Szkolenia FRR

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2020 ROKU

Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców Katowice Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
02.12.2020
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
399,00 zł netto / brutto
14.12.2020
Katowice
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
14.12.2020
Online
Tryb dzienny
399,00 zł netto / brutto
399 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. szkolenie obejmowało będzie również zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych.

Chcesz wiedzieć:
 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie!
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2020 r.!!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę!
 • jakie wymagania mają organy kontrolne!
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia!
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing!
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł!
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3!
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców!
Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.    Nielegalny pobyt na podstawie dokumentów wydanych przez inne państwa UE.
2.    Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
3.    Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
4.    Wizy nieuprawniające do pracy.
5.    Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
6.    Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
7.    Stampile a pobyt w Polsce.
8.    Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
9.    Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
10.    Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
11.    Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
12.    Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
13.    Nauka a legalna praca w Polsce.
14.    Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
15.    Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
16.    Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
17.    Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
18.    Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
19.    Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
20.    Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
21.    Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
22.    Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
23.    Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
24.    Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
25.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
26.    Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
27.    Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
28.    Nieprawidłowości w „testach rynku”.
29.    Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
30.    Faktyczne wykonywanie pracy a nielegalna praca.
31.    Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
32.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
33.    Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
34.    Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
35.    Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
36.    Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
37.    Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
38.    Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
39.    Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
40.    Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
41.    Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
42.    Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
43.    Powadzenie dokumentacji cudzoziemców a przepisy dotyczące RODO.
44.    Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
45.    Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
46.    Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
47.    Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
48.    Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
49.    szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
50.    Uprawnienia i kwalifikacje cudzoziemców uznawane przez polskie organy i instytucje.
51.    Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
52.    Pesel, NIP cudzoziemca w Polsce.
53.    Zameldowanie a zamieszkanie cudzoziemca w Polsce.
54.    Praca tymczasowa cudzoziemców.
55.    Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
56.    Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
57.    Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
58.    Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
59.    Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
60.    Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
61.    Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
62.    Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności za-trudnienia.
63.    Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
64.    Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
65.    Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
66.    Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 37 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij