ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - zmiany w zakresie zatrudniania w 2022r.

Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

zatrudnianie cudzoziemców szkolenie Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw nastąpią zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski. Zmiany dotyczą zarówno cudzoziemców, od których nie jest wymagane zezwolenie na pracę w Polsce, jak i cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową. Wprowadzone zmiany obejmują kwestie postępowań wizowych, wydłużenia i sposo-bu posługiwania się oświadczeniami, możliwości zmiany wykonywania pracy lub wymiaru czasu pracy bez zmiany zezwoleń na pracę / pobyt i pracę, wprowadzenia nowych zezwoleń na pobyt i pracę i oraz świadczenia pracy przez cudzoziemców w tzw. okresie przejściowym - zezwolenia na pobyt i pracę bez oznaczenia podmiot i warunków pracy. Ponadto zmiany skutkują wprowadzeniem nowych rozporządzeń w sprawach cudzoziemskich oraz nowych wzorów wniosków i dokumentów.

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
25.01.2022
Warszawa
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
27.01.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
500,00 zł netto / brutto
07.02.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
500,00 zł netto / brutto
22.02.2022
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
500,00 zł netto / brutto
500 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. szkolenie obejmowało będzie również zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych.

Chcesz wiedzieć:
• jakie są nowe okresy obowiązywania wiz dla cudzoziemców?
• na jakich zasadach możliwa będzie praca na podstawie oświadczenia 24 miesiące i jak długo będą obowiązywać dotychczasowe oświadczenia?
• co się zmienia odnośnie powiadomienie o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia?
• jakie są zmiany dotyczące testu rynku pracy?
• kiedy następuję unieważnienie wpisu do ewidencji zezwoleń na pracę sezonową?
• jakie są zmiany dotyczące umorzenia postępowania w sprawie zezwoleń na pracę sezonową?
• kiedy zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy nie wymusza wydania nowego zezwolenia na pracę?
• na jakich zasadach zawieszenie stosowanie przepisów prawa pracy nie wymusza wydania nowego zezwolenia na pracę?
• co to są zezwolenia na pracę oraz pobyt i pracę z pierwszeństwem wydania?
• czy zamieszkanie, ubezpieczenie, wynagrodzenie i liczba podmiotów powierzają-cych pracę będzie miało wpływ na wydanie zezwolenia na pobyt i pracę?
• jakie są nowe i przejściowe decyzje na pobyt i pracę bez wskazania podmiotu i warunków pracy?
• jakie są dodatkowe przesłanki pracy na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę bez zmiany jego trwania.
• jaki jest nowy rodzaj zezwolenia - zmiana zezwolenia na pobyt i pracę?
• jakie są zmiany w zakresie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w wysokich
kwalifikacjach;
• jakie są nowe zasady w postępowaniach w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego WE?
• jaka jest nowa forma nadzoru - kontrola urzędu wojewódzkiego?
• jakie są nowe wzory dokumentów w postępowaniach cudzoziemskich?


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Nowe zasady pouczenia o prawa i obowiązkach cudzoziemca w postępowaniach w sprawie wiz, zezwoleń na pobyt / pracę.
 2. Dłuższy okres obowiązywania wizy do pracy na oświadczeniach.
 3. Wizy do pracy wydawane poza kolejnością.
 4. Nowe blankiety wizowe - ważność dotychczasowych wiz wydawanych dla cudzoziemcom.
 5. Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia przez okres 24 miesięcy.
 6. Czas obowiązywania dotychczasowych oświadczeń i ich wpływ na uzyskanie wizy na nowych warunkach.
 7. Wpływ miejsca pobytu cudzoziemca i jego rodzaju na zarejestrowanie oświadczenia.
 8. Wpływ wysokości wynagrodzenia na wydanie oświadczenia.
 9. Możliwość wskazywania przyszłej pracy w oświadczeniach.
 10. Nowe zasady powiadomienia o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia.
 11. Unieważnienie wpisu do ewidencji zezwoleń na pracę sezonową.
 12. Umorzenie postępowania w sprawie zezwoleń na pracę sezonową.
 13. Dwukrotne ukaranie za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi, a wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową.
 14. Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pracę.
 15. Pogorszenie warunków pracy cudzoziemca bez wpływu na wydanie nowego zezwolenia na pracę.
 16. Zezwolenia na pracę oraz pobyt i pracę z pierwszeństwem wydania.
 17. Nowe terminy wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i postępowań odwoławczych.
 18. Nowe zasady uzupełnienia braków formalnych i stawiennictwa w urzędach.
 19. Nowy zasady wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (niebieska karta UE) oraz nowe zasady uzupełnienia braków formalnych.
 20. Zmiany dotyczące testu rynku pracy w zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 21. Nowe zasady dotyczące spełnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt.
 22. Zmiany w zakresie miejsca zamieszkania w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt.
 23. Zmiany w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę.
 24. Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pobyt i pracę.
 25. Nowy rodzaj zezwolenia - zmiana zezwolenia na pobyt i pracę / przesłanki odmowy wydania zmiany zezwolenia na pobyt i pracę.
 26. Zmiany w zakresie wynagrodzenie w postępowaniu o wydanie Niebieskiej Karty UE.
 27. Nowe terminy i wymagania w postępowaniach o wydanie zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 28. Przepisy przejściowe - nieznany dotychczas obowiązek wydawania zezwoleń na pobyt i pracę bez wskazania podmiotu i warunków wykonywania pracy:
 • organ właściwy wydania decyzji;
 • obowiązki cudzoziemca po wydaniu decyzji;
 • możliwy brak stampili - brak obowiązku osobistego stawiennictwa cudzoziemca;
 • zasady uzyskanie karty pobytu;
 • wygaśnięcie decyzji z mocy prawa;
 • zasady legalnej pracy przed wydaniem decyzji i w jego trakcie.
 • zezwolenia przejściowe „z pełnym dostępem do rynku pracy”;
 • nowy rodzaj nadzoru - kontrola wojewody.
 1. Nowe rozporządzenia - nowe wzory wniosków, dokumentów, wiz.

Terminarz

zmień
25.01.2022 - 25.01.2022, Warszawa, tryb dzienny
- 25.01.2022 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz
ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W 2022 r. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - zmiany w zakresie zatrudniania w 2022r.
zmień
27.01.2022 - 27.01.2022, Online, tryb dzienny
- 27.01.2022 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz
ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W 2022 r. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - zmiany w zakresie zatrudniania w 2022r.
zmień
07.02.2022 - 07.02.2022, Online, tryb dzienny
- 07.02.2022 (10:00 - 15:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz
ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W 2022 r. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - zmiany w zakresie zatrudniania w 2022r.
zmień
22.02.2022 - 22.02.2022, Online, tryb dzienny
- 22.02.2022 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz
ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W 2022 r. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - zmiany w zakresie zatrudniania w 2022r.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 57 edycja
Opiekunowie szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij