ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PROCEDURY PO ZMIANACH W 2022 r. i 2023 r.

Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

zatrudnianie cudzoziemców szkolenie Kolejne zmiany w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w 2022 r. spowodowały, że podmioty powierzające pracę nadal mają duże problemy z prawidłową weryfikacją stany prawnego cudzoziemców, a co za tym idzie z prawidłowym zatrudnieniem cudzoziemców. Brak jednoznacznych regulacji „Specustawy Ukraina”, spowodowało duże pole do interpretacji przepisów, a w konsekwencji wątpliwości, czy cudzoziemcy zostali prawidłowo zatrudnieni. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Prowadzący - korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów - przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy oraz pozostałych obcokrajowców w Polsce. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
27.02.2023
Online
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
550 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do zatrudnienia cudzoziemców jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie ich zatrudnienia. W związku z prowadzonymi zmianami przepisów „Specustawy Ukraina” szkolenie będzie uwzględniać nowelizację dotyczącą zarówno obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców. W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni nowe regulacje oraz ich wpływ na dotychczasowy proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
W trakcie szkolenie omówione zostaną, m.in. następujące zagadnienia:
• uchylenie przepisów „COVID-owych”;
• legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w zależności od statusu pobytowego;
• nowe obowiązki w zakresie uzyskania nr Pesel i zmiana statusu „UKR” na „NUE”;
• zmiany dotychczasowych wiz krajowych i pobytów czasowych przedłużonych z mocy prawa;
• nowy elektroniczny dokument pobytowy dla obywateli Ukrainy;
• ograniczenia dla obywateli Ukrainy w dostępnie do pracy na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę;]
• obowiązek powiadomienia PUP w przypadku posiadania / otrzymania / zmiany ze-zwolenia na pobyt i pracę;
• uchylenie wydawania jednorazowych 3-letnich zezwoleń na pobyt czasowy;
• ułatwienia w pracy na podstawie umów o pomocy przy zbiorach?
• nowe 1-roczne zezwolenia na pobyt czasowy.

Szkolenie ma na celu wyjaśnić również następujące zagadnienia:
1. Zezwolenia na pobyt / zmiana zezwolenia na pobyt a możliwość pracy.
2. Legalizacja pobytu i pracy bezpaństwowców i innych cudzoziemców przybywających do Polski z terytorium Ukrainy.
3. Pobyt i praca obywateli Ukrainy poza granicami Polski.
4. Obywatele Białorusi zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
5. Ograniczenia w zatrudnieniu na podstawie „oświadczenia”.
6. Ograniczenia w zatrudnieniu na podstawie zezwoleń na pracę.
7. Obowiązki wobec urzędów w procesie zatrudnienia.
8. Wymogi dotyczące dokumentów przed i w trakcie zatrudnienia cudzoziemców.
9. Kwalifikacje, uprawnienia, badania, szkolenia i inne wymagania dotyczące
bezpieczeństwa cudzoziemców.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1.  Procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy – specustawa a pozostałe regulacje:
  • obywateli Ukrainy legalnie przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r. a procedura zatrudnienia;
  • obywatele Ukrainy bez pobytu przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r. a procedura zatrudnienia;
  • jednorazowe zezwolenia na pobyt a dotychczasowe zezwolenia na pobyt;
  • dotychczasowe wizy krajowe - wyjazd / wyjazd do Polski a procedura zatrudnienia;
  • pobyt przed 24.02.2022 r. ruch bezwizowy / wizy Schengen / dokumenty UE a procedura zatrudnienia;
  • pobyt na podstawie zezwolenia na pobyt przed 24.02.2022 r. - wyjazd / wyjazd do Polski a procedura zatrudnienia;
  • wpływ przepisów „COVID” a procedura zatrudnienia;
  • dotychczasowe zezwolenie na pobyt i możliwość pracy obywateli Ukrainy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę na podstawie Specustawy i możliwość pracy obywateli Ukrainy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i możliwość pracy obywateli Ukrainy;
  • procedura zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy;
  • problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy i wykonywania pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach;
  • zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce – warunki powiadomienia;
  • powiadomienie do PUP a zmiany warunków pracy / nowa umowa / przerwa w pracy / zakończenie pracy – obowiązki podmiotu zatrudniającego;
  • status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski przed i po 24 lutego 2022 r.
 2. Procedura zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę:
  • procedura uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę;
  • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy;
  • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę - zmiana stanowiska / warunków pracy;
  • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę a „COVID
 3. Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę:
  • utrata pracodawcy / zmiana warunków praca a obowiązek uzyskania nowego zezwolenie na pobyt i pracę;
  • procedura zmiany zezwolenia na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy;
  • ustawowe ograniczenia zmiany zezwolenia na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana.
 4. Zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana.
  • warunki wydania zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne”;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy przez pierwsze 60 dni;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy po 60 dniach;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana przed i po 60 dniach.
 5. Procedura zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca po zmianach:
  • możliwość legalizowania pracy w oparciu o oświadczenie;
  • oświadczenie – nowe opłaty;
  • praca na podstawie oświadczenia - 24 miesiące / dotychczasowe oświadczenia / „COVID”;
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
  • praca na podstawie oświadczenia - zmiana warunków oświadczenia / nowa umowa / przerwa w pracy / zakończenie pracy.
 6. Procedura zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę:
  • możliwość uzyskania zezwolenia;
  • proces przedłużenia zezwolenia na pracę;
  • praca na podstawie zezwolenie na pracę - zmiana stanowiska lub warunków pracy - zezwolenie na pracę;
  • praca na podstawie zezwolenie na pracę - przerwa w pracy / zakończenie pracy;
  • praca na podstawie zezwolenie na pracę – a „COVID”.
 7. Procedura zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy:
  • różnica praca tymczasowa a outsourcing;
  • możliwość „przejęcia” pracownika tymczasowego / z outsourcing;
  • zapewnienie legalnej pracy tymczasowej.
 8. Procedura delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce i poza Polską:
  • możliwość delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce;
  • praca cudzoziemców w Polsce a możliwość czasowego delegowania do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE.
 9. Zatrudnienie cudzoziemców - wątpliwości, błędy – wybrane zagadnienia:
  • zmiany pobytu mające wpływ na pracę;
  • obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę;
  • procedura testowa / staż / szkolenia / przyuczenie / douczanie, a obowiązek uzyskania zezwolenia w Polsce;
  • obowiązki podmiotów powierzających pracę w trakcie procedury „informacji starosty”;
  • umowy o pracę / umowy cywilnoprawne / aneksowanie umów i ich wpływ na oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę;
  • dozwolone potrącenia umowa o pracę / umowa cywilnoprawa poniżej warunków oświadczenia / zezwolenia na pracę;
  • praca zdalna i jej wpływ na obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce;
  • badania /szkolenia/ kwalifikacje / tłumaczenie dokumentów cudzoziemców;
  • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.
 •  

Terminarz

zmień
27.02.2023 - 27.02.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PROCEDURY PO ZMIANACH W 2022 r. i 2023 r.
- 27.02.2023, poniedziałek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 70 edycja
ocena Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij