ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO LEGALNEGO ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

Prowadzący Prowadzący  Monika Piątek, Cezary Pytlarz

zatrudnianie cudzoziemców szkolenie Prowadzący – na podstawie przeprowadzonych szkoleń, audytów oraz legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce – przygotował nowy program szkolenia, który ma na celu wyjaśnienie czy i jakie dokumenty muszą przygotować i przechowywać podmioty legalizujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Omówione zostaną obowiązki wobec urzędów w trakcie procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Ponadto wyjaśnione będą kwestie RODO, przechowywania, tłumaczenia dokumentów w procesie zatrudnienia obcokrajowców, pracy tymczasowej oraz out-sourcingu. Dodatkowo w związku ze zbliżającym się terminem uchylenia regulacji „covidowych” szkolenie ma na celu wyjaśnić procedurę pobytową cudzoziemców w zależności od obywatelstwa, celu pobytu oraz sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawo-dowej. Wobec podmiotów zatrudniających cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, wykonujących pracę na podstawie powiadomień, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę, ustawodawca nałożył – często bez jasnych i klarownych podstaw – wiele obowiązków. Ponadto w przypadku zatrudnienia obywateli Ukrainy niezbędne jest przechowywanie dokumentacji pozwalających na zweryfikowanie statusu pobytowego oraz ustalenia przyjętego schematu zatrudnienia. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. i 2023 r. oraz sta-nowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej In-spekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
28.02.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
570,00 zł netto / brutto
13.03.2024
Warszawa
Tryb dzienny
610,00 zł netto / brutto
570 610 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma celu wyjaśnić następujące zagadnienia:
• w jaki sposób weryfikować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów ?
• jakie są obwiązki RODO w procedurach cudzoziemskich ?
• które dokumenty powinny być tłumaczone i na jakich zasadach?
• jakie dokumenty należy przygotować, aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu ?
• jakie należy spełnić wymagania w zakresie dokumentacji, aby praca cudzoziemca nie była niezgodna z uzyskanym oświadczeniem, zezwolenie na pracę / pobyt i prace - przerwy w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców?
• jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca, urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy?
• jakie są praktyczne i skuteczne sposoby zawierania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z cudzoziemcem?
• kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców?
• jakie są najczęstsze nieprawidłowości ujawniane w trakcie procesu legalności pobytu i pracy cudzoziemców?
• jakie są możliwości przeciwdziałania wykroczeniom, uchyleniu decyzji, zakazu wydania kolejnych decyzji, wydaleniu cudzoziemca z Polski?

W związku z tym, że przepisy dotyczące obywateli Ukrainy obowiązują tylko do 4 marca 2024 r. przygotowywane są przepisy regulujące sytuację obywateli Ukrainy po tym terminie. Dlatego rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Szkolenie będzie uwzględniało zmiany dotyczące:

• przedłużenia okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy;
• przedłużenia okresu ważności wiz krajowych obywatela Ukrainy;
• przedłużenia zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy,
• przedłużenia okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
• przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
• przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
• przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa UE;
• przedłużenia okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego;
• przedłużenia terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy;
• przedłużenia okresu, w którym udziela się obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku;
• przedłużenie okresu, w którym można nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy, a wszczęte postępowanie w tej sprawie umorzyć;
• przedłużenia okresu, w którym bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących udzielenia cudzoziemcowi: a) zezwolenia na pobyt czasowy, b) zezwolenia na pobyt stały, c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; zmiany: a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; cofnięcia cudzoziemcowi: a) zezwolenia na pobyt czasowy, b) zezwolenia na pobyt stały, c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres;
• przedłużenia okresu, w którym obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania tych zawodów;
• przedłużenia okresu, w którym obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania tych zawodów;
• przedłużenia okresu, w którym minister właściwy do spraw zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Dokumentacja po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla pracodawców / przedsiębiorców /wykonawców / podwykonawców:
  • dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zgromadzone w trakcie zatrudnienia;
  • obwiązki RODO;
  • tłumaczenie dokumentów związanych z ubieganiem się o pracę;
  • dokumentacja elektroniczna;
  • dokumenty legalizujące pracę - umowy o pracę / umowy cywilnoprawne;
  • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców;
  • długość umów, a proces legalizacji;
  • staż / uprawnienia / kalifikacje - dokumenty mające wpływ na prawa i obowiązki cudzoziemców;
  • dokumenty potwierdzające zdolność do pracy i przygotowanie do pracy;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
  • dokumenty potwierdzające podział kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców – podmiot powierzający pracę / cudzoziemiec;
  • praca tymczasowa / outsourcing - dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie – obowiązki poszczególnych stron umów.
 2. Weryfikacja dokumentów tożsamości i pobytowych cudzoziemców:
  • paszporty, dowody, prawa jazdy, dokumenty tymczasowe;
  • pobyt na podstawie ruchu bezwizowego;
  • wiza Schengen i wizy krajowe;
  • dokumenty państw UE;
  • wnioski do wojewody a „stampile” w paszporcie.
 3. Dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce:
  • małżonkowie obywateli UE i obywateli polskich;
  • dokumenty „humanitarne”;
  • pobyt stały / rezydent długoterminowy UE / Karta Polaka;
  • dokumenty wykładowców / naukowców;
  • potwierdzenia dla studentów / uczniów / absolwentów.
 4. Dokumenty dla obywateli Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury:
  • przygotowanie powiadomienia do PUP;
  • dokumenty w trakcie zmiany warunków pracy;
  • dokumenty w trakcie przerwy w pracy;
  • dokumenty po zakończeniu pracy;
  • powiadomienie do PUP, a nowa umowa;
  • powiadomienie do PUP, a aneks do umowy / porozumienie zmieniające;
  • dokumentacja w razie brak powiadomienia lub nieterminowego powiadomienia.
 5. Dokumentacja w procesie legalizacji pracy w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o podjęciu, niepodjęciu, przerwie, zakończeniu pracy;
  • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę /pobyt i pracę.
 6. Reglamentacja rynku pracy – dokumentacja w procesie uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP:
  • dokumenty zwalniające z „testu rynku”;
  • dokumenty na etapie „oferty pracy”;
  • dokumenty po uzyskaniu informacji starosty.
 7. Dokumentacja w trakcie i po uzyskaniu zezwolenia na pracę:
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania zezwolenia;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o niepodjęciu / przerwie / zakończeniu pracy;
  • powiadomienie, a wygaśnięcie zezwolenia;
  • praca pomiędzy zezwoleniem na pracę, a zezwoleniem na pobyt i pracę;
  • zmiana zezwolenia, przedłużenie zezwolenia.
 8. Dokumentacja w trakcie i po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i pracę:
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania zezwolenia;
  • dokumenty w procesie uproszczonym dla obywateli Ukrainy;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o ustaniu celu zezwolenia / utracie pracodawcy / zmianie warunków pracy;
  • dokumenty zezwalające na zatrudnienie – zezwolenia na pobyt i pracę z „ograniczonym” ; pełnym” dostępem do rynku pracy;
  • dokumenty zezwalające na zatrudnienie pracę – zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne” „z zastrzeżeniem powiadomienia PUP”;
  • zezwolenie „abolicyjne” - praca przez pierwsze 60 dni i po 60 dniach od odebrania zezwolenia.
Autor programu: Cezary Pytlarz

Terminarz

28.02.2024 - 28.02.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO LEGALNEGO ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
- 28.02.2024, środa (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Cezary Pytlarz
13.03.2024 - 13.03.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO LEGALNEGO ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
- 13.03.2024, środa (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Monika Piątek

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Piątek
Monika Piątek

Od 10 lat działa na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuje się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynała na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznała tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne. Dziś jest ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyła przez te 10 lat jeste praktykiem, który wspiera pracodawców w tej jakże ważnej dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyła we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz w pracy na stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo Martins Polska S.A. Przez te wszystkie lata jest odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy. Współpracowała z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuje ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich Z wykształcenia jest filologiem ukraińskim. Zna i posługuje się językiem ukraińskim co w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Jest tłumaczem języka ukraińskiego. Obecnie jest studentką studiów MBA w zakresie zarządzania i marketingu.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Piątek

Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Ostatnio przeglądane

923
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 83 edycja
ocena Program uwzględnia wszystkie stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.
Opiekunowie szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij