FAKTURA VAT - SLIM VAT 3 i obligatoryjne „e-fakturowanie” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Barbara Dąbrowska

kurs fakturowania Szkolenie: "FAKTURA VAT" to Twoja przepustka do pełnej i aktualnej wiedzy z zakresu faktur VAT, uwzględniająca nowości jak SLIM VAT 3 i obligatoryjne "e-fakturowanie" w Krajowym Systemie e-Faktur. Ten kurs dostarcza praktycznych narzędzi i informacji, które są niezbędne w codziennym zarządzaniu fakturami VAT oraz umożliwiają efektywną obronę przed ewentualnymi zarzutami ze strony organów podatkowych. Nasze szkolenie gwarantuje aktualną wiedzę i niezbędne umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym, zmieniającym się środowisku podatkowym. Przygotuj się na ewentualne zmiany, zrozum je i skutecznie wykorzystaj w swojej pracy zawodowej. Wszystko to zostanie omówione w trakcie praktycznych warsztatów, prowadzonych przez doświadczonego praktyka-wykładowcę.

4
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
25.04.2024
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
06.05.2024
Katowice
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
23.05.2024
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
27.06.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
650,00 zł netto / brutto
650 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie m.in. SLIM VAT 3 i obligatoryjne „e-fakturowanie”.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania i planowanych zmian
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • białej listy podatników
 • NIP na paragonie
 • wystawianie faktur ustrukturyzowanych w ramach systemu KSEF
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się ze zmianami(w tym mechanizm podzielonej płatności),
 • poznanie obowiązujących regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT,
 • przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
 • pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
 • poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
 • zapoznanie z tematem faktur ustrukturyzowanych i zasad ich wystawiania w systemie KSEF,
 • uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.
Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT
 • osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Podstawy prawne wystawiania faktur
  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
  • gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
  • aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
  • wykaz rozporządzeń, które utraciły moc prawną
  • zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
  • zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
  • pozostałe przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami
 2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
  • czynności podlegające pod podatek VAT
  • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
  • obowiązek wystawienia faktury
  • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
  • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
  • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
  • w jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie od dnia 01.01.2020 r.
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
  • zasady zaokrąglania kwot na fakturze
  • wystawianie faktur w walucie
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
  • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
  • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
  • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona
 3. Informacje jakie muszą zawierać faktury
  • kiedy dokument jest fakturą
  • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
  • katalog obowiązkowych danych na fakturze
  • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
  • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
  • dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
  • faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
  • faktura za przejazd autostradą
  • faktura za przejazd środkami transportu publicznego
  • faktura uproszczona
  • dane fakultatywne na fakturach
  • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
  • metoda kasowa
  • samofakturowanie
  • odwrotne obciążenie
  • procedura VAT marża
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE
 4. Fakturowanie transakcji zagranicznych objętych odwrotnym obciążeniem:
  • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
  • wystawianie faktur eksportowych
  • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich
 5. Zasady fakturowania zaliczek:
  • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
  • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
  • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
  • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
  • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
  • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
  • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa
 6. Korygowanie danych na fakturach:
  • faktura korygująca a nota korygująca
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
  • dane jakie powinna zawierać nota korygująca
  • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
  • korygowanie faktury korygującej
  • anulowanie faktur
  • faktury korygujące in minus po zmianach w ramach SLIM VAT
  • faktury korygujące in plus po zmianach w ramach SLIM VAT
 7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:
  • kto może wystawić duplikat faktury?
  • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
 8. Wystawianie faktur elektronicznych:
  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
  • zasady wystawiania faktur elektronicznych
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
 9. Krajowy System e-Faktur(KseF)
  • założenia modelu i funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
  • system KSeF dobrowolny oraz system KSeF obowiązkowy
  • dostęp do systemu Ksef i podmioty uprawnione
  • składanie zawiadomienia ZAW-FA
  • fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
  • wzorzec faktury ustrukturyzowanej oraz zasady jej wystawiania
  • opis i charakterystyka schemy faktury ustrukturyzowanej
  • opis pól obowiązkowych, opcjonalnych, fakultatywnych
  • nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF
  • typy faktur możliwe do wystawienia w systemie KseF
  • jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem Ksef
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
  • co może być największą trudnością dla podatników, którzy zdecydują się korzystać z faktur ustrukturyzowanych,
  • benefity dla podatników dobrowolnie korzystających z systemu KSEF
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
  • wskazania Ministerstwa Finansów
  • najczęstsze wątpliwości
 10. Faktura Pro-forma:
  • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
  • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
  • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
  • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?
 11. Konsekwencje błędnych faktur:
  • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
  • konsekwencje karne
 12. Mechanizm podzielonej płatności:
  • dotychczasowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
  • wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności od 01.11.2019 r.
  • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
  • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
  • wpływ split paymet na zasady fakturowania
  • split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
  • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
  • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
  • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
 13. Zmiany w zakresie fakturowania w SLIM VAT 3
  • kursy do faktur korygujących
  • faktura zaliczkowa, a faktura końcowa

Terminarz

25.04.2024 - 25.04.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

FAKTURA VAT - SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 25.04.2024, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
06.05.2024 - 06.05.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

FAKTURA VAT - SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 06.05.2024, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
23.05.2024 - 23.05.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

FAKTURA VAT - SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 23.05.2024, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
27.06.2024 - 27.06.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

FAKTURA VAT - SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 27.06.2024, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia FAKTURA VAT - SLIM VAT 3 i obligatoryjne „e-fakturowanie” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (28 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie bardzo profesjonalne!! Przygotowanie i realizacja na bardzo wysokim poziomie. Materiały, pliki bardzo przydatne i przygotowane w profesjonalny sposób. Bardzo polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie prowadziła Pani Justyna Bartela w Katowicach - rzeczowo, konkretnie, bardzo przystępnie. Widać, że Pani Justyna świetnie zna świat faktur, płynnie przechodziła z tematu na temat. Nie sposób było się nudzić. Dla mnie rewelacja!! Przyznam szczerze, że pierwsze w moim życiu szkolenie podczas którego byłam w pełni skupiona, zaciekawiona i słuchałam z całkowitym zainteresowaniem. Polecam w 100%. Wielkim atutem prowadzącej było również to, że nie występowało żadne - potocznie zwane- "ykanie". Bardzo sympatyczna i kompetentna osoba.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie było online i prowadziła je Pani Justyna Bartela. Jestem zadowolony z uzyskanej wiedzy podczas szkolenia.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam serdecznie fachowo i miło , ogrom wiedzy Pani prowadzącej !

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestnicząc w szkoleniu z FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem projektu SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur bardzo podobała mi się wiedza merytoryczna jak i praktyczna oraz umiejętność przekazania jej w sposób zrozumiały i rzetelny przez Wykładowcę Panią Justynę Bartela. Pani Justyna odpowiadała na zadane pytania w sposób wyczerpujący, który rozwiewał wszelkie wątpliwości i wskazywała możliwość zastosowania rozwiązań pojawiających się problemów w pracy.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie, forma on-line w niczym nie ustępuje wersji stacjonarnej. Bardzo dużym atutem jest osoba prowadzącej - Pani Justyna Bartela posiada ogrom wiedzy opartej o ciągłą praktykę i co ważne, podążającej za aktualnymi zmianami w prawie. Posiada również również cenną umiejętność przekazywania tej wiedzy w jasny i klarowny sposób. Zdecydowanie polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie online. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącej Pani Justyny Barteli, jasny przekaz i otwartość na pytania . Polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Klarowny przekaz prze Panią prowadzącą, dużo cennych uwag, duża wiedza prowadzącej. Polecam bardzo Panią Justynę Bartelę jak i samo szkolenie Faktura VAT.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Serdecznie polecam. Na szkoleniu oprócz dużej ilości informacji, sporo przykładów praktycznych. Dodam tylko, że szkolenie prowadzone przez Panią Justynę było ciekawe i w prosty, przejrzysty sposób.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Serdecznie dziękuję za profesjonalne i w miłej atmosferze przeprowadzone szkolenie przez Panią Justynę Bartela. Bardzo merytoryczne, przekazane informacje przydadzą się w praktyce. Chętnie i szybko odpowiada na pytania. Pani Justyna- skarbnica wiedzy!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Wszystkim gorąco polecam zarówno to szkolenie jak i inne prowadzone przez panią Justynę. Świetnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, prowadząca z wiedzą na bardzo wysokim poziomie. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobre szkolenie. Pani Justyna Bartela to doskonaly specjalista w swojej dziedzinie. Polecam szkolenia u tej prowadzacej.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  W dniu wczorajszym tj 10.06.2019 roku uczestniczyłam w/w szkoleniu, osoba prowadzącą była Pani Justyna Bartela. Profesjonalizm, ogromna wiedza, umiejętność przekazania wiedzy to tylko niektóre zalety tej Pani. Również cała strona administracyjna na wysokim poziomie. Oceniam całokształt na 5

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam uczestnictwo w szkoleniu \'\'Faktura VAT- zasady wystawiania\'\' prowadzonym przez Panią Justynę Bartela. Pani Justyna posiada bardzo dużą wiedzę oraz potrafi ją przekazać. Chętnie odpowiada na zadawane pytania. Wiedzę zdobytą na szkoleniu z całą pewnością wykorzystam w codziennej pracy. Każdy uczestnik dodatkowo otrzymał bardzo obszerne materiały dotyczące tematyki szkolenia przygotowane przez Panią Justynę. W przyszłości chętnie skorzystam z oferty szkoleń prowadzonych przez Panią Justynę Bartela.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie merytoryczne prowadzone w bardzo miłej atmosferze, a informacje przekazane w sposób przystępny i łatwy do przyswojenia. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie prowadzone przez Panią Justynę jest w sposób fachowy i profesjonalny . Wiedza prowadzącej na bardzo wysokim poziomie, potrafi przekazać w sposób zrozumiały. Dużo praktycznych przykładów. Pani Justyna zarówno w trakcie szkolenia i po nim udziela profesjonalnych rad oraz odpowiada na każde zadane pytanie.Rewelacyjna prowadząca. Polecam ! Aneta

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam zajęcia z Panią Justyną B. Wiedza i przekaz prowadzącej są na bardzo wysokim poziomie, podparte licznymi przykładami. Pani Justyna odpowiada na każde pytania profesjonalnie. Zajęcia ciekawe.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Super szkolenie! Pełen profesjonalizm! Wysoki poziom wiedzy Pani Justyny Bartela oraz umiejętność jej przekazywania przerosły wszystkie moje oczekiwania. Materiały szkoleniowe dokładnie przemyślane. Wspaniała atmosfera, sympatyczna i pomocna obsługa szkolenia. Chętnie skorzystam z dalszych ofert FRR. Dziękuję serdecznie i polecam wszystkim.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo profesjonalne szkolenie. Polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie bardzo dobrze przygotowane organizacyjnie. Doskonała wiedza merytoryczna i praktyczna wykładowcy. Dużo praktycznych przykładów a na szkoleniu.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  8 sierpnia 2018 r. byłam na jednodniowym szkoleniu dotyczącym zasad wystawiania faktur VAT. Szkolenie było przygotowane w profesjonalny sposób (klimatyzowana sala wykładowa , bufet kawowy). Wszystko odbyło się bez opóźnień. dla każdego uczestnika przygotowano materiały szkoleniowe. Pierwszy raz byłam na szkoleniu prowadzonym przez panią Justynę Bartelę. Bardzo się cieszę, że trafiłam na tę prowadzącą, ponieważ okazało się, że jest to osoba z ogromną wiedzą, którą potrafi przekazać innym w sposób zrozumiały. Materiał przedstawiała opierając się na wielu przykładach z życia wziętych. Chętnie odpowiedziała na wiele pytań, które padły w czasie trwania tego szkolenia. Dziękuję serdecznie i być może do zobaczenia.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone w sposób fachowy i profesjonalny. Wysoka kultura osobista prowadzącego. Szkolenie zawierało ciekawe i przydatne w praktyce zagadnienia księgowe, podatkowe. Polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pełen profesjonalizm. Gdyby szkolenia zawsze tak wyglądały... Wielki ukłon dla prowadzącego za jasny przekaz i zainteresowanie tematem.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone. Niewielka grupa co ułatwia rozwiązywanie problemów uczestników. Świetny prowadzący.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Super szkolenie bardzo miły i kompetentny prowadzący

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Profesjonalnie poprowadzone szkolenie

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Dobrze przygotowany prowadzący!

Opiekunowie szkoleń

Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

108
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 227 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły