NIP nabywcy na paragonach w 2020 r., a wystawienie faktury VAT

26.11.2019 2019-11-26T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/893/nip-na-paragonach-od-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP-u nabywcy.
Od nowego roku (1 stycznia 2020) w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej (podatku VAT), będzie się wystawiało wyłącznie wtedy, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierał numer, za pomocą którego taki nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej - czyli numer NIP.

Przepisy w zakresie wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej nie ulegną w 2020 r. zmianie, czyli do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika będzie należało dołączyć tylko paragon dokumentujący tę sprzedaż. Dlatego jeśli nabywca, będący osobą prywatną w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca musi fakturę VAT wystawić.

Zgodnie z przepisami jeżeli z takim żądaniem nabywca wystąpi do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę taką należy wystawić nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż (otrzymanie całości lub części zapłaty). Natomiast jeśli żądanie nabywcy zostanie zgłoszone po upływie miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż, to wówczas fakturę należy wystawić nie później niż 15-go dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Uzasadnione wątpliwości podatników mogą rodzić się w sytuacji, w której przedsiębiorca w 2020 r. zwróci się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury na podstawie paragonu wystawionego w roku 2019 r. Paragon wystawiony w grudniu 2019 r. nie musi zawierać NIP(u) nabywcy, natomiast fakturę sprzedawca będzie musiał wystawić na żądanie nabywcy dopiero w styczniu 2020 r., a więc w okresie obowiązywania nowych regulacji dotyczących umieszczania NIP(u) na paragonach z kasy fiskalnej. Należy pamiętać, że w takim przypadku zastosowanie znajdzie przepis przejściowy (art. 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), zgodnie z którym regulacji zawartych w art. 106b ust. 5 ustawy nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Dlatego brak NIP-u nabywcy na paragonie wystawionym w 2019 r., nie stanowi ogólnej przeszkody w wystawieniu „normalnej” faktury VAT do tego paragonu po dniu 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij