ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PRAWIDŁOWE PROCEDURY ZATRUDNIENIA, OBOWIĄZKI, WYMAGANIA, DOKUMENTACJA.

Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

zatrudnianie cudzoziemców szkolenie Brak jednoznacznych i jednolitych regulacji dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy spowodował, że podmioty zatrudniające nadal mają ogromne problemy z prawidłową weryfikacją tych dokumentów. Ciągłe wjazdy i wyjazdy do Polski cudzoziemców z różnych krajów / dotychczasowe decyzje pobytowe / przedłużenia „covidowe”, powodują konieczność wyjaśnienia, które dokumenty pozwalają na natychmiastowe zatrudnienie obywateli Ukrainy, a które wymagają zmiany i na jakich zasadach. Ponadto niedoskonała uproszczona procedura powiadamiania urzędów pracy „powoduje pułapki” doprowadzające do nielegalnej pracy. Tak samo, nie małe kłopoty, stanowi wypełnienie wszystkich obowiązków wobec cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce oraz przygotowanie właściwej ścieżki legalizacji oświadczenia i zezwolenia na pracę oraz delegowania cudzoziemców. Obowiązujące obecnie trzy procedury uzyskania pobytu i pracy cudzoziemców spowodowały, że na podmioty powierzające pracę oraz cudzoziemców nałożono mnóstwo wymagań, które muszą zostać spełnione nie tylko w czasie trwania postępowania, ale także po uzyskaniu decyzji administracyjnej. Nowe stanowiska urzędów wojewódzkich w zakresie outsourcingu powodują, że podmioty powierzające pracę oraz podmioty „korzystające z pracowników zewnętrz-nych” muszą na nowo zorganizować procesy pracy i procesy produkcyjne. Te i inne zagadnienia zostaną omówione w czasie szkolenia, a prowadzący - korzystając z długoletniej praktyki kontrolnej oraz znajomości postępowań w sprawach o wydanie decyzji dla cudzoziemców – wyjaśni prawidłowe procesy legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, a na rzeczywistych dokumentach przekaże uczestnikom praktyczne uwagi w temacie szkolenia. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
30.06.2023
Online
Tryb dzienny
570,00 zł netto / brutto
570 570 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do zatrudnienia cudzoziemców jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie ich zatrudnienia. W związku z prowadzonymi zmianami przepisów „Specustawy Ukraina” szkolenie będzie uwzględniać nowelizację dotyczącą zarówno obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców. W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni nowe regulacje oraz ich wpływ na dotychczasowy proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Szkolenie ma na celu wyjaśnić również następujące zagadnienia:
1.Na jaki okres przedłużony zostanie legalny pobyt w Polsce dla obywateli Ukrainy po 24.08.2023 r.?
2.Jak zalegalizować pracę dla obywateli Ukrainy w zależności od posiadanych dokumentów?
3.Którzy obywatele muszą składać wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
w Polsce.
4.Czy wyjazdy poza Polskę i do UE mają wpływ na pracę obywateli Ukrainy?
5.W jaki sposób zmieniać pracę obywatelom Ukrainy posiadających zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt czasowy i pracę?
6.Dlaczego urzędy wojewódzkie odmawiają wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy?
7.W jakich przypadkach obywatele Ukrainy nie mogą pracować na podstawie oświadczeń / zezwoleń na pracę
8.Dla których cudzoziemców potrzebne są oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i zezwolenia na pracę?
9.Kiedy stosować zmianę zezwolenia na pobyt i pracę / zezwolenia na pobyt i pracę?
10.Które warunki pracy możemy zmienić w przypadku powiadomienia do PUP, oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę?
11.Jakie są zasady potrąceń w procesie zatrudnienia cudzoziemców ?
12.W jaki sposób przygotować dokumentację dla cudzoziemców?
13.Dlaczego urzędy wojewódzkie odmawiają wydawania zezwoleń w przypadku outsourcingu?
14.Jakie są różnice pomiędzy delegowaniem a podróżą służbową cudzoziemców zatrudnionych w Polsce?

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

 

 1. Legalizacja pracy dla obywateli Ukrainy w zależności od posiadanych dokumentów:
 • ruch bezwizowy, wiza, dokumenty UE, a możliwość wykonywania pracy w Polsce;
 • wjazd / wyjazd do / ponad 30 dni, a wpływ na legalny pobyt i pracę w Polsce;
 • dotychczasowy pobyt czasowy / zmiana pobytu, a możliwość wykonywania pracy w Polsce;
 • status obywatela Ukrainy wyłączający możliwość pracy na podstawie powiadomienia do PUP:
 • przepisy „covidowe”, „stampila” w paszporcie, a „Specustawa Ukraina”;
 • procedury wyłączające pracę na podstawie oświadczeń / zezwoleń na pracę;
 • delegowanie do Polski / praca zdalna, a obowiązki wobec polskich organów;
 • dokumenty legalizujące pobyt i pracę w okresie podróży służbowych / delegacji poza terytorium RP.
 • przerwa w pracy / zakończenie pracy, a obowiązki wobec PUP;
 • zmiana warunków powiadomienia, a obowiązki wobec PUP;
 • niezarejestrowanie powiadomienia lub zmian w ciągu 14 dni, a odpowiedzialność podmiotu powierzającego pracę.

 1. Obowiązki pracodawców wobec cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenie na pracę:
 • zatrudnienie cudzoziemca posiadającego wizę zwalniającą z pracy lub zezwolenie „humanitarne”;
 • pobyt stały / rezydent długoterminowy UE / Karta Polaka, a wymagane dokumenty do zatrudnienia;
 • prawidłowa procedura zatrudnienia wykładowców / naukowców oraz wpływ pracy zdalnej na sposób zatrudnienia;
 • studenci / uczniowie / absolwenci, a procedura zatrudnienia;
 • zezwolenie na pobyt czasowy / pobyt małżonków obywateli polskich, a wykonywanie pracy;
 • prawidłowa procedura sprawdzenia cudzoziemca – testy praktyczne / staż / douczenie / szkolenie;
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z „pełnym dostępem do rynku pracy”;
 • wpływ i sposób zmiany zezwolenia na czasowy / pobyt czasowy i pracę z „pełnym dostępem do rynku pracy” na dalsze zatrudnienie.

 1. Oświadczenia o powiedzeniu wykonywania pracy / zezwolenia na pracę / testy rynku pracy:
 • wybór oświadczenie a zezwolenie na pracę;
 • niepodjęcie pracy i wpływ na ważność oświadczenia i zezwolenia na pracę;
 • zabezpieczenie podmiotu powierzającego w procesie uzyskania „informacji starosty”;
 • długość przerw w zatrudnieniu mająca wpływ na ważność oświadczenia i zezwolenia na pracę;
 • zakończenie pracy mająca wpływ na dalsze oświadczenie i zezwolenie na pracę;
 • obowiązki podmiotów powierzających pracę, które mają wpływ na oświadczenie i zezwolenie na pracę;
 • okres działalności mający wpływ na uzyskanie oświadczenia i zezwolenia na pracę.
 • pełnienie funkcji bez zezwolenia na pracę, a dokumenty pobytowe;
 • pełnienie funkcji, a dodatkowe zadania wkraczające poza pełnienie funkcji.

 1. Zezwolenie na pobyt i pracę:
 • sposób weryfikacji zezwoleń na pobyt i pracę;
 • zezwolenie na pobyt i pracę, a karta pobytu;
 • przerwa w pracy mająca wpływ na ważność zezwolenia;
 • utrata pracodawcy / zmiana warunków pracy – obowiązek powiadomienia urzędu i jego wpływ na utratę zezwolenia;
 • zmiana miejsca zamieszkania cudzoziemca w tracie i po uzyskaniu zezwolenia i jego wpływ na postępowanie i zezwolenie;
 • utrata pracodawcy / zmiana warunków – zmiana zezwolenia czy nowe zezwolenie;
 • zezwolenia na pobyt dla członków rodzin pracujących cudzoziemców.

 1. Zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne”:
 • sposób weryfikacji zezwoleń „abolicyjnych”;
 • zezwolenia „abolicyjne”, a karta pobytu;
 • zezwolenia „abolicyjne” – wykonywanie pracy bez zezwolenia,
 • zezwolenia „abolicyjne” – pisemne powiadomienie urzędu / wygaśniecie decyzji;
 • zezwolenia „abolicyjne” – zmiana zezwolenia;
 • zezwolenia „abolicyjne” – kontrola wojewody – wygaśniecie / uchylenie zezwolenia.

 1. Powiadomienie do PUP, oświadczenie, zezwolenie na pracę / zezwolenie na pobyt i pracę – zapewnienie warunków legalizacji pracy:
 • dopuszczalne przestoje w pracy;
 • dopuszczalne zmiany dotyczące podmiotu powierzającego pracę;
 • dopuszczalna zmiana stanowiska – zabezpieczenia na etapie legalizacji;
 • nierównie traktowanie powracających z urlopów rodzicielskich;
 • nierównie traktowanie w zakresie pracodawcy użytkownika;
 • umowy / aneksy / zmiany, a obowiązki wobec urzędów.

 1. Powiadomienie do PUP, oświadczenie, zezwolenie na pracę / pobyt i pracę – faktyczny czas pracy / wynagrodzenie za pracę - umowy o pracę i umowy cywilnoprawne:
 • praca ponadwymiarowa bez zmiany wymiaru czasu pracy;
 • praca ponadwymiarowa wraz ze zmianą wymiaru czasu pracy;
 • większa liczba godzin bez zmiany dokumentów legalizujących pracę;
 • dopuszczalna praca poniżej norm czasu pracy;
 • dopuszczalna praca poniżej wymaganej liczby godzin pracy;
 • wynagrodzenie – dopuszczalne zwiększenie/ zmniejszenie – aneksy / zmiany umów;
 • dopuszczalne potrącenia w procesie zatrudnienia cudzoziemców;
 • przygotowanie dokumentacji czasu pracy / godzin pracy przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

 1. Dokumentacja prowadzona dla cudzoziemców:
 • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki / RODO;
 • które dokumenty powinny być tłumaczone i na jakich zasadach;
 • staż / uprawnienia / kalifikacje - dokumenty mające wpływ na prawa i obowiązki cudzoziemców;
 • badania lekarskie i szkolenia bhp dla cudzoziemców – polskie / zagraniczne / praca zdalna;
 • podział kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców – podmiot powierzający pracę / cudzoziemiec.

 1. Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce i poza Polskę:
  • zasady delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce bez zezwoleń na okres do 3 miesięcy;
  • długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce;
  • dokumenty / informacje wymagane w trakcie uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce;
  • wymagania / dokumenty niezbędne w okresie delegowania;
  • międzynarodowy transport drogowy – z uwzględnieniem i bez uwzględnienia przepisów dot. delegowania;
  • delegowanie / podróż służbowa – różnice / dopuszczalność;
  • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE;
  • udział wojewody / Państwowej Inspekcji Pracy / Straży Granicznej w procesie ochrony przed „niekonkurencyjnym” delegowaniem.
Autor programu: Cezary Pytlarz

Terminarz

zmień
30.06.2023 - 30.06.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PRAWIDŁOWE PROCEDURY, ZATRUDNIENE, OBOWIĄZKI, WYMAGANIA, DOKU-MENTACJA.
- 30.06.2023, piątek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 74 edycja
ocena Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij