Szkolenia FRR

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2021 ROKU

Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców Katowice Szkolenie uwzględnia ostatnio przygotowane przez rząd zmiany dotyczące kolejnych przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
27.05.2021
Online
Tryb dzienny
448,00 zł netto / brutto
448 448 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. szkolenie obejmowało będzie również zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych.

Chcesz wiedzieć:
 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie!
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2021 r.!!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę!
 • jakie wymagania mają organy kontrolne!
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia!
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing!
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł!
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3!
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców!
Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1.    Wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę -
NOWOŚĆ!
2.    Na jakich zasadach pracownicy z branży IT mogą wykonywać pracę bez zezwolenia
na pracę - NOWOŚĆ!
3.    W jaki sposób cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” nie muszą
występować o zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą
rodziną - NOWOŚĆ!
4.    Na jakich zasadach od pracowników firm przenoszonych do Polski nie będą
wymagane zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną -
NOWOŚĆ!
5.    Kiedy cudzoziemcy zatrudniani w Polskich oddziałach nie będą potrzebowali
zezwoleń na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną - NOWOŚĆ!
6.    Kiedy lekarze i lekarze dentyści mogą wykonywać pracę bez zezwoleń na pracę -
NOWOŚĆ!
7.    Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zatrudnienie pielęgniarki lub
położnej odbywało się bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!
8.    Na jakich zasadach możliwe jest zatrudnienie ratownika medycznego bez
zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!
9.    Nielegalny pobyt na podstawie dokumentów wydanych przez inne państwa UE.
10.    Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
11.    Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
12.    Wizy nieuprawniające do pracy.
13.    Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
14.    Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
15.    Stampile a pobyt w Polsce.
16.    Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
17.    Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
18.    Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
19.    Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
20.    Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
21.    Nauka a legalna praca w Polsce.
22.    Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
23.    Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
24.    Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
25.    Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
26.    Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
27.    Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
28.    Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
29.    Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
30.    Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na
pobyt/pracę.
31.    Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
32.    Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
33.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury
zarejestrowania „oświadczenia”.
34.    Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
35.    Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
36.    Nieprawidłowości w „testach rynku”.
37.    Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we
wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
38.    Faktyczne wykonywanie pracy a nielegalna praca.
39.    Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
40.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania
zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
41.    Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
42.    Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
43.    Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
44.    Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
45.    Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
46.    Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
47.    Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
48.    Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
49.    Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
50.    Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
51.    Powadzenie dokumentacji cudzoziemców a przepisy dotyczące RODO.
52.    Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
53.    Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy
cywilno-prawnej.
54.    Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
55.    Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku
zatrudnienia.
56.    Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie
zatrudniania cudzoziemców.
57.    szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
58.    Uprawnienia i kwalifikacje cudzoziemców uznawane przez polskie organy i
instytucje.
59.    Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku
zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
60.    Pesel, NIP cudzoziemca w Polsce.
61.    Zameldowanie a zamieszkanie cudzoziemca w Polsce.
62.    Praca tymczasowa cudzoziemców.
63.    Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
64.    Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
65.    Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
66.    Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
67.    Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach
outsourcingu pracowniczego.
68.    Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
69.    Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
70.    Zasady pozwalające na niepłacenie składek ZUS za cudzoziemców.
71.    Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
72.    Certyfikat rezydencji podatkowej cudzoziemca.
73.    Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli
legalności zatrudnienia.
74.    Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
75.    Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
76.    Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę
cudzoziemca.
77.    Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.


Terminarz

zmień
27.05.2021 - 27.05.2021, Online, tryb dzienny
- 27.05.2021 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2021 ROKU

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 45 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij