminowej
    • umowa zawarta na czas określony pracownicy w ciąży
    • umowa na zastępstwo jako odmiana umowy terminowej
   3. Umowa na czas nieokreślony
  6. Zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi
   1. Regulamin pracy
   2. Regulamin wynagradzania
   3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  7. Akta osobowe
   1. Dokumenty które tworzą akta osobowe i te które nie mogą się w nich znaleźć
   2. Skład poszczególnych części akt osobowych
   3. Chronologia, potwierdzanie i tworzenie spisu treści w aktach osobowych
   4. Akta w formie papierowej i elektronicznej – zasady
   5. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie akt osobowych
  8. Dokumentacja czasu pracy
   1. Papierowe listy obecności
   2. Elektroniczna rejestracja czasu pracy
   3. Ewidencja czasu pracy
   4. Różnica pomiędzy listą obecności a ewidencja czasu pracy
   5. Zgody i oświadczenia pracownika tworzące dokumentację czasu pracy
  9. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 3. ROZLICZANIE CZASU PRACY
  1. Podstawowe pojęcia w czasie pracy
  2. Systemy czasu pracy
   1. Podstawowy
   2. Równoważny
   3. Skróconego tygodnia pracy
   4. Przerywanego czasu pracy
   5. Weekendowego czasu pracy
   6. Zadaniowy system czasu pracy
   7. Możliwość wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy
  3. Okres rozliczeniowy czasu pracy
   1. Miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy
   2. Dłuższe niż miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy
  4. Harmonogramy czasu pracy
   1. Grupy pracownicze dla których trzeba i nie trzeba tworzyć harmonogramów
   2. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
   3. Podanie harmonogramów do informacji pracownikom
   4. Możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach czasu pracy
  5. Nadgodziny
   1. Możliwość wystąpienia nadgodzin
   2. Praca w nadgodzinach bez wiedzy pracodawcy a możliwość ich rekompensaty
   3. Rodzaje nadgodzin w systemie czasu pracy podstawowym i równoważnym
   4. Udzielanie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach
   5. Kogo nie można zatrudniać w nadgodzinach
   6. Możliwość wystąpienia nadgodzin kadry zarządzającej
  6. Czas pracy szczególnych grup pracowników
   1. Pracownicy zatrudnieni na cześć etatu
   2. Osoby posiadające stopień niepełnosprawności
   3. Kobiety w ciąży
   4. Przerwy na karmienie dziecka piersią
   5. Rodzice wychowujący dziecko do 8 roku życia
   6. Rodzicie dzieci z niepełnosprawnością
  7. Praca w porze nocnej
   1. Różne definicje „pory nocnej”
   2. Zasady rekompensaty pracy w porze nocnej
  8. Praca zdalna – nowe przepisy
   1. Obowiązki pracodawcy zlecającego pracownikowi pracę zdalną
   2. Sposoby potwierdzania obecności w pracy w przypadku pracy zdalnej
   3. Praca zdalna a możliwość wystąpienia nadgodzin
   4. Zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących pracy zdalnej
 4. NIEOBECNOSCI PRACOWNICZE
  1. Wyjścia prywatne
   1. Termin i sposób odpracowania wyjścia prywatnego
   2. Konsekwencje nieodpracowania wyjścia prywatnego
  2. Urlop wypoczynkowy
   1. Urlop dla pracownika w pierwszym roku zatrudnienia
   2. Urlop w wymiarze 20 lub 26 dni na rok
   3. Urlop proporcjonalny
   4. Urlop uzupełniający
   5. Urlop na żądanie
   6. Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
   7. Zasady tworzenia planów urlopowych
   8. Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
   9. Planowane zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych
  3. Urlop okolicznościowy
   1. Dokumentowanie prawa do urlopu okolicznościowego
   2. Termin wykorzystania urlopu
   3. Kontrowersje w zakresie udzielania urlopu okolicznościowego
  4. Urlop dodatkowy
   1. Dla osoby niepełnosprawnej
   2. Dla innych uprawnionych grup pracowniczych
  5. Ekwiwalent urlopowy
  6. Urlop bezpłatny
   1. Zasady jego udzielania
   2. Wpływ urlopu bezpłatnego na prawo do urlopu wypoczynkowego
  7. Pozostałe nieobecności pracownicze
   1. Urlop opiekuńczy
   2. Dni wolne z powodu działania siły wyższej
   3. Urlop szkoleniowy
   4. Turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej
   5. Zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych
   6. Opieka nad dzieckiem z art. 188 KP
   7. Krwiodawstwo
   8. Wezwanie pracownika na świadka
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I PORZĄDKOWA PRACOWNIKA
  1. Odpowiedzialność za mienie Pracodawcy wynikająca z Kodeksu Pracy
  2. Umowa odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  3. Zasady przekazywania mienia Pracownikowi
  4. Zasady podlegania odpowiedzialności porządkowej
  5. Procedura nakładania kary
 6. ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ
  1. Zanim zapadnie decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę
   1. Możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta do której został zatrudniony
   2. Porozumienie zmieniające
   3. Wypowiedzenie zmieniające
  2. Osoby chronione przez rozwiązaniem umowy o pracę
  3. Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne
  4. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
   1. Okoliczności w których pracownik może odwołać się od porozumienia stron
   2. Wycofanie się pracownika z podpisanego porozumienia
  5. Uzasadnianie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
  6. Przyczyny rozwiązywania umowy o pracę
  7. Tworzenie wypowiedzeń umów o pracę i zasady ich wręczania
  8. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia
   1. W związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych
   2. W związku z utratą niezbędnych uprawnień
   3. W związku z długą nieobecnością chorobową pracownika
  9. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia
  10. Wygaśnięcie umowy o pracę
   1. śmierć pracodawcy
   2. śmierć pracownika
   3. tymczasowe aresztowanie
   4. niestawienie się do pracy
  11. Zasady wypełniania świadectwa pracy
   1. Zasady korygowania świadectw pracy
   2. Uzupełnianie świadectw pracy o dodatkowe informacje – zasady
   3. Informacja dodatkowa do świadectwa pracy
  12. Konsekwencje niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
   1. przywrócenie do pracy
   2. odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 7. UMOWY CYWILNOPRAWNE
  1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
  2. Elementy które powinny być uwzględnione w treści umowy cywilnoprawnej
  3. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło
  4. Badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP dla zleceniobiorców
  5. Różnica pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną
Autor programu: Marzena Mikoda

Terminarz

06.05.2024 - 27.05.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

Kadry od podstaw
- 06.05.2024, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 08.05.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 20.05.2024, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 22.05.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 27.05.2024, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
18.05.2024 - 01.06.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Kadry od podstaw
- 18.05.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 19.05.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 25.05.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 26.05.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 01.06.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
27.05.2024 - 17.06.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Kadry od podstaw
- 27.05.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 29.05.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 31.05.2024, piątek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 03.06.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 05.06.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 10.06.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 12.06.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 17.06.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
01.06.2024 - 22.06.2024, Katowice, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Kadry od podstaw
- 01.06.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 02.06.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 15.06.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 16.06.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 22.06.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
22.06.2024 - 06.07.2024, Warszawa, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

Kadry od podstaw
- 22.06.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 23.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 29.06.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 30.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 06.07.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
29.06.2024 - 27.07.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

Kadry od podstaw
- 29.06.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 30.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 06.07.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 07.07.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 27.07.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Psycholog biznesu. Praktyk z prawie 30-letnim doświadczeniem w firmach o różnych profilach działalności i różnej wielkości. Od kilkunastu lat związana również z branżą szkoleniową. Z nieprzemijającą pasją i zaangażowaniem prowadzi kursy dla przyszłych pracowników działów personalnych oraz szkolenia z zakresu kadr i wynagrodzeń. Przekazuje słuchaczom wiedzę teoretyczną podpierając się praktycznymi przykładami. Realizuje także projekty szkoleniowe z prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz świadczy usługi doradcze dla firm.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

Stucke
Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne. 2021- Laureat nagrody w akcji „Poprawmy prawo” organizowanej przez Prawo.pl/Lex Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 10/2023- Seminarium doktorskie (prawo pracy)- Akademia Humanitas w Sosnowcu Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Muzeum Śląskie w Katowicach, KRUS Centrala. Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, mediacji sądowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Krzysztof Stucke

Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny stacjonarny (w miejscu realizacji kursu)
 • zaświadczenie
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny online (poprzez Testportal)
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia KADRY - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242307). Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (2 oceny)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Po prostu świetne kursy, duże zaangażowanie i umiejętność wyjaśniania wykładowcy pani Marzeny. Dobrze zorganizowany proces uczenia się. Polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam firmę szkoleniową FRR. Szkolenie bardzo dobrze przygotowane od strony technicznej jak i merytorycznie. Osoby prowadzące szkolenie, mega z dużą wiedzą, do tego praktyczną. POLECAM!

Opiekunowie szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1782
czas trwania Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 36 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły