CIT estoński 2021 – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem

19.02.2021 2021-02-19T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1101/cit-estonski-2021-utrata-prawa-do-opodatkowania-ryczaltem
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów CIT, w razie zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 28l ust. 1 updop. Podatnik będzie mógł złożyć ponownie zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do takiego opodatkowania.
Zdarzenia powodujące utratę do zastosowania CIT-u estońskiego:

1.    Podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4-6 updop. Warunki dotyczą formy prowadzonej działalności, struktury własności, powiązań kapitałowych, zasad sporządzania sprawozdania finansowego.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło którekolwiek z tych zdarzeń.

2.    Podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło którekolwiek z tych zdarzeń.

3.    Podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło którekolwiek z tych zdarzeń.

4.    Podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że:
- podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem albo
- podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa updop, w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło którekolwiek z tych zdarzeń.

5.    Podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 1-3 updop. Warunki dotyczą wymaganego progu przychodowego, rodzaju osiąganego przychodu, poziomu zatrudnienia.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem roku podatkowego, w którym nie spełnił tych warunków.

6.    Podatnik nie poniósł w wymagalnej wysokości nakładów na cele inwestycyjne albo wydatków na wynagrodzenia.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem ostatniego roku podatkowego odpowiednio dwuletniego albo czteroletniego okresu, w którym podatnik nie poniósł w wymaganej wysokości nakładów na cele inwestycyjne albo wydatków na wynagrodzenia.

7.    Podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem ostatniego roku podatkowego okresu bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazanych w zawiadomieniu o wyborze opodatkowania ryczałtem albo kolejnego okresu bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij