Zapłata podatku oraz obowiązki informacyjne - CIT estoński

02.04.2021 2021-04-02T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1119/zaplata-podatku-oraz-obowiazki-informacyjne-cit-estonski
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnika, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ma określone ustawowo obowiązki informacyjne oraz obowiązek zapłaty podatku we właściwym terminie.
Zapłata CIT estoński następuje:
•    dochód z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów - do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego,
•    dochód z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem,
•    dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego,
•    dochód z tytułu ukrytych zysków i dochodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku,
•    dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

Podatnik może zapłacić podatek, od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu, w całości albo w części, w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, jeżeli przed upływem terminu zapłaty tego podatku poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sposobie przyjętego rozliczenia, podając w szczególności terminy i kwoty wpłat podatku. Jeżeli przed terminem zapłaty podatku podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości, zostanie przejęty przez inny podmiot lub zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny, albo znacznie ograniczy zakres tej działalności, termin zapłaty tego podatku upływa z dniem poprzedzającym dzień zaistnienia jednego z tych zdarzeń.

Obowiązki informacyjne dla podatników CIT estoński:

ZAW-RD - zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
Składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 updop - do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (do urzędu skarbowego).

CIT/KW – informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
Składają podatnicy, którzy na podstawie art. 7aa ust. 1i 8 updop obowiązani są do rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów lub ustalenia dochodu z przekształcenia, oraz podatnicy i podmioty, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122) - razem z CIT-8 (jako jego załącznik) za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, tj. do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (do urzędu skarbowego).

OSW-RD – oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
Składa osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych - do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu faktycznego - w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian (do podatnika).

Deklaracja o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika za poprzedni rok
Składają podatnicy - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnika (do urzędu skarbowego).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij