ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PROWADZENIE DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO LEGALNEGO POBYTU I PRACY CUDZOZIEMCÓW

Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

zatrudnianie cudzoziemców szkolenie Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o przeprowadzone szkolenia, audyty, pytania oraz procesy legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Nowy program szkolenia ma na celu wyjaśnienie, czy i jakie dokumenty muszą przygotować i przechowywać podmioty legalizujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Omówione zostaną czasowe obowiązki wobec podmiotów zatrudniających obywateli Ukrainy. Ponadto wyjaśnione będą kwestie przechowywania, tłumaczenia dokumentów, wymagań RODO w procesie zatrudnienia obcokrajowców, pracy tymczasowej oraz outsourcingu. Dodatkowo szkolenie ma na celu wyjaśnić procedurę pobytową cudzoziemców w zależności od obywatelstwa, celu pobytu oraz sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawodowej. Wobec podmiotów zatrudniających cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, wykonujących pracę na podstawie powiadomień, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę, ustawodawca nałożył – często bez jasnych i klarownych podstaw – wiele obowiązków. Ponadto w przypadku zatrudnienia obywateli Ukrainy niezbędne jest przechowywanie dokumentacji pozwalających na zweryfikowanie statusu pobytowego oraz ustalenia przyjętego schematu zatrudnienia. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. i 2023 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

1
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
28.09.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
570,00 zł netto / brutto
570 570 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma celu wyjaśnienie czy i jakie dokumenty muszą przygotować i przechowywać podmioty legalizujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Omówione zostaną obowiązki wobec urzędów w trakcie procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Ponadto wyjaśnione będą kwestie RODO, przechowywania, tłumaczenia dokumentów w procesie zatrudnienia obcokrajowców, pracy tymczasowej oraz outsourcingu. Dodatkowo w związku ze zbliżającym się terminem uchylenia regulacji „covidowych” szkolenie ma na celu wyjaśnić procedurę pobytową cudzoziemców w zależności od obywatelstwa, celu pobytu oraz sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawodowej.

Szkolenie ma na celu wyjaśnić również następujące zagadnienia:
• w jaki sposób weryfikować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów ?
• jakie są obwiązki RODO w procedurach cudzoziemskich ?
• które dokumenty powinny być tłumaczone i na jakich zasadach?
• jakie są praktyczne i skuteczne sposoby zawierania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z cudzoziemcem?
• kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców?
• jakie dokumenty należy przygotować, aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu ?
• jakie należy spełnić wymagania w zakresie dokumentacji, aby praca cudzoziemca nie była niezgodna z uzyskanym oświadczeniem, zezwolenie na pracę / pobyt i prace - przerwy w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców?
• jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca, urzędów po
zalegalizowaniu pobytu i pracy?
• jakie są najczęstsze nieprawidłowości ujawniane w trakcie procesu legalności pobytu i pracy cudzoziemców?


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Dokumentacja po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla pracodawców / przedsiębiorców /wykonawców / podwykonawców:
  • przepisy regulujące przechowywanie dokumentów;
  • dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zgromadzone w trakcie zatrudnienia;
  • obwiązki RODO;
  • tłumaczenie dokumentów związanych z ubieganiem się o pracę.
  • dokumentacja elektroniczna.
  • dokumenty legalizujące pracę - umowy o pracę / umowy cywilnoprawne;
  • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców;
  • długość umów, a proces legalizacji;
  • staż / uprawnienia / kalifikacje - dokumenty mające wpływ na prawa i obowiązki cudzoziemców;
  • dokumenty potwierdzające zdolność do pracy i przygotowanie do pracy;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
  • dokumenty potwierdzające podział kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców – podmiot powierzający pracę / cudzoziemiec;
  • praca tymczasowa / outsourcing - dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie – obowiązki poszczególnych stron umów.
 2. Weryfikacja dokumentów tożsamości i pobytowych cudzoziemców uzyskanych poza Polską:
  • paszporty, dowody, prawa jazdy, dokumenty tymczasowe;
  • pobyt na podstawie ruchu bezwizowego;
  • wizy Schengen;
  • wizy krajowe;
  • dokumenty państw UE.
 3. Weryfikacja dokumentów tożsamości i pobytowych cudzoziemców uzyskanych w Polsce:
  • potwierdzenie złożenia wniosku na pobyt, a „stampile” w paszporcie;
  • zezwolenie na pobyt czasowy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę z „ograniczonym” dostępem do rynku pracy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę z „pełnym” dostępem do rynku pracy;
  • zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne” „z zastrzeżeniem powiadomienia PUP”;
  • zmiana zezwoleń na pobyt a legalny pobyt;
  • zezwoleni na pobyt a karta pobytu.
 4. Czasowe rozwiązanie - dokumentacja dla obywateli Ukrainy;
  • dokumenty w procesie uproszczonym dla obywateli Ukrainy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „z zastrzeżeniem powiadomienia PUP”;
  • wjazd / wyjazd do / ponad 30 dni, a wpływ na legalny pobyt i pracę w Polsce;
  • PESEL UKR;
  • PESEL NUE;
  • elektroniczny dokument pobytowy;
 5. Dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce:
  • obywateli UE;
  • małżonkowie obywateli UE;
  • małżonkowie obywateli polskich;
  • dokumenty „humanitarne”;
  • zezwolenie na pobyt stały;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Karta Polaka;
  • potwierdzenia dla studentów absolwentów studiów;
  • potwierdzenia dla uczniów / absolwentów szkół;
  • dokumenty wykładowców / naukowców.
 6. Dokumenty dla obywateli Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury:
  • przygotowanie powiadomienia do PUP;
  • dokumenty w trakcie zmiany warunków pracy;
  • dokumenty w trakcie przerwy w pracy;
  • dokumenty po zakończeniu pracy;
  • powiadomienie do PUP, a nowa umowa;
  • powiadomienie do PUP, a aneks do umowy / porozumienie zmieniające;
  • dokumentacja w razie brak powiadomienia lub nieterminowego powiadomienia.
 7. Dokumentacja w procesie legalizacji pracy w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o podjęciu, niepodjęciu, przerwie, zakończeniu pracy;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę /pobyt i pracę.
 8. Dokumentacja w trakcie i po uzyskaniu zezwolenia na pracę;
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania zezwolenia;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o niepodjęciu / przerwie / zakończeniu pracy;
  • powiadomienie, a wygaśnięcie zezwolenia;
  • praca pomiędzy zezwoleniem na pracę, a zezwoleniem na pobyt i pracę.
  • zmiana zezwolenia, przedłużenie zezwolenia.
Autor programu: Cezary Pytlarz

Terminarz

zmień
28.09.2023 - 28.09.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - PROWADZENIE DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO LEGALNEGO POBYTU I PRACY CUDZOZIEMCÓW
- 28.09.2023, czwartek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 76 edycja
ocena Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o przeprowadzone szkolenia, audyty pytania oraz procesy legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Nowy program szkolenia ma na celu wyjaśnienie, czy i jakie dokumenty muszą przygotować i przechowywać podmioyy legalizujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij