Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK

Tryb dzienny
Prowadzący Dorota Andrychowska

Rachunkowość dla Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek Członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej oraz Prokurenci powinni posiadać podstawową praktyczną wiedzę o rachunkowości Spółek. Jest to niezbędne przy prawidłowej komunikacji z działem księgowości lub biurem rachunkowym, Urzędem Skarbowym, Krajowym Rejestrem Sądowym, Walnym Zgromadzeniem Wspólników lub Akcjonariuszy, bankiem, biegłym rewidentem itd. Wiele osób z Zarządów i Rad Nadzorczych nie tylko nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji podjęcia się takiej funkcji, ale również nie rozumie, że praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości to droga do prawidłowych decyzji i sukcesu firmy.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą o księgach rachunkowych, sprawozdaniu finansowym i odpowiedzialności za rachunkowość w firmie Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów. Uczestnik pozna między innymi najistotniejsze praktyczne zagadnienia dotyczące:
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • rzeczowych aktywów trwałych,
 • należności długo i krótkoterminowych,
 • inwestycji długo i krótkoterminowych,
 • rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • zapasów,
 • kapitałów własnych,
 • rezerw na zobowiązania,
 • zobowiązań długo i krótkoterminowych,
 • rozliczeń międzyokresowych przychodów,
 • działalności operacyjnej jednostki,
 • kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
 • pozostałej działalności operacyjnej jednostki,
 • działalności finansowej jednostki,
 • podatku dochodowego jednostki,
 • sprawozdania finansowego jednostki,
 • analizy wskaźnikowej,
 • odpowiedzialności Zarządu za rachunkowość.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie najważniejszej praktycznej wiedzy o majątku firmy i jego źródłach finansowania,
 • zdobycie najważniejszej praktycznej wiedzy o przychodach i kosztach w firmie,
 • zdobycie najważniejszej praktycznej wiedzy o sprawozdaniu finansowym jednostki,
 • zdobycie najważniejszej praktycznej wiedzy o analizie wskaźnikowej sprawozdania jednostki,
 • zdobycie najważniejszej praktycznej wiedzy o odpowiedzialności Zarządu za księgi rachunkowe.

Adresaci szkolenia:
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek,
 • prokurenci,
 • udziałowcy i akcjonariusze,
 • właściciele firm na „pełnej rachunkowości”,
 • prawnicy obsługujący firmy na „pełnej rachunkowości”,
 • wszystkie osoby zainteresowane praktycznymi podstawami rachunkowości spółek.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Wartości niematerialne i prawne:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

II. Rzeczowe aktywa trwałe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

III. Należności długoterminowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

IV. Inwestycje długoterminowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

VI. Zapasy:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

VII. Należności krótkoterminowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

VIII. Inwestycje krótkoterminowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

IX. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

X. Kapitał własny:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

XI. Rezerwy na zobowiązania:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

XII. Zobowiązania długoterminowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

XIV. Rozliczenia międzyokresowe:
 • definicja
 • wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
 • wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
 • prezentacja w bilansie

XV. Działalność operacyjna:
 • charakterystyka działalności operacyjnej
 • przychody z podstawowej działalności operacyjnej
 • koszty podstawowej działalności operacyjnej

XVI. Koszty w układzie rodzajowym
 • amortyzacja
 • zużycie materiałów i energii
 • usługi obce
 • podatki i opłaty
 • wynagrodzenia
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • pozostałe koszty rodzajowe

XVII. Koszty w układzie kalkulacyjnym
 • koszty działalności podstawowej
 • koszty wydziałowe
 • koszty działalności pomocniczej
 • koszty zarządu
 • koszty sprzedaży

XVIII. Pozostała działalność operacyjna
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • zysk lub strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
 • dotacje
 • aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
 • inne przychody lub koszty operacyjne

XIX. Działalność finansowa
 • przychody i koszty finansowe
 • dywidendy i udziały w zyskach
 • odsetki
 • zysk lub strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
 • aktualizacja wartości aktywów finansowych
 • inne przychody i koszty finansowe

XX. Podatek dochodowy oraz pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    
 • podatek dochodowy
 • pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXI. Sprawozdanie finansowe
 • operacje gospodarcze na przełomie lat obrotowych
 • inwentaryzacja w firmie
 • badanie sprawozdań finansowych
 • informacje ogólne dotyczące sprawozdań finansowych
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • informacja dodatkowa
 • czynności kończące prace bilansowe
 • wzory druków sprawozdań finansowych

XXII. Podstawy analizy wskaźnikowej
 • analiza rentowności przedsiębiorstwa
 • analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
 • analiza zadłużenia przedsiębiorstwa
 • analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa

XXII. Odpowiedzialność Zarządu za księgi rachunkowe
 • ustawa o rachunkowości
 • kodeks spółek handlowych

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

 • Nowość Nowość
Data szkolenia
09.06.2020 - 10.06.2020 Pewny termin
1205
Cena
1290.00 PLN 1290,00 zł netto
1290,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny inny tryb
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij