Zasady pracy zdalnej w przepisach Kodeksu Pracy

09.12.2022 2022-12-09T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1369/zasady-pracy-zdalnej-w-przepisach-kodeksu-pracy
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W dniu 1 grudnia 2022 r. na posiedzeniu sejmowym uchwalono ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szereg ważnych regulacji dotyczących między innymi zasad wykonywania pracy zdalnej (nr druku sejmowego 2335).

Pracę zdalną będzie można wprowadzić na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem, przy przyjmowaniu pracownika do pracy lub w trakcie zatrudnienia. Natomiast jednostronne wprowadzenie pracy zdalnej przez pracodawcę będzie możliwe, w okresie:

  • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  • w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej (jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej).

 Obowiązkiem pracodawcy w związku z wprowadzeniem w zakładzie pracy zdalnej będzie np.:

  • zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych,
  • pokrycie innych (niż wymienione powyżej) kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w dotyczącym pracy zdalnej porozumieniu (regulaminie, jednostronnym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem),
  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania tej pracy.

Jeżeli pracownik będzie wykonywał pracę zdalną na własnym sprzęcie, będzie miał prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą w porozumieniu (istnieje również możliwość zastąpienia ekwiwalentu ryczałtem).

Powyższe wymogi formalne nie będą obowiązywały w przypadku tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, tj. pracy zdalnej świadczonej każdorazowo na wniosek zainteresowanego pracownika, w wymiarze do 24 dni w ciągu roku. Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie musiał określić procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzać, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij