ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI

Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

zatrudnianie cudzoziemców szkolenie Kompleksowa oferta dotycząca szkolenia w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców w Polsce. Szkolenie skierowane zarówno do osób, które rozpoczynają proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, jak i tych którzy chcą sprawdzić prawidłowość postępowania i uniknąć błędów. Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do zatrudnienia cudzoziemców jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie ich zatrudnienia. Omówiona zostanie - krok po kroku - uproszczona procedura dotycząca obywateli Ukrainy oraz procedury legalizacji pracy cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w 2022r. Podczas szkolenia prowadzący przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników. Podczas szkolenia zostaną pokazane rzeczywiste dokumenty pobytowe oraz na podstawie wzorów dokumentów – praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia dokumentów oraz formularzy w procedurze zatrudnienia, miedzy innymi oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wraz z załącznikami.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
19.08.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
500,00 zł netto / brutto
500 500 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do zatrudnienia cudzoziemców jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie ich zatrudnienia. Omówiona zostanie - krok po kroku - uproszczona procedura dotycząca obywateli Ukrainy oraz procedury legalizacji pracy cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w 2022r. Podczas szkolenia prowadzący przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników. Podczas szkolenia zostaną pokazane rzeczywiste dokumenty pobytowe oraz na podstawie wzorów dokumentów – praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia dokumentów oraz formularzy w procedurze zatrudnienia, miedzy innymi oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy.

Szkolenie ma na celu wyjaśnić następujące zagadnienia:
1.Status pobytowy obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
2.Status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24 lutego 2022 r.
3.Uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów pobytowych.
4.Nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy legalnie przebywających
w Polsce.
5.Zasady pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
6.Zasady dotyczące pracy na podstawie zezwolenia na pracę.
7.Zasady przebywania i pracy na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę.
8.Zmiana pracodawcy i innego zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt i pracę.
9.Praca cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i pracy.
10.Odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców - kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców w Polsce:
  • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
  • wizy „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
  • zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne karty” (bez możliwości pracy);
  • legalizacja pobytu i pracy na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”;
  • wizy i dokumenty państw UE i Schengen.
 2. Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.:
  • legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
  • status pobytowy obywateli - innych państw - niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.
  • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy bez dokumentów wjazdowych - procedura 90 dni;
  • uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów, takich jak: wizy krajowe, wizy Schengen, ruch bezwizowy, pobyty czasowe i karty pobytu;
  • zawieszony termin opuszczenia terytorium polski obywateli Ukrainy, a możliwości pobytu i pracy;
  • „COVID:, a uproszczone procedury przedłużające pobyt.
  • nowe zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy
  • praca obywateli Ukrainy - nowa uproszczona procedura zatrudnienia - warunki pracy, minimalne wynagrodzenie;
  • delegowanie obywateli Ukrainy do Polski oraz wykonywanie pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach;
  • praca sezonowa obywateli Ukrainy;
  • oświadczenia, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę obywateli Ukrainy po nowelizacji.
 3. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
  • obywatele Białorusi bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę;
  • posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Polaka);
  • studia / nauka / staże / douczenie, a praca bez zezwolenia.
  • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
  • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.
 4. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
  • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
  • treść oświadczenia;
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
  • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
  • przesłanki zmiany oświadczenia;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.
 5. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • informacja starosty;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 6. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia.
 7.  Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • nowe możliwości zmiany zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 8. Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców:
  • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki;
  • tłumaczenie dokumentów przed i po zatrudnieniu cudzoziemców;
  • kwalifikacje / uprawnienia / badania / szkolenia i inne obowiązki bhp dla cudzoziemców;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
  • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia;
  • obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 9. Kontrole PIP i Straży Granicznej i skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
  • rozpoczęcie kontroli, dokumenty, protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu;
  • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
  • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
  • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

Terminarz

zmień
19.08.2022 - 19.08.2022, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

- 19.08.2022, piątek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 65 edycja
ocena Szkolenie zostało rozszerzone o NOWELIZACJĘ przepisów dotyczących, obywateli Ukrainy oraz zmiany dotyczące usprawnienia procedury oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i pracę sezonową oraz informacji starosty, które wejdą w życie w czerwcu br.:
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij