FAKTURA VAT 2023 –SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Barbara Dąbrowska

kurs fakturowania Szkolenie: "FAKTURA VAT 2023" to Twoja przepustka do pełnej i aktualnej wiedzy z zakresu faktur VAT, uwzględniająca nowości jak SLIM VAT 3 i obligatoryjne "e-fakturowanie" w Krajowym Systemie e-Faktur. Ten kurs dostarcza praktycznych narzędzi i informacji, które są niezbędne w codziennym zarządzaniu fakturami VAT oraz umożliwiają efektywną obronę przed ewentualnymi zarzutami ze strony organów podatkowych. Nasze szkolenie gwarantuje aktualną wiedzę i niezbędne umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym, zmieniającym się środowisku podatkowym. Przygotuj się na ewentualne zmiany, zrozum je i skutecznie wykorzystaj w swojej pracy zawodowej. Wszystko to zostanie omówione w trakcie praktycznych warsztatów, prowadzonych przez doświadczonego praktyka-wykładowcę.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
28.09.2023
Katowice
Tryb dzienny
Pewny termin
820,00 zł netto / brutto
24.10.2023
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
27.10.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
650,00 zł netto / brutto
650 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie m.in. SLIM VAT 3 i obligatoryjne „e-fakturowanie”.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania i planowanych zmian
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • białej listy podatników
 • NIP na paragonie
 • wystawianie faktur ustrukturyzowanych w ramach systemu KSEF
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się ze zmianami(w tym mechanizm podzielonej płatności),
 • poznanie obowiązujących regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT,
 • przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
 • pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
 • poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
 • zapoznanie z tematem faktur ustrukturyzowanych i zasad ich wystawiania w systemie KSEF,
 • uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.
Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT
 • osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Podstawy prawne wystawiania faktur
  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
  • gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
  • aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
  • wykaz rozporządzeń, które utraciły moc prawną
  • zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
  • zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
  • pozostałe przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami
 2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
  • czynności podlegające pod podatek VAT
  • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
  • obowiązek wystawienia faktury
  • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
  • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
  • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
  • w jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie od dnia 01.01.2020 r.
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
  • zasady zaokrąglania kwot na fakturze
  • wystawianie faktur w walucie
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
  • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
  • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
  • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona
 3. Informacje jakie muszą zawierać faktury
  • kiedy dokument jest fakturą
  • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
  • katalog obowiązkowych danych na fakturze
  • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
  • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
  • dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
  • faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
  • faktura za przejazd autostradą
  • faktura za przejazd środkami transportu publicznego
  • faktura uproszczona
  • dane fakultatywne na fakturach
  • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
  • metoda kasowa
  • samofakturowanie
  • odwrotne obciążenie
  • procedura VAT marża
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE
 4. Fakturowanie transakcji zagranicznych objętych odwrotnym obciążeniem:
  • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
  • wystawianie faktur eksportowych
  • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich
 5. Zasady fakturowania zaliczek:
  • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
  • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
  • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
  • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
  • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
  • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
  • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa
 6. Korygowanie danych na fakturach:
  • faktura korygująca a nota korygująca
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
  • dane jakie powinna zawierać nota korygująca
  • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
  • korygowanie faktury korygującej
  • anulowanie faktur
  • faktury korygujące in minus po zmianach w ramach SLIM VAT
  • faktury korygujące in plus po zmianach w ramach SLIM VAT
 7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:
  • kto może wystawić duplikat faktury?
  • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
 8. Wystawianie faktur elektronicznych:
  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
  • zasady wystawiania faktur elektronicznych
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
 9. Krajowy System e-Faktur(KseF)
  • założenia modelu i funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
  • system KSeF dobrowolny oraz system KSeF obowiązkowy
  • dostęp do systemu Ksef i podmioty uprawnione
  • składanie zawiadomienia ZAW-FA
  • fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
  • wzorzec faktury ustrukturyzowanej oraz zasady jej wystawiania
  • opis i charakterystyka schemy faktury ustrukturyzowanej
  • opis pól obowiązkowych, opcjonalnych, fakultatywnych
  • nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF
  • typy faktur możliwe do wystawienia w systemie KseF
  • jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem Ksef
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
  • co może być największą trudnością dla podatników, którzy zdecydują się korzystać z faktur ustrukturyzowanych,
  • benefity dla podatników dobrowolnie korzystających z systemu KSEF
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
  • wskazania Ministerstwa Finansów
  • najczęstsze wątpliwości
 10. Faktura Pro-forma:
  • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
  • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
  • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
  • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?
 11. Konsekwencje błędnych faktur:
  • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
  • konsekwencje karne
 12. Mechanizm podzielonej płatności:
  • dotychczasowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
  • wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności od 01.11.2019 r.
  • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
  • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
  • wpływ split paymet na zasady fakturowania
  • split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
  • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
  • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
  • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
 13. Zmiany w zakresie fakturowania w SLIM VAT 3
  • kursy do faktur korygujących
  • faktura zaliczkowa, a faktura końcowa

Terminarz

zmień
28.09.2023 - 28.09.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

FAKTURA VAT 2023 –SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 28.09.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
zmień
24.10.2023 - 24.10.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

FAKTURA VAT 2023 –SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 24.10.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
zmień
27.10.2023 - 27.10.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

FAKTURA VAT 2023 –SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 27.10.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

108
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 214 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij