Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w ustawowym terminie

30.09.2022 2022-09-30T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1341/niezatwierdzenie-sprawozdania-finansowego-w-ustawowym-terminie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego do 30 czerwca następnego roku, jednak na mocy osobnego rozporządzenia jednostka, której rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 roku, może zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok aż do 30 września 2022 roku (podstawowy termin został przedłużony o 3 miesiące).

Zatwierdzenie sprawozdania (przez organ zatwierdzający) oznacza uznanie go za rzetelne, jasne oraz wiarygodne, ponadto stanowi podstawę do podziału zysku lub pokrycia straty danej jednostki.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wpływa na wiele ważnych obowiązków jednostki:

  • poddanie badaniu rocznego sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. 64 ustawyco rachunkowości - powinno nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego,
  • udostępnienie wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podległo obowiązkowi badania także sprawozdania z badania (w przypadku spółek akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych również sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego) - powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni,
  • złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym - powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
  • złożenie rocznego sprawozdania finansowego przez jednostki niewpisane do rejestru sądowego i zobowiązane do poddania badaniu tego sprawozdania (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym - powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia rocznego sprawozdania
  • przekazania rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników CIT (z wyłączeniem podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego) - powinno nastąpić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - to przede wszystkim brak możliwości dokonania podziału zysku lub pokrycia straty w jednostce. Konsekwencją niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie jest również konieczność dwukrotnego złożenia go w sądzie rejestrowym (KRS).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij