Odpowiedzialność nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę - od 2020 r.

12.08.2019 2019-08-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/818/odpowiedzialnosc-nabywcy-za-vat-niezaplacony-przez-sprzedawce-od-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W przypadku zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa KAS, zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzą z dniem 1 stycznia 2020 r. odpowiedzialność solidarną nabywcy wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą (czynnym podatnikiem VAT) za jego zaległości podatkowe.
Odpowiedzialność solidarna zostanie nałożona także na podatnika VAT, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem będącym wierzycielem innego stosunku prawnego, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, będzie obowiązany do pobrania należności od jego dłużnika i przekazania jej w całości albo w części wierzycielowi, o ile dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w tym wykazie. Podmiot ten będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z wierzycielem za jego zaległości podatkowe, w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę należność. Należy mieć na uwadze, że taka odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwoty podatku VAT, proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług oraz że będzie dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15.000 zł.

Przepisy przewidują również uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej ale pod warunkiem, że podatnik dokonujący płatności złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego będzie musiało zawierać:
•    numer identyfikacyjny, firmę/nazwę oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności również adres miejsca zamieszkania podatnika dokonującego zapłaty należności,
•    dane wystawcy faktury wskazane na fakturze, czyli numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres,
•    numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności,
•    wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek spoza wykazu i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek,

Odpowiedzialność solidarna będzie również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, natomiast nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności solidarnej będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij