Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

08.01.2019 2019-01-08T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/645/obowiazek-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, których osiągnięcie zobowiązuje do prowadzenia przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, pełnej księgowości w 2019 r. to 8.559.000 zł.

Podana wartość wynika z przeliczenia kwoty 2.000.000 euro na złotówki po kursie średnim NBP z dnia 1 października 2018 r., wynoszącego 4,2795 zł/euro.

Księgi rachunkowe można również prowadzić na zasadzie dobrowolności. Do końca 2018 r. w takim przypadku występował obowiązek poinformowania o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym przed rozpoczęciem roku podatkowego.

W myśl przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., o dobrowolnym założeniu ksiąg rachunkowych podatnicy będą informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym księgi te były prowadzone.

Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W przepisach przejściowych do ustawy nowelizującej wskazano, że z nowej formy zawiadamiania urzędu skarbowego należy korzystać już przy dobrowolnym prowadzeniu ksiąg w 2019 r. Złożenie zawiadomienia na dotychczasowych zasadach nie wywołuje skutków prawnych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala właścicielom i osobom zarządzającym daną jednostką na uzyskanie znacznie szerszych informacji o jej majątku, inwestycjach, należnościach, zobowiązaniach, przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym na poszczególnych obszarach.

Rachunkowość finansowa to najważniejsze dane dla rachunkowości zarządczej, controlingu i decyzji strategicznych. Dlatego jednostki mniejsze, powinny rozważyć dobrowolne prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, tym bardziej że mogą zastosować w 2019 r. nowe uproszczenia typu:
•    możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów,
•    możliwość stosowania przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej,
•    możliwości nietworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Rachunkowość dla Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać