Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym w kosztach podatkowych - interpretacja KIS

06.08.2019 2019-08-06T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/814/niezamortyzowana-inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-w-kosztach-podatkowych-interpretacja-kis
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Według interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 26 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.211.2019.2.RK – podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu i zwrotem najemcy przedmiotu umowy.
Organ podatkowy zwrócił tutaj uwagę, że co do zasady, wydatki poniesione przez podatnika na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym również inwestycji w obcych środkach trwałych, są rozliczane w czasie i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków.

Z kolei wyjątek od tej zasady wprowadza art. 23 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o PDOF, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
•    strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,
•    strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Dlatego kosztem uzyskania przychodów mogą być straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, w części, w jakiej nie zostały one zamortyzowane, o ile środki te nie utraciły przydatności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej działalności. Oznacza to, że utrata przydatności gospodarczej z innych przyczyn skutkuje uznaniem straty związanej z likwidacją środka trwałego za koszt uzyskania przychodu.

Organ podatkowy przypomniał również, że podstawowym warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego (w tym inwestycji w obcym środku trwałym) jest jego likwidacja. Ponieważ pojęcie "likwidacja" nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym należy odnieść się do rozumienia tego znaczenia w języku potocznym, które jest wieloznaczne i oznacza ogólnie zniesienie, usunięcie, rozwiązanie czegoś. Dlatego w ocenie organu podatkowego, poprzez likwidację środka trwałego należy również rozumieć usunięcie z ewidencji, definitywne zaprzestanie korzystania, czy też pozostawienie w dyspozycji innego podmiotu. Tym samym, do likwidacji środka trwałego wystarczy wykreślenie go z ewidencji i wyzbycie się go. Natomiast wyzbycie się środka trwałego, jakim jest inwestycja w obcym środku trwałym, może nastąpić w wyniku pozostawienia go w wynajmowanej nieruchomości.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij