Sprawozdanie z działalności jednostki

05.10.2022 2022-10-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1343/sprawozdanie-z-dzialalnosci-jednostki
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Sprawozdanie z działalności dla niektórych jednostek stanowi uzupełnienie sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sporządzają takie jednostki jak:

 • spółki kapitałowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • spółki jawne i spółki komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej,
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
 •  fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • alternatywne spółki inwestycyjne,
 • grupy kapitałowe.

Mogą go nie sporządzać:

 • jednostki spełniające definicję jednostek mikro, jeżeli w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych,
 • jednostki spełniające definicję jednostek małych, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości.

 Jeżeli jednostka spełniająca definicję jednostki małej lub jednostki mikro sporządzi sprawozdanie z działalności, to może nie wykazywać w nim:

 • kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki,
 • informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ponadto do sprawozdania z działalności stosuje się przepisy art. 52 ust. 1-2e ustawy o rachunkowości dotyczące podpisu sprawozdania finansowego, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij