System Track&Trace w 2024 r.

02.02.2024 2024-02-02T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1547/system-tracktrace-w-2024-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 20 maja 2024 r. wszystkie wyroby tytoniowe zostaną objęte systemem Track&Trace.

Termin wdrożenia systemu Track&Trace:

 • do 20 maja 2019 r. w zakresie papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów
 • do 20 maja 2024 r. w zakresie wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów

Cele system Track&Trace:

 • zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi
 • ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych

System Track&Trace realizowany jest poprzez:

 • oznaczanie opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem
 • rejestrowanie nabyć oraz przemieszczeń wyrobów tytoniowych przez uczestników obrotu tymi wyrobami, z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego, bezpośrednio do repozytorium pierwotnego lub przy pomocy routera
 • Udostępnianie zebranych danych właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej na potrzeby walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi

Podstawowe obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu Track&Trace:

 • właściwe władze państwa członkowskiego (MF) wyznaczą podmiot wydający identyfikatory
 • producenci i importerzy wyrobów tytoniowych są obowiązani do zawarcia umów w sprawie przechowywania danych z niezależną stroną trzecią, która będzie prowadzić ośrodek przechowywania danych
 • Komisja Europejska wyznaczy dostawcę, którego zadaniem będzie prowadzenie repozytorium wtórnego – całościowej bazy danych
 • uczestnicy obrotu wyrobami tytoniowymi zarejestrują się, uzyskując kody identyfikacyjne podmiotu gospodarczego, także dla zakładów i maszyn, w rejestrze prowadzonym przez podmiot wydający identyfikatory
 • producenci wyrobów tytoniowych przekażą wszystkim uczestnikom obrotu tymi wyrobami (z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego), w tym importerom, przedsiębiorcom, którzy prowadzą magazyny i przedsiębiorcom transportowym, urządzenia do rejestrowania wyrobów tytoniowych, które podmioty te nabywają, sprzedają, przechowują, transportują lub w stosunku do których dokonują innego rodzaju czynności
 • producenci i importerzy zapewnią, aby bezpośrednio po naniesieniu niepowtarzalnego identyfikatora na opakowanie jednostkowe, był on weryfikowany pod względem prawidłowego umieszczenia i czytelności. Proces ten jest chroniony za pomocą urządzenia do rejestrowania procesu weryfikacji, po umieszczeniu każdego niepowtarzalnego identyfikatora opakowania jednostkowego, które dostarcza i instaluje niezależna strona trzecia

Podstawowe zabezpieczenie opakowania jednostkowego wyrobów tytoniowych:

 • na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych, oprócz niepowtarzalnego identyfikatora, będzie umieszczane zabezpieczenie odporne na ingerencję, umożliwiające sprawdzenie autentyczności wyrobów tytoniowych.
 • zabezpieczeniem tym mogą być znaki akcyzy, jeśli spełniają wszystkie techniczne normy i funkcje wymagane na mocy dyrektywy 2014/40/UE
 • aktualnie trwają prace legislacyjne nad rozwiązaniem, które pozwoli na ustanowienie znaku akcyzy jako zabezpieczenia opakowania jednostkowego wyrobów tytoniowych.
 • wyjątkiem będą wyroby tytoniowe sprzedawane w sklepach wolnocłowych podróżnym, którzy udają się do państw trzecich, dla których określono elementy jakie powinno mieć zabezpieczenie. Informacja na ten temat znajduje się w zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty”.

W przypadku wyrobów tytoniowych wyprodukowanych poza Unią Europejską, obowiązki w zakresie systemu Track&Trace będą dotyczyć tylko wyrobów przeznaczonych lub wprowadzanych na rynek UE.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij